РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВ ДО СХЕМ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ

  • V. Rysin
  • O. Cornachuk
Ключові слова: банк; ризик; відмивання грошей; фінансові потоки; легалізація кримінальних доходів; фінансовий моніторинг.

Анотація

Банківський сектор відіграє вирішальну роль у механізмі функціонування економіки. З огляду на це, поширення явищ легалізації кримінальних доходів та залучення банків до таких операцій створює загрозу для фінансової безпеки держави. Зважаючи на поточну економічну ситуацію в Україні слід констатувати значний рівень ризиків використання банків для цілей відмивання грошей. Систематизовано методологію здійснення операцій з легалізації кримінальних доходів з використанням банків шляхом аналізу даних про діяльність банківського сектора та обсяги підозрілих операцій, що публікуються регуляторами фінансового сектора. Ефективна імплементація банками систем контролю та здійснення комплексної оцінки ризиків, пов’язаних із легалізацією доходів, отриманих кримінальним шляхом, дозволить банківським установам своєчасно застосовувати необхідні методи захисту та перевірки як у процесі ідентифікації (верифікації) клієнта, так і під час моніторингу його фінансових операцій упродовж всього періоду ділових відносин. Формалізована схема виявлення ймовірних ризиків дозволить сконцентрувати належну увагу на тих клієнтах, рівень ризику яких оцінено як високий у контексті відмивання грошей. Обґрунтовано, що діюча в Україні система фінансового моніторингу більшою мірою орієнтована на виявлення підозрілих фінансових операцій, в той же час рівень притягнення їх бенефіціарів до відповідальності та конфіскації коштів кримінального походження залишається критично низьким. Ступінь залучення банків до операцій з легалізації кримінальних доходів значним чином залежить від рівня ураження економіки кримінальними та тіньовими грошовими потоками. Перспективними напрямами подальших досліджень вважаємо виявлення шляхів скорочення обсягів тіньової економічної діяльності, що сприятиме зниженню ризику використання банків у різноманітних легалізаційних схемах. Поряд з тим, актуальним також є питання вдосконалення банківських систем управління ризиками відмивання грошей з огляду на появу нових високоризикованих фінансових інструментів.

Посилання

Барановський О.І. Філософія безпеки: [монографія]: у 2-х т. Т. 2: Безпека фінансових інститутів. К.: УБС НБУ, 2014. 715 с.

Баранов Р.О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні. Public administration aspects. 2015. 3(7-8), С. 62-69.

Бережний О. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків. Вісник НБУ. 2009. № 4, с. 3.

Болгар Т. М. Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України: автореферат дис. канд. екон. наук : Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». 2009. 21 с.

Глущенко О. О., Семеген І.Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід. К.: УБС НБУ. 2014. 386 с.

Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2019 рік. Режим доступу: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2019ua.pdf.

Керівництво ФАТФ – Застосування ризик-орієнтованого підходу для банківського сектора. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf.

Коваленко В. В. Ризики відмивання грошей через банківську систему в умовах розвитку цифрової економіки. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 3-2 (52). С. 83-93.

Колодізєв О. М., Плескун І. В. Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки. Управління ризиком. 2017. №3-4, С.189-190.

Примостка Л. О. Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія: Міністерство освіти і науки України. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». КНЕУ, 2008. 129 с.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України за станом на 10.04.2020. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Секрети фінмоніторингу. До яких клієнтів у банку не може бути запитань. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2017/10/3/629729/.

Уткіна О. В. Характеристика управління банківським ризиком відмивання коштів/фінансування тероризму та напрями його вдосконалення: Фінансовий простір. 2019. № 4, С. 217-220.

Campbell-Verduyn, M. Bitcoin, crypto-coins, and global anti-money laundering governance. Crime, Law and Social Change. 2018. 69(2). P. 283-305.

Caldera, J., Hain, J. M., & Sherlock, K. Enhanced automated anti-fraud and anti-money-laundering payment system U.S. Patent Application No. 14/846,169. 2016.

Irwin, Angela & Choo, Kim-Kwang Raymond & Liu, Lin. An analysis of money laundering and terrorism fnancing typologies. Journal of Money Laundering Control. 2011. 15. P. 85-111.

Masciandaro, Donato. Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres. Taylor & Francis. 2017.

Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism. Basel Committee on Banking Supervision. June 2017. Retrieved from: https://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf.

Weber, M., Chen, J., Suzumura, T., Pareja, A., Ma, T., Kanezashi, H., & Schardl, T. B. Scalable graph learning for anti-money laundering: A first look. arXiv preprint. 2018. Retrieved from: https://arxiv.org/abs/1812.00076.

Baranovskyi, O.I. (2014), Filosofiia bezpeky. T. 2: Bezpeka finansovykh instytutiv [Filosophy of security. vol.2. Security of financial institutions], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.

Baranov, R.O. (2015), “Modern schemes of money laundering in the world and in Ukraine”, Public administration aspects, vol. 3(7-8), pp. 62-69.

Berezhny, O. (2009), “Risks of using banks services for the legalization of illegal incomes and terrorism financing in the system of banks risks”, Visnyk NBU, vol. 4, p. 3.

Bolhar, T. M. (2009), “Financial security of banks in conditions of market transformation of the economy in Ukraine”, PhD Thesis, Money, finance and credit, SHEI «Ukrainian academy of banking of the National Bank of Ukraine».

Hlushchenko, O. O. and Semehen, I.B. (2014), Antylehalizatsiynyy finansovyy monitorynh: ryzyk-oriyentovanyy pidkhid [Antilegalization financial monitoring: risk-based approach], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.

The official site of The state financial monitoring service of Ukraine (2020), “Report of The state financial monitoring service of Ukraine 2019”, available at: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2019ua.pdf (Accessed 22 April 2020).

The official site of The state financial monitoring service of Ukraine (2020), “Risk-based approach guidance for the banking sector”, available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf (Accessed 22 April 2020).

Kovalenko, V. V. (2019), “Risks of money laundering through the banking system in a digital economy”, Biznes-navihator, vol. 3-2 (52), pp. 83-93.

Kolodizyev, O. M. and Pleskun, I. V. (2017), “Financial monitoring at banks in Ukraine: essence and definition of problems of realization in modern conditions of economic development”, Upravlinnya ryzykom, vol. 3-4, pp. 189-190.

Prymostka, L. O. (2008), Bankivs’ki ryzyky: teoriya ta praktyka upravlinnya [Bank risks: management theory and practice], Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny: Derzhavnyy vyshchyy navchal’nyy zaklad «Kyyivs’kyy natsional’nyy ekonomichnyy universytet im. Vadyma Het’mana», Kyiv, Ukraine.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On preventing and counteracting to legalization (laundering) of the proceeds of crime, terrorist financing, and financing proliferation of weapons of mass destruction”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18. (Accessed 10 April 2020).

Ukrayinska Pravda (2017), “Secrets of financial monitoring. Which customers of the bank may not have questions”, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2017/10/3/629729/ (Accessed 10 April 2020).

Utkina, O. V. (2019), “Characteristics of Money Laundering / Terrorist Financing Risk Management and Areas of Improvement”, Finansovyy prostir, vol. 4, pp. 217-220.

Campbell-Verduyn, M. (2018), “Bitcoin, crypto-coins, and global anti-money laundering governance”, Crime, Law and Social Change, vol. 69(2), pp. 283-305.

Caldera, J., Hain, J. M. and Sherlock, K. (2016), “Enhanced automated anti-fraud and anti-money-laundering payment system”, U.S. Patent Application, vol. 14/846, pp. 169.

Irwin, A. Choo, K.-K. R. and Liu, L. (2011), “An analysis of money laundering and terrorism fnancing typologies”, Journal of Money Laundering Control, vol. 15, pp. 85-111.

Masciandaro, D. (2017), Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres, Taylor & Francis, London, UK.

The official site of The Basel Committee on Banking Supervision (2017), “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism”, available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf (Accessed 21 April 2020).

Weber, M. Chen, J. Suzumura, T. Pareja, A. Ma, T. Kanezashi, H. and Schardl, T. B. (2018), “Scalable graph learning for anti-money laundering: A first look”, arXiv preprint, available at: https://arxiv.org/abs/1812.00076 (Accessed 25 April 2020).

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи