РОЗВИТОК КРАФТОВОГО ОРГАНІЧНОГО СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА – ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ НА СЕЛІ

  • I. Osadchuk
  • S. Bolila
  • N. Kyrychenko
Ключові слова: сімейне фермерство; рівень безробіття; зайнятість населення; особисті селянські господарства; сімейні фермерські господарства

Анотація

Найбільш поширеною малою формою господарювання на селі сьогодні є особисті селянські господарства, а найбільш перспективною - сімейні фермерські господарства зі статусом та без статусу юридичної особи. Разом з іншими суб’єктами господарювання на селі, вони вступають у відносини з державою, громадами, учасниками аграрного ринку, і, задовольняючи потреби населення у тих продуктах, виробництво яких мало цікавить великі сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги через високу трудомісткість, здійснюють значний вклад не лише у забезпечення продовольчої безпеки, а й у вирішення багатьох інших проблем нашої держави. У статті оцінено рівень безробіття на Херсонщині. Визначено перспективи вирішення проблеми зайнятості сільського населення за рахунок розвитку сімейного фермерства в цьому регіоні. Зроблено аналіз розвитку крафтового органічного виробництва в Україні та в Херсонській області.

Посилання

Десятилетие семейных фермерских хозяйств организации объединенных наций 2019-2028. Глобальный план действий. URL: http://www.fao.org / 3/ ca4672ru/ ca4672ru.pdf (дата звернення: 16.01.2020)

Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст.275) із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 02.03.2020)

Ірина Глотова. Mineсraft для фермера: абетка розвитку дрібнооптового виробництва харчів. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/minesraft-dla-fermera-abetka-rozvitku- dribnooptovogo-virobnictva-harciv (дата звернення 25.10.2019 р.)

В Україні з 2 серпня вводиться в дію закон, яким запроваджуються нові вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування продукції. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752845-v-ukraini-vstupiv-v-silu-organicnij-zakon.html (дата звернення: 03.08.2019)

Землі з органічним статусом складають в Україні менше 1% від загальної площі сільськогосподарських угідь. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/zemli-z-organichnim-statusom-skladayut-v- ukrayini- menshe-1-vid- zagalnoyi-ploschi-silskogospodarskih -ugid-322423_.html (дата звернення: 03.10.2019)

Органічне виробництво в Україні. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ ua/napryamki/ organichne-virobnictvo/ organichne-virobnictvo -v-ukrayini (дата звернення: 03.02.2020)

Органік в Україні. URL: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini (дата звернення: 03.02.2020)

В Україні набув чинності закон про органічну продукцію. URL: https://pogliad.ua/ru/news/ukraine/v-ukrayini-nabuv-chinnosti-zakon-pro-organichnu-produkciyu-375457 (дата звернення: 03.10.2019)

ТОП-10 регіонів України по експорту органічної продукції. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/top-10-regioniv-ukraini-po-eksportu-organicnoi-produkcii (дата звернення: 03.10.2019)

Мороз М. Зміни до законодавства щодо вимог якості і безпечності виробництва крафтових харчових продуктів готові і найближчим часом будуть затверджені. Круглий стіл «Крафтове виробництво: бути чи не бути? Пошук шляхів вирішення проблемних питань для МСБ у сфері виробництва харчових продуктів». Укрінформ. URL: https:// www.ukrinform.ua/ rubric-economy /2788688-v-ukraini-zminat- zakonodavstvo-sodo- kraftovogo-virobnictva- harcovih-produktiv.html (дата звернення: 03.02.2020)

Сайт Головного управління статистики у Херсонській області. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.02.2020)

United Nations Decade of Family Farms 2019-2028 (2019), “Global Plan of Action”, available at: http://www.fao.org/3/ca4672ru/ca4672ru.pdf (accessed 16 January 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products” № 36, with changes in The Law of Ukraine, № 2740-VIII from 06.06.2019, № 28, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (accessed 02 March 2020).

Ukrainian Business Resource, Agravery.com., (2019), “Minesraft for the farmer: the alphabet of the development of small-scale production of food”, available at: https://agravery.com/uk/ posts/ show/ minesraft- dla-fermera- abetka- rozvitku-dribnooptovogo-virobnictva-harciv (accessed 25 October 2019).

Ukrainian Business Resource, Ukrinform (2019), “A law introducing new requirements for organic production, circulation and labeling of products is being implemented in Ukraine since August 2”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752845-v-ukraini-vstupiv-v-silu-organicnij-zakon.html (accessed 03 February 2020).

Ukrainian Business Resource, ZN,ua (2019), “Organic lands in Ukraine account for less than 1% of the total area of agricultural land”, available at: https://dt.ua/ECONOMICS/zemli-z-organichnim-statusom-skladayut-v-ukrayini-menshe-1-vid-zagalnoyi-ploschi-silskogospodarskih-ugid-322423_.html (accessed 03 October 2019)

Ukrainian Business Resource, Information-analytical portal AIC of Ukraine (2019), “Organic production in Ukraine”, available at: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini (accessed 03 February 2020)

Ukrainian Business Resource, Federation Organic Movement in Ukraine (2020), “Organic in Ukraine”, available at: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini (accessed 03 February 2020)

Ukrainian Business Resource, Pogliad.ua (2019), “The law on organic produce came into force in Ukraine”, available at: https://pogliad.ua/ru/news/ukraine/v-ukrayini-nabuv-chinnosti-zakon-pro-organichnu-produkciyu-375457 (accessed 03 October 2019)

Ukrainian Business Resource, Agravery.com (2019), “TOP-10 regions of Ukraine for export of organic products”, available at: https://agravery.com/uk/posts/show/top-10-regioniv-ukraini-po-eksportu-organicnoi-produkcii (accessed 03 October 2019)

Ukrainian Business Resource, Ukrinform (2019), “Amendments to the legislation on quality and safety requirements for the production of craft food are ready and will be approved in the near future. Roundtable “Craft production: to be or not to be? Finding Ways to Solve Problems for SMEs in Food Production”, available at: https://www.ukrinform.ua/ rubric-economy/ 2788688 -v- ukraini – zminat -zakonodavstvo- sodo- kraftovogo- virobnictva- harcovih- produktiv.html (accessed 03 February 2020).

Main Department Statistics Service of Kherson region (2020), Derzhkomstat, Ukraine, available at: http://www.ks.ukrstat.gov.ua (accessed 03 February 2020).

Опубліковано
2020-05-06
Номер
Розділ
Статьи