ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • M. Іhnatenko
  • L. Levaieva
  • I. Romaniuk
Ключові слова: фермерські господарства; сільськогосподарські підприємства; організаційно-економічні пріоритети; розвиток; інформаційне забезпечення; облік; моніторинг; управління; удосконалення.

Анотація

У статті обґрунтовано особливу роль інформаційного забезпечення формування та здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств в умовах економіки знань та інформаційного суспільства. Висвітлено його можливості методами та інструментами сучасного обліку, аналізу та синтезу. Виявлено види та основоположні вимоги до якісної інформації, її ознаки та принципи систематизації, групування та використання баз даних. Визначено групи користувачів та особливості здійснення облікового процесу. Зроблено висновок про важливість створення у структурі управління господарств і підприємств агросфери сучасних обліково-аналітичних систем з метою подальшого удосконалення інформаційного забезпечення їх діяльності та розвитку. Зокрема, визначено, що функціонування обліково-аналітичної системи підвищує якість практичного застосування облікової інформації у процесі виконання управлінських рішень менеджерами і власниками фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. Інформаційні фактори стосуються достатності й достовірності використання облікової інформації в оцінці конкретних заходів, необхідних для управління виробництвом і прийняття рішень щодо визначення та здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств.

Посилання

Шпичак О.М., Свиноус І.В. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність : монографія. К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. 300 c.

Романюк І.А., Мандич О.В., Нікітіна О.М. Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 174. С. 212-218.

Ігнатенко М.М. Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4 (40). С. 84-88.

Кирилов Ю.Є., Осадчук І.В. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації. Економіка АПК. 2010. № 7. С. 91-97.

Мармуль Л.О., Гальцова О.Л. Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств : монографія. К. : ННЦ ІАЕ, 2006. 204 с.

Шенгерій Т.О. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: аналітика макрорівня. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 1 (14). С. 202-207.

Самсонова В.В. Сучасний стан функціонування організаційно-економічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації в Україні. Аграрна наука і освіта. 2007. Т. 8, № 5/6. С. 138-142.

Кальна-Дубінюк Т.П., Кудінова І.П., Рибак Л.Х., Корінець Р.Я. Сільськогосподарська дорадча діяльність: навчальний посібник для дистанційного навчання. К., 2009. 316 с.

Яхно К.Г. Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 46-49.

Мармуль Л., Лугова О. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіст. 2012. № 2. С. 24-26.

Гадзало Я.М., Жук В.М., Могилова М.М. Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України. К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 40 с.

Скрипник С.В. Категорії та критерії визначення малих форм господарювання на селі. Agricultural and resource economics. 2016. Vol. 2, no 2. С. 27-35.

Shpychak, O.M. and Svynous, I.V. (2008), Realizatsiya produktsiyi osobystymy selyans’kymy hospodarstvamy – vytraty, tsiny, efektyvnist’ [Sales of products by private farms - costs, prices, efficiency], NNTS «Instytut ahrarnoyi ekonomiky», Kyiv, Ukraine.

Romaniuk, I.A. Mandych, O.V. and Nikitina, O.M. (2016), “Features of introduction of marketing communications in tourist services”, Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho tekhnichnoho universytetu sil’s’koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 174, pp. 212-218.

Ihnatenko, M.M. (2017), “Formation of information security of enterprises and organizations in terms of automation of accounting and financial reporting”, Visnyk Berdyans’koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (40), pp. 84-88.

Kyrylov, YU.YE. and Osadchuk, I.V. (2010), “Development of small forms of management in rural areas in the context of globalization”, Ekonomika APK, vol. 7, pp. 91-97.

Marmul’, L.O. and Hal’tsova, O.L. (2006), Efektyvnist’ pidpryyemnyts’koyi diyal’nosti fermers’kykh hospodarstv [The efficiency of entrepreneurial activity of farms], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.

Shenheriy, T.O. (2013), “Information support of innovative activity of agricultural enterprises: macro-level analysis”, Yevropeys’kyy vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 1 (14), pp. 202-207.

Samsonova, V.V. (2007), “The current state of functioning of the organizational and economic mechanism of dissemination of agricultural knowledge and information in Ukraine”, Ahrarna nauka i osvita, vol. 5/6, pp. 138-142.

Kal’na-Dubinyuk, T.P. Kudinova, I.P. Rybak, L.KH. and Korinets’, R.YA. (2009), Sil’s’kohospodars’ka doradcha diyal’nist’ [Agricultural advisory activities], Kyiv, Ukraine.

Yakhno, K.H. (2016), “Directions of development of information support of the market of agricultural products”, Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 46-49.

Marmul’, L. and Luhova, O. (2012), “Methodical approaches to assessing the economic potential of agricultural enterprises”, Ekonomist, vol. 2, pp. 24-26.

Hadzalo, YA.M. Zhuk, V.M. and Mohylova, M.M. (2019), Naukovi osnovy i stratehichni priorytety staloho rozvytku sil’s’kykh terytoriy Ukrayiny [Scientific bases and strategic priorities of sustainable development of rural areas of Ukraine], NNTS «IAE», Kyiv, Ukraine.

Skrypnyk. S.V. (2016), “Categories and criteria for determining small forms of management in rural areas”, Agricultural and resource economics, vol. 2, no 2, pp. 27-35.

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи