ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • I. Azhaman
  • M. Hronska
  • N. Pushchina
Ключові слова: економічний потенціал; підприємство; підходи до визначення; процес оцінки; показники

Анотація

Обґрунтовано актуальність досліджень практичних аспектів оцінки економічного потенціалу підприємств будівельної галузі. Для оцінки економічного потенціалу підприємства пропонується перелік підходів доповнити такими як: синергетичний – базується на тому, що поєднання різноманітних ресурсів, засобів та запасів підприємства, створює додаткові можливості, отже оцінку економічний потенціалу будівельного підприємства доцільно розглядати як сукупність оцінок його складових, що в системі спроможні забезпечити більший ефект. Також пропонується використовувати результативний підхід, згідно якого оцінку економічного потенціалу пропонується проводити з урахуванням ступеня осягнення цілей підприємства та задоволеності споживачів (клієнтів), позиції підприємства у рейтингу тощо.Узагальнюючи існуючі методики оцінки потенціалу підприємства нами для ТОВ «Регіонбуд ПБ» пропонується до використання метод вартісного розрахунку складових економічного потенціалу підприємства. Згідно даного методу потенціал підприємства розраховують як суму його складових.Найбільш повну оцінку розміру потенціалу підприємства можна зробити через визначення ринкової вартості підприємства, яка відтворює суспільну оцінку результатів і можливостей суб’єкта господарювання, а також його позиції на ринку. Для оцінки вартості підприємства запропоновано метод капіталізації доходів. Використання даної методики дозволить підприємству реально оцінювати свої позиції та на основі отриманих результатів розробляти та впроваджувати заходи щодо підвищення економічного потенціалу будівельного підприємства.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови ; уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера ; за ред. Р. Дяківа. К.: Міжнародна економічна фундація, ТзОВ “Книгодрук”, 2000. 704 с.

Євдокімов Ф.І., Мізіна О.В. Дослідження категорії «Економічний потенціал промислового підприємства» Наукові праці ДонНТУ, Серія «Еконоіка», 2004, Випуск 75, С. 54-59

Турило А. А. Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення Економічний вісник, 2014, №3 с.65-71

Федонін О.С.. Рєпіна І.М., Олексюк О.І Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб; Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. К. : Вид-во КНЕУ, 2006. 316 с

Ажаман І. А., Жидков О. І. Методичні підходи до оцінювання рівня розвитку економічного потенціалу сервісного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7028

Ажаман І.А., Жидков О.І. Теоретичне обґрунтування сутності та властивостей потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2018. №2. С. 22-26.

Busel, V.T. (2002), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian], VTF “Perun”, Kyiv, Ukraine.

Diakiv, R. (2000), Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager], Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia, TzOV “Knyhodruk”, Kyiv, Ukraine.

Yevdokimov, F.I. and Mizina, O.V. (2004), “Research of the category "Economic potential of industrial enterprise"”, Naukovi pratsi DonNTU, Seriia «Ekonoika», vol. 75, pp. 54-59

Turylo, A. A. (2014), “Enterprise potential: essence and methodological approaches to definition”, Ekonomichnyj visnyk, vol. 3, pp. 65-71.

Fedonin, O.S. Riepina, I.M. and Oleksiuk O.I (2006), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise potential: formation and evaluation], 2nd ed,Vyd-vo KNEU, Kyiv, Ukraine.

Azhaman, I.A. and Zhydkov, O.I. (2019), “Methodical approaches to assessing the level of development of economic potential of a service enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://vvv.etsonomy.nayka.tsom.ua/?op=1&z=7028 (Accessed 10 April 2020).

Azhaman, I.A. and Zhydkov, O.I. (2018), “Theoretical substantiation of the essence and properties of the enterprise potential ”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 22-26.

Опубліковано
2020-05-06
Номер
Розділ
Статьи