УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • R. Avhustyn
  • I. Demkiv
Ключові слова: управління інноваціями; конкурентоспроможність; конкурентні переваги; конкурентне середовище; управління змінами; інноваційна модель

Анотація

Доведено необхідність впровадження в систему управління підприємств управлінських інновацій, що передбачає докорінну перебудову їх виробничої і господарської діяльності на засадах новітньої управлінської парадигми, що потребує імплементації до бізнес-моделі управлінських технологій оперативної і превентивної реакції на трансформацію умов функціонування. Встановлено, що першочерговою причиною необхідності застосування управлінських інновацій є досягнення конкурентоспроможності як цілісності конкурентних переваг, що будуть визначати здатність приймати безпосередню участь в конкурентній боротьбі на ринку в певному виді господарської діяльності. Обґрунтовано необхідність: в переорієнтації на інтелектуальне лідерство, що формує передумови розвитку інноваційного типу поведінки підприємств; створення нових переваг для утримування споживача і формування нових ринків; вміння швидко реагувати на нову ситуацію і знаходити незвичну відповідь на поведінку конкурентів; виробляти і впроваджувати механізми мотивування створення інноваційних підприємств і розвитку інноваційного типу культури та креативного середовища для забезпечення передумов продукування ексклюзивних конкурентних переваг і перетворення процесу управління конкурентоспроможністю підприємств в інноваційний процес.

Посилання

Тарнавська Н. П., Демків І.О. Концептуальні положення моделі управління гнучкістю підприємства. Бізнес інформ. №2. 2017. c. 307-317.

Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підручник. К.: КОНДОР, 2006. 398 с.

Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. К.: ІЕП НАНУ, 1999. 254 с.

Керівництво Осло. Рекомендації щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій. Спільна публікація ОЕСР та Євростату / пер. з англ. та наук. ред. Г. О. Андрощук. К.: УкрІНТЕІ, 2009. 162 с.

Тарнавська Н.П. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб'єктів господарювання України. Управлінські інновації. № 1. 2012 р. с.34-55

Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Абрамешин А.Е. та ін.. М.: Вита-Пресс, 2001. 272 с.

Porter M. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980.

Бистров А.Г. Особливості та зміст організаційно-управлінських інновацій. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. 2011. №2(38). С.49–53.

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Писаренко Т.В. та ін.. К.: УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.

Tarnavska, N. P. and Demkiv, I.O. (2017), “Conceptual technologies for managing flexible enterprises”, Biznes inform, vol. 2, pp. 307-317.

Chukhrai, N. and Patora, R. (2006), Tovarna innovatsiina polityka: upravlinnia innovatsiiamy na pidpryiemstvi [Commodity Innovation Policy: Enterprise Innovation Management], KONDOR, Kyiv, Ukraine.

Lapko, O. (1999), Innovatsiina diialnist v systemi derzhavnoho rehuliuvannia [Innovative activity in the system of state regulation], IEP NANU, Kyiv, Ukraine.

Androshchuk,. H. O. (2009), Kerivnytstvo Oslo. Rekomendatsii shchodo zboru ta analizu danykh stosovno innovatsii. Spilna publikatsiia OESR ta Yevrostatu [Oslo Guide. Recommendations for the collection and analysis of innovation data. Joint publication of OECD and Eurostat], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.

Tarnavska, N.P. (2012), “Management innovations in ensuring the competitiveness of Ukrainian business entities”, Upravlinski innovatsii, vol. 1, pp.34-55.

Abrameshin, A.E. (2001), Innovatsionnyiy menedzhment [Innovation Management], Vita-Press, Moscow, Russian Federation.

Porter, M. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, USA.

Bystrov, A.H. (2011), ”Features and content of organizational and managerial innovations”, Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: zb. nauk. pr. vol.2(38), pp.49–53.

Pysarenko, T.V. (2019), Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2018 rotsi: analitychna dovidka [State of Innovation and Technology Transfer Activity in Ukraine in 2018: Analytical Reference], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2020-05-06
Номер
Розділ
Статьи