СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ ВТРАТИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • T. Solomatina
Ключові слова: страхування; хеджування; ризики; втрата; фінансовий потенціал; сільськогосподарські підприємства

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти використання інструментів хеджування ризиків втрати фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, офіційні дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. При проведенні дослідження використано методи аналізу і синтезу, середніх величин. Метою статті є узагальненні практичного досвіду страхових інструментів хеджування ризиків втрати фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств і рекомендацій із їх розвитку.Надано дефініцію хеджування ризиків втрати фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств, визначено його об’єкти і особливості використання інструментів. Показано, що розвиток деривативів як інструментів хеджування фінансових ризиків в аграрному секторі економіки стримує низька роль аграрних бірж в інфраструктурі товарного ринку і обмежений характер використання його суб’єктами фінансових інструментів. Статистично доведено, що на розвиток аграрного страхування значний вплив має загальноекономічна ситуація, поточний його стан визначено як повільне відновлення після кризи 2014 р. Про незадовільний стан аграрного страхування як інструмента хеджування фінансових ризиків свідчить: більш низький рівень ключових показників відносно 2008 р.; значна концентрація кількості і вартості його договорів в окремих областях України, при їх відсутності або дуже низьких показниках в інших; квазіринковість факторів попиту, пов’язана з імперативністю при отриманні бюджетного і банківського фінансування; вузький спектр страхових продуктів рослинництва і тваринництва. Враховуючи особливості європейської моделі державного регулювання страхового ринку і чітко окреслений євроінтеграційний шлях України, запропоновано переходити від прямих методів бюджетної підтримки сільськогосподарських виробників до непрямих методів розвитку інституціонального середовища аграрного страхування, формування страховими компаніями бази сільськогосподарських ризиків, посилення нагляду за страховими компаніями в частині захисту прав споживачів страхових послуг.

Посилання

Усатий Д. Г. Роль хеджування в структурі ризик-менеджменту аграрної галузі України. Фінанси, облік і аудит. 2014. Вип. 1. С. 154-167.

Павленко О. П. Страхування як метод фінансової безпеки аграрних виробників: сучасні тенденції та світовий досвід. Modern economics. 2018. № 8. С. 134-141.

Слободяник А. М., Труш І. Г., Благодатний А. С. Аналіз інструментів хеджування на аграрному ринку. Сучасні питання економіки і права. 2018. Вип. 2. С. 116-123.

Слободяник А. М., Тарасович Л. В. Оцінка та аналіз інструментів хеджування з урахуванням специфіки аграрного ринку. Наукові праці МАУП. Економічні науки. 2017. Вип. 1. С. 46-54.

Лебідь В. С. Аграрне страхування як шлях до покращення фінансового забезпечення аграрного виробництва. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 7. С. 114-123.

Мамчур Р. М. Формування фінансового механізму аграрного страхування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 13. С. 203-206.

Татаренко О. Г. Аграрне страхування як один із найбільш ефективних фінансових механізмів розвитку аграрного сектору економіки України. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 1. С. 159-163.

Писаренко Н. В. Формування системи інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у процесі страхування аграрних ризиків. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 162-177.

Лупенко Ю. О., Фещенко В. В. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки. Фінанси України. 2014. № 11. С. 98-115.

Масло А. І. Товарні деривативи як інноваційні інструменти хеджування ризиків на вітчизняному аграрному ринку. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Вип. 211(1). С. 122-127.

Ринок агрострахування України у 2018-му андерайтинговому році. Аналітичне дослідження Київ, Травень 2019. URL: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%20%D1%83%202018.pdf

Двойнос А. Л. Страхування як інструмент управління ризиками аграрного виробництва. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2013. Вип. 21. С. 297-301. -

Остапенко О. М. Моделі страхування ризиків аграрного виробництва в зарубіжних країнах. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2013. Вип. 12. С. 171-175.

Двойнос А. Л. Міжнародна практика управління аграрними ризиками на прикладі європейської моделі страхування. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2014. Вип. 22. С. 361-365.

Слободянюк О. В. Фінансові механізми управління ризиками аграрного страхування в Україні. Бізнес Інформ. 2016. № 9. С. 131-136.

Ботвиновська О. Л. Сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків. Ефективна економіка. 2011. № 4. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_18

Мех Л. М., Коваль Р. В. Індексне страхування в системі страхування. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2008. Вип. 1. С. 160-162.

Слободянюк О. В. Фінансовий інструментарій індексного та мультиризикового страхування сільськогосподарської діяльності. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12(2). С. 133-137.

Usatyi, D. H. (2014), “The role of hedging in the structure of risk management in the agricultural sector of Ukraine”, Finansy, oblik i audyt, vol. 1, pp. 154-167.

Pavlenko, O. P. (2018) , “Insurance as a Method of Financial Security for Agricultural Producers: Current Trends and World Experience”, Modern economics, vol. 8, pp. 134-141.

Slobodianyk, A. M., Trush, I. H. and Blahodatnyi, A. S. (2018), “Analysis of hedging instruments in the agricultural market”, Suchasni pytannia ekonomiky i prava, vol. 2, pp. 116-123.

Slobodianyk, A. M. and Tarasovych, L. V. (2017), “Assessment and analysis of hedging instruments based on the specificity of the agrarian market”, Naukovi pratsi MAUP. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 46-54.

Lebid, V. S. (2016), “Agricultural insurance as a way to improve the financial support of agricultural production”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 7, pp. 114-123.

Mamchur, R. M. (2015), “Formation of financial mechanism of agrarian insurance”, Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 13, pp. 203-206.

Tatarenko, O. H. (2011), “Agrarian insurance as one of the most effective financial mechanisms for development of the agrarian sector of the Ukrainian economy”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 1, pp. 159-163.

Pysarenko, N. V. (2018), “Formation of information support system for agricultural producers in the process of agrarian risk insurance”, Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, vol. 42, pp. 162-177.

Lupenko, Yu. O. and Feshchenko, V. V. (2014), “Financial risk hedging and the current derivatives market for agricultural enterprises”, Finansy Ukrainy, vol. 11, pp. 98-115.

Maslo, A. I. (2015), “Commodity derivatives as innovative risk hedging instruments in the domestic agrarian market”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia : Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes, vol. 211(1), pp. 122-127.

Ukraine's agricultural insurance market in 2018 underwriting year (2019). Analytical research, available at: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%20%D1%83%202018.pdf (accessed (01.04.2020)).

Dvoinos, A. L. (2013), “Insurance as a risk management tool for agricultural production”, Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, vol. 21, pp. 297-301.

Ostapenko, O. M. (2013), “Models of insurance of risks of agricultural production in foreign countries”, Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 12, pp. 171-175.

Dvoinos, A. L. (2014), “International practice of agrarian risk management on the example of the European insurance model”, Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, vol. 22, pp. 361-365.

Slobodianiuk, O. V. (2016), “Financial Risk Management Mechanisms of Agricultural Insurance in Ukraine”, Biznes Inform, vol. 9, pp. 131-136.

Botvynovska, O. L. (2011), “Current trends in foreign experience of agrarian risk index insurance”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_18 (accessed (01.04.2020)).

Mekh, L. M. and Koval, R. V. (2008), “Index insurance in the insurance system”, Visnyk KPNU imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 160-162.

Slobodianiuk, O. V. (2016), “Financial instruments for index and multilingual agricultural insurance”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 12(2), pp. 133-137.

Опубліковано
2020-05-06
Номер
Розділ
Статьи