ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОХОЛДИНГОМ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

  • A. Slobodianyk
  • P. Plotnyk
  • S. Zazymko
Ключові слова: точне землеробство; діджиталізація; новітні технології; управління

Анотація

В період коли діджиталізація впливає на всі галузі нашого життя, агробізнес не є виключенням. Новітні технології розробляються чи не щодня. Вся агро-інформація поступово оцифровується та аналізується. Завдяки одночасному аналізу великої кількості показників - від актуальних і історичних даних про температуру повітря і опади з найближчих до полю метеостанцій до даних про поточні результати роботи техніки з датчиків GPS- логгерів, інтегрована система управління рослинництвом випереджує по продуктивності топ-менеджерів аграрного ринку. Розвиток діджиталізації менеджменту серед українських агрохолдингів потребує застосування досвіду зару¬біжних країн, що орієнтуються на оптимізацію бізнесу, дієві IT-рішення, забезпечення якості товарів та послуг. Новітні ідеї, ініціативи та програми мають бути інтегровані в стратегію діяльності компанії та підвищувати інноваційну привабливість бізнесу.Головними напрямами розвитку систем управління в умовах діджиталізації менеджменту мають стати: сприяння прискоренню інноваційних ініціатив, прогностичний моніто¬ринг ринкового середовища, оцінка чинників впливу на конкурентоспроможність компанії, розроблення дорожніх карт на основі галузевих пріоритетів та клієнтського досвіду. Разом із цим має відбуватися формування кадрового потенціалу, комплексна синхронізація всіх видів діяльності, розвиток культури та компетенцій інформаційного обміну, модернізація ІТ-систем, застосування аналітики та Big Data.Для забезпечення стабільного розвитку агрохолдингу, зміцнення економічної та технологічної безпеки галузі необхідне впровадження новітніх прогресивних технологій. Використання інновацій та техніко-технологічних розробок в аграрній галузі дасть змогу підвищити результативність її діяльності. За рахунок інтенсивних технологій ведення вітчизняного сільськогосподарського виробництва можна досягти збільшення виробництва валової продукції, покращити її якість, скоротити витрати ресурсів, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності та прибутковості агровиробництва.

Посилання

Науменко С. В. Особливості управління фінансами в холдингових компаніях // Фінанси України. - 2018. - № 1.

Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105-112.

Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти: монографія / Н.П. Мешко, О.М. Сазонець, О.А. Джусов та ін. Донецьк: Юго-Восток, 2012. 470 с.

Соколова Г.Б. Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 92-96.

Naumenko, S. V. (2018), “Features of financial management in holding companies”, Finansy Ukrainy, vol. № 1.

Koliadenko, S.V. (2016), “ The Digital Economy: Prerequisites and Stages of Formation in Ukraine and the World”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. № 6, pp. 105-112.

Meshko, N.P. Sazonets', O.M. end Dzhusov, O.A. (2012) Stratehii vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii: natsional'nyj ta korporatyvnyj aspekty [High-tech development strategies in the context of globalization: national and corporate aspects], Yuho-Vostok, Donets'k, Ukraine.

Sokolova, H.B. (2018), “ Some aspects of digital economy development in Ukraine”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 1(51), pp. 92-96.

Опубліковано
2020-05-06
Номер
Розділ
Статьи