АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ

  • D. Doroshkevych
  • K. Tomko
Ключові слова: цифровий маркетинг; візуальний контент; оцінка ефективності контенту; контент маркетинг

Анотація

Подана стаття представляє собою дослідження на актуальну для сучасного маркетингу тему аналізу інструментів, які використовуються для оцінки ефективності візуального цифрового контенту. В роботі проведено аналіз дефініцій, що представляє собою цифровий контент, визначено основні соціальні мережі для данного виду контенту, представлена його класифікація, розглянуті тенденції у застосуванні візуального контенту, запропоновано аналіз переваг та недоліків існуючих сервісів, які використовуються для цілей оцінки діджитал контенту. Також було використано метод експертного оцінювання сучасних інструментів оцінки ефективності візуального контенту було обрано основні, а саме А/B тестування, оцінка рівня залученості, застосування фокус-груп, соціологічне опитування та показники охоплення аудиторії та визначено пріоритетний інструмент.

Посилання

Івашова Н. В. Чинники забезпечення донесення сутності бренду через систему комунікацій підприємства / Н. В. Івашова, Т. П. Гончаренко // Mechanism of Economic Regulation. – 2012. – № 4. – С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_ 2012_4_14 (дата звернення: 14.03.2020).

Івашова, Н.В. Застосування Internet-технологій у маркетингу: міжнародний досвід [Текст] / Н.В. Івашова, Т.Є. Іванова // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 4. – с. 55-68. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46758 (дата звернення: 14.03.2020).

Ілляшенко, С.М. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд [Текст] / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 20-32. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/ handle/123456789/42575 (дата звернення: 19.03.2020).

Кулаковська Христина. Візуальний контент інтернет-ЗМІ: термінологічні засади дослідження / Христина. Кулаковська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 6. – с. 26-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_6_9 (дата звернення: 15.03.2020).

Кутепова В. О. Інтернет-маркетинг в Україні, проблеми та перспективи розвитку / В.О. Кутепова // Управління розвитком. – 2014. – № 1. – с. 47-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uproz_2014_1_22 (дата звернення: 16.03.2020).

Ліченко Анна. Iнтерактивна візуалізація як спосіб представлення великих обсягів даних у медіа (на прикладі видання «the guardian») // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2019. – Випуск 45. – с. 230–237. - Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/10005/10012 (дата звернення: 17.03.2020).

Саідова Г. О. Контент-маркетинг як дієва складова просування бізнесу / Г. О. Саідова, Г. А. Радченко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 2(2). – с. 144-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_2(2)__23 (дата звернення:15.03.2020).

Словарь медиатерминов: подгот. компанией "Медиа Ресурсы Менеджмент" / Медиа ресурсы менеджмент — Х. : Фолио, 2010. — 415 с. — (Книжная серия МедиаБук).

Шевченко В. Е. Наукові принципи застосування візуального контенту в друкованих медіа / В. Е. Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики. – 2013. – Т. 52. – с. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_52_23 (дата звернення:15.03.2020).

Content Marketing Infographic. 2018.- Режим доступу: https://www.demandmetric.com/content /contentmarketing- infographic (дата звернення: 16.03.2020).

Doroshkevych, D., Lytvynenko, I. Prognosis and analysis of digitalization of the Ukrainian economy. Economic Security at Risk: Findings from Digitalization of the National Economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – Р. 249-277

Flew T. New Media. An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2015. - Режим доступу: https://www.demandmetric.com/content/contentmarketing-infographic (дата звернення: 16.03.2020).

Krasniak Michele. Visual Content and Social Media Marketing: New Research [Електронний ресурс] / Krasniak Michele – 2017. - Режим доступу: https://www.socialmediaexaminer.com/visual-content-and-social-media-marketing-new-research/ (дата звернення: 18.03.2020).

L’Odyssée de Cartier. – Режим доступу: https://www.cartier.co.uk/en-gb/maison/l-odyssee-de-cartier.html (дата звернення:17.03.2020).

O. Furrer, D. Sudharstan Internet Marketing Research: Opportunities and Problems. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/230728315_Internet_Marketing_ Research_Opportunities_and_ Problems (дата звернення: 18.03.2020).

Pushkar Oleksandr and Hrabovskyi Yevhen. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system, 2019 / Development Management, 17(3), с. 23 34. - Режим доступу:https://businessperspectives.org /images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/12676/DM_2019_03_Pushkar.pdf (дата звернення: 19.03.2020).

Raudeliuniene, J., Davidaviˇciene, V., Tvaronaviˇciene, M., Jonuška, L. (2018) Evaluation of Advertising Campaigns on Social Media Networks. Sustainability. Issue 10., 14 p.- Режим доступу: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3649 (дата звернення: 18.03.2020).

The global state of digital in October 2019. (2019) We are social. - Режим доступу: https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019 (дата звернення: 19.03.2020).

Toren Adam. 3 Ways Video Can Acquire Leads, Drive Conversion and Increase Sales [Електронний ресурс] / Toren Adam – 2015. - Режим доступу: https://www. business.com/articles/3-ways-video-can-acquire-leads-drive-conversion-and-increase-sales/ (дата звернення: 18.03.2020).

Visual Content and Social Media Marketing: New Research. - Режим доступу: https://www.socialmediaexaminer.com/visual-content-and-social-media-marketing-new research / (дата звернення: 16.03.2020).

Ivashova, N. V. (2012), “Factors to ensure the reporting of the brand essence through the enterprise communication system”, Mechanism of Economic Regulation, vol. 4, pp. 94-101, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_4_14 (Accessed 14 March 2020).

Ivashova, N.V. (2015), “Application of Internet technologies in marketing: international experience”, Mechanism of Economic Regulation, vol. 4, pp. 55-68, available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46758 (Accessed 14 March 2020).

Illiashenko, S.M. (2015), “Internet promotion tools and techniques: analytical review”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 20-32, available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42575 (Accessed 19 March 2020).

Kulakovs'ka, Kh. (2012), “Visual Internet Content: Terminological Approach to Research”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, vol. 6, pp. 26-28, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vkp_ 2012_6_9 (Accessed 15 March 2020).

Kutepova, V. O. (2014), “Internet-marketing in Ukraine: prospects and problems”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 1, pp. 47-49, available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uproz_2014_1_22 (Accessed 16 March 2020).

Lichenko, A. (2019), “Interactive visualization as a way of representing a large amount of data in the media (on the example of the Guardian)”, Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia Zhurnalistyka, vol. 45, pp. 230–237, available at: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/ index.php /journalism/article/viewFile/10005/10012 (Accessed 17 March 2020).

Saidova, H. O. (2019), “Content marketing as an effective component of business promotion”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 2, no. 2, pp. 144-149, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_2(2)__23 (Accessed 15 March 2020).

Medya resursy menedzhment (2010), Slovar' medyatermynov [Dictionary of Media Terms], Folyo, Kharkiv, Ukraine.

Shevchenko, V. E. (2013), “The scientific principles of use of visual content in print media”, Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, vol. 52 pp. 127-132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_52_23 (Accessed 15 March 2020).

Demandmetric.com (2018), “Content Marketing Infographic”, available at: https://www.demandmetric.com/content/contentmarketing-infographic (Accessed 16 March 2020).

Doroshkevych, D. and Lytvynenko, I. (2019), “Prognosis and analysis of digitalization of the Ukrainian economy”, Economic Security at Risk: Findings from Digitalization of the National Economy: Sollective monograph, vol. 5. University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House Bydgoszcz, Poland, pp. 249-277.

Flew, T. (2015), “New Media. An Introduction”, Oxford University Press, Oxford, UK, available at: https://www.demandmetric.com/content/contentmarketing-infographic (Accessed 16 March 2020).

Krasniak, M. (2017), “Visual Content and Social Media Marketing: New Research”, available at:https://www.socialmediaexaminer.com/visual-content-and-social-media-marketing-new-research/ (Accessed 18 March 2020).

Cartier.com (2019), “L’Odyssée de Cartier”, available at: https: //www.cartier.co.uk/en-gb/maison/l-odyssee-de-cartier.html (Accessed 17 March 2020).

Furrer, O. and Sudharstan, D. (2001) “Internet Marketing Research: Opportunities and Problems”, available at: https://www.researchgate.net/publication/230728315_Internet_ Marketing_ Research_Opportunities_and_Problems (Accessed 18 March 2020).

Pushkar, O. and Hrabovskyi, Y. (2019), “Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system”, Development Management, vol. 17, no. 3, pp. 23-34, available at: https://businessperspectives.org /images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/12676/DM_2019_03_Pushkar.pdf (Accessed 19 March 2020).

Raudeliuniene, J. Davidaviˇciene, V. Tvaronaviˇciene, M. and Jonuška, L. (2018), “Evaluation of Advertising Campaigns on Social Media Networks”, Sustainability, Issue 10, 14 p, available at: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3649 (Accessed 18 March 2020).

Wearesocial.com (2019), “The global state of digital in October 2019. We are social”, available at: https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019 (Accessed 19 March 2020).

Toren, A. (2015), “3 Ways Video Can Acquire Leads, Drive Conversion and Increase Sales”, available at: https://www.business.com/articles/3-ways-video-can-acquire-leads-drive-conversion-and-increase-sales/ (Accessed 18 March 2020).

Socialmediaexaminer.com (2017), “Visual Content and Social Media Marketing: New Research”, available at: https://www.socialmediaexaminer.com/visual-content-and-social-media-marketing-new-research/ (Accessed 16 March 2020).

Опубліковано
2020-05-06
Номер
Розділ
Статьи