ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН: СУТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

  • K. Vaskivska
  • L. Lozinska
  • Ju. Galimuk
Ключові слова: an enterprise economic potential; features; structural components; goal; capabilities; capacity of an enterprise competence.

Анотація

У статті розглянуто основні особливості функціонування економічного потенціалу підприємства (організаційні, управлінські, кадрові (знання, досвід, навички працівників), ринкові, технічні, інноваційні, економічні, екологічні). Підкреслено, що підприємство здатне формувати, розкривати, розвивати та використовувати свій економічний потенціал лише для себе у відповідних соціально-економічних умовах, тобто, економічний потенціал підприємства повинен бути спрямований на зміцнення конкурентних позицій, які залежать від ключових факторів успіху, а саме: знання, вміння, мобільність, інноваційні технології, організація маркетингу, диверсифікація виробництва, асортимент продукції. Економічний потенціал підприємства є реальною здатністю здійснювати цілеспрямовану виробничо-господарську діяльність, яка відповідає стратегії розвитку підприємства. Серед структурних компонентів економічного потенціалу підприємства виділено виробничий, кадровий, інформаційний, інвестиційно-інноваційний потенціали та стратегію розвитку. Функціонування підприємства в умовах змін тісно взаємозалежить від розвитку компетенцій самого підприємства. Можливості підприємства слід розглядати, як здійснення послідовної виробничо-господарської діяльності, а здатності проявляються у властивостях економічного потенціалу, саме втілення можливостей відбувається через створення підприємством цінностей, які конкретизуються у кінцевих результатах діяльності. Виділено ключові компетенції підприємства, зокрема, зовнішні та внутрішні відносини, імідж, інновації, власні джерела конкурентної переваги. Звернута увага на власні джерела конкурентної переваги, які сприяють економічному успіху підприємств та довгостроковому розвитку. Виокремлено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на формування економічного потенціалу підприємства. Стверджено, що діагностика структури та використання економічного потенціалу підприємства дозволяє виявити резерви його нарощування, тобто визначити комплекс взаємопов'язаних, скоординованих виробничо-господарських заходів, що відповідають стратегії розвитку підприємства.

Посилання

Балацкий О. Ф. Экономический потенциал административных и производственных систем: моногр. Сумы: Университетская книга, 2006. 972 с.

Васьківська К.В., Децик О.І. Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування. Монографія/ За заг. ред. К. В. Васьківської. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. 192 с.

Васьківська К. В., Науменко В. В., Довбенко А. Я., Шуєва Д. Д. Активізація підприємницької діяльності об’єднаних територіальних громад в умовах різноукладності. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2019. № 26. С. 5-10. URL: https://doi.org/10.31734/economics2019.26.005 (Дата доступу: 15.03.2020).

Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: РОСПЕКТ, 2002. - 424 c.

Костирко Р. О. Комплексний підхід до стратегічного аналізу потенціалу фінансово-економічної стійкості господарюючого суб'єкта. Вісник Нац. університету "Львівська Політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2007. № 578. С. 141 -145.

Прокопишак В.Б. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств: Монографія. – Львів: Видавництво: Ліга-Прес, 2013. 259 с.

Сабадирьова А. Л. Організаційні основи інформаційної системи оцінки потенціалу промислового підприємства. URL : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/444/1/%D0%A1%D0%. pdf (дата звернення 20.03.2020).

Савченко В.Ф. Потенціал національної економіки України: моногр. Чернігів: ЧДІЕіУ, 2009. 273 с.

Шкроміда Н. Я. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб'єктів господарювання. Економічний аналіз: Зб. наук праць. Тернопіль: Економічна думка. Тернопіль: ТНУ, 2011. Вип. 9, Ч. 1. С. 383 -386.

Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Łódź 1990, s. 141.

Balackij, O. F. (2006), Jekonomicheskij potencial administrativnyh i proizvodstvennyh sistem [The economic potential of administrative and production systems], Universitetskaja kniga, Sumy, Ukraine, P. 972.

Vaskivska, K.V. and Detsyk, O.I. (2019), Investytsiina diialnist subiektiv pidpryiemnytstva v systemi biznes-administruvannia [Investment activity of business entities in the system of business administration], «HALYCh-PRES», Lviv, Ukraine, P. 192.

Vaskivska, K. V. Naumenko, V. V. Dovbenko, A. Ya. and Shuieva, D. D. (2019), "Intensification of entrepreneurial activity of united territorial communities in the conditions of diversity", Visnyk LNAU: ekonomika APK, vol. 26, pp. 5-10, DOI: https://doi.org/10.31734/economics2019.26.005 (Accessed 15 March 2020).

Kovalev, V. V. and Volkova, O. N. (2002), Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija [Analysis of the economic activity of the enterprise], ROSPEKT, Moscow, Russia, P. 424.

Kostyrko, R. O. (2007), "A comprehensive approach to the strategic analysis of the potential of financial and economic stability of the business entity", Visnyk Nats. universytetu "Lvivska Politekhnika". Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 578, pp. 141 -145.

Prokopyshak, V.B. (2013), Formuvannia finansovoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Formation of financial potential of agricultural enterprises], Vydavnytstvo: Liha-Pres, Lviv, Ukraine, P. 259.

Sabadyrova, A. L., "Organizational bases of the information system for assessing the potential of an industrial enterprise ", [Online], available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/444/1/%D0%A1%D0%.pdf (Accessed 20 March 2020).

Savchenko, V.F. (2009), Potentsial natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Potential of the national economy of Ukraine], ChDIEiU, Chernihiv, Ukraine, P. 273.

Shkromida, N. Ya. (2011), "Comprehensive assessment of the economic potential of economic entities", Ekonomichnyi analiz: Zb. nauk prats, vol. 9, part 1, pp. 383 -386.

Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Łódź 1990, P. 141.

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи