ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, ДИНАМІКА ТА РЕГІОНИ З НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНИМ ПОПИТОМ НА ІННОВАЦІЙНІ АГРОПРОЕКТИ

  • O. Budzyak
  • V. Budzyak
Ключові слова: ефективність використання земель; екологічно безпечне землекористування; класифікація земель; екологічна стійкість; форми господарювання; продуктивний тип земель

Анотація

Стаття присвячена оцінці економічної ефективності використання земель продуктивного типу. Сформульовано та уточнено поняття «ефективність» та «ефективне» використання земель. Доведено необхідність дотримання землекористувачами засад екологобезпечного використання земель. Проаналізовано та оцінено показники ефективності використання земель сільськогосподарського призначення та ріллі в розрізі областей України. Визначено регіони з найбільшими показниками вирощування сільгоспкультур. Здійснено класифікацію областей України за продуктивністю використання земель. Обґрунтовано та обчислено індекс ефективного використання земель в регіонах. Проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняного аграрного сектора та визначено роль і місце різних форм господарювання в сільському господарстві України. Запропоновано розширювати інвестування сільськогосподарського землекористування через існуючі форми господарювання. Розглянуто основні напрями підтримки сільгоспвиробників. Проаналізовано підтримку фермерським господарствам. Обґрунтовано доцільність підтримки господарствам населення. Оцінено стратегію розвитку аграрного сектора економіки України.

Посилання

Будзяк В.М., Будзяк О.С. Ефективність роботи агрохолдингів /Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права / Збірник матеріалів тез Міжнародної наук.-практ. конф., (м. Київ, 16 листопада 2018 р.). – Київ: КНТЕУ, 2018. – С. 46-48.

Гаража О.П. Види та показники ефективності використання сільськогосподарських угідь в управлінні земельними ресурсами України / Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. Випуск № 3. 2016 р. С. 52-60. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/10.pdf.

Нівєвський О. Як працюватиме український ринок землі? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://kse.ua/ua/community/stories/yak-pratsyuvatime-ukrayinskiy-rinok-zemli/.

Пугачов М. Україна увійшла в ТОП-3 найбільших постачальників агропродукції до ЄС [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://agri-gator.com.ua/2020/03/12/ukraina-uvijshla-v-top-3-najbilshykh-postachalnykiv-ahroproduktsii-do-ies/

Вікіпедія. Ринок землі в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.

Будзяк О.С. Організаційно-економічний механізм екологобезпечного використання земель України : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.06 / Ольга Степанівна Будзяк. – Київ, 2013. – 464 с.

Статистичний щорічник України за 2018 / Державна служба статистики України / за ред І.Є. Вернера. Житомир: ТОВ «БУК-ДРУК», 2019. - 482 с.

Статистичний збірник Рослинництво України за 2018 / Державна служба статистики України / Відповідальний за випуск О. Прокопенко. Київ: Держаналітінформ, 2019. - 220 с.

Законодавство України. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р.» від 17 жовтня 2013 р., № 806-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80

Mind. Українські агропроекти отримають 400 млн євро від ЄІБ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mind.ua/news/20199612-ukrayinski-agroproekti-otrimayut-400-mln-evro-vid-eib.

Економічна правда. ЄС та Україна підписали угоду про виділення 26 мільйонів євро малому фермерству [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/28/656378/

AGRO TIMES. «Контінентал» запроваджує найбільший в Україні агропроект із використання dаtabased рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://agrotimes.ua/tehnika/kontinental-zaprovadzhuye-najbilshyj-v-ukrayini-agroproekt-iz-vykorystannya-databased-rishen

Budyak V.M, Budyak O.S. (2018), "The effectiveness of agroholdings", Hlobalʹni imperatyvy rozvytku biznesu ta prava [Global imperatives of business development and law], Kyiv, Ukraine, 16 November, pp, 46-48.

Garage O.P. (2016), "Types and Indicators of Agricultural Land Use Efficiency in Land Management of Ukraine", Ekonomika i suspilʹstvo, vol. 3, pp. 52-60

Nievsky O. (2019), "How will the Ukrainian land market work? ", available at:https://kse.ua/ua/community/stories/yak-pratsyuvatime-ukrayinskiy-rinok-zemli/, (Accessed 1 April 2020).

Pugachev M. (2020), "Ukraine is among the TOP 3 largest suppliers of agro-products to the EU", available at: https://agri-gator.com.ua/2020/03/12/ukraina-uvijshla-v-top-3-najbilshykh-postachalnykiv-ahroproduktsii-do-ies/, (Accessed 3 April 2020).

Wikipedia (2020), "Land market in Ukraine", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/, (Accessed 2 April 2020).

Budzуak O.S. (2013), "Organizational and economic mechanism of ecologically safe use of lands of Ukraine" Abstract of Doctor of Economics, Environmental Economics and Environmental Protection, Council for the Study of the Productive Forces of the National Academy of Sciences, Кyiv, Ukraine, рр. 464.

State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2018", [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, Кyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statystychnyy zbirnyk Roslynnytstvo Ukrayiny za 2018", [Statistics Collection of Plant Growing of Ukraine for 2018], Derzhanalitinform, Кyiv, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), "Ordinance of the «On Approval of the Strategy for the Development of the Agricultural Sector of the Economy for the Period up to 2020», vol. 806-p,, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80, (Accessed 1 April 2020).

Mind (2020), "Ukrainian agro-projects will receive € 400 million from the EIB", available at: https://agrotimes.ua/tehnika/kontinental-zaprovadzhuye-najbilshyj-v-ukrayini-agroproekt-iz-vykorystannya-databased-rishen/, (Accessed 2 April 2020).

Economic truth (2020), "EU and Ukraine sign an agreement to allocate € 26 million to small-scale farming", available at: https://agrotimes.ua/tehnika/kontinental-zaprovadzhuye-najbilshyj-v-ukrayini-agroproekt-iz-vykorystannya-databased-rishen/, (Accessed 1 April 2020).

AGRO TIMES (2020), "Continental implements the largest agro project in Ukraine using databased solutions", available at: https://agrotimes.ua/tehnika/kontinental-zaprovadzhuye-najbilshyj-v-ukrayini-agroproekt-iz-vykorystannya-databased-rishen/, (Accessed 2 April 2020).

Опубліковано
2020-05-06
Номер
Розділ
Статьи