ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РИЗИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ E-COMMERCE ПЛАТФОРМ В УКРАЇНІ

  • D. Dovbenko
  • O. Hrebeshkova
Ключові слова: електронна комерція; торгівля; e-commerce платформа; маркетплайс; ефективність; ризики

Анотація

У статті узагальнено та систематизовано теоретичні засади та практика функціонування e-commerce платформ в Україні. Виявлено тенденції розвитку та розкрито сутність електронної комерції в українській економіці, виділено її види та типи. Наведено порівняльну характеристику вітчизняних e-commerce платформ, які функціонують за різними бізнес-моделями (B2B, B2C, C2C). Досліджено та виявлено фактори, що впливають на стан, динаміку та ефективність розвитку електронної комерції у вітчизняній економіці. На основі вивченої практики e-commerce платформ проведено оцінку ефективності їх функціонування на основі розрахованих коефіцієнтів конверсії та середньої вартості замовлення. Описано визначальні ризики діяльності e-commerce платформ в Україні, серед яких небезпека хакерських та вірусних атак, відсутність необхідної нормативно-правової бази саме для сфери електронної комерції, порушення прав споживачів. Сформульовано пропозиції щодо зниження виявлених ризиків у перспективі.

Посилання

Электронная коммерция. Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F

Editors: Yokoo, M., Ito, T., Zhang, M., Lee, J., Matsuo, T. (Eds.) Electronic Commerce. Theory and Practice. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. DOI 10.1007/978-3-540-77809-7

Schneider Gary Electronic Commerce 12th Edition, Kindle Edition

Cleeland Knight S., Mann C. L. Electronic Commerce. Oxford Research Encyclopedia. 2010. March. DOI: 10.1093/acrefore/9780190846626.013.85

Юдін О. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток : монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 201 с.

Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція. К.: Знання, 2007.535 с.

Макарова М. В. Електронна комерція. К. : Видавничий центр «Академія», 2002. 272 с.

Маловичко С. В. Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку. Кривий Ріг : Октан-принт, 2015. 428 с.

Шалева О. І. Електронна комерція. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.

Закон України «Про електронну комерцію» (за станом на 16 липня 2019 р.). Верховна Рада України. Київ : Парламентське видавництво, 2019.

IT-решения для e-commerce в Украине: что предлагает рынок. Київський міжнародний економічний форум. 2018. URL: https://ain.ua/2018/12/12/it-resheniya-dlya-e-commerce-v-ukraine-chto-predlagaet-rynok/

Стрілець С. В., Орлик О. В. Електронна комерція: принципи, види та перспективи розвитку в Україні. Інформатика та інформаційні технології : студ. наук. конф., 20 квітня 2015 р.: мат. конф. Одеса: ОНЕУю С. 92-95.

Фаустова К. И. Электронная коммерция - новое направление экономической деятельности. Территория науки. 2014. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-kommertsiya-novoe-napravlenie-ekonomicheskoy-deyatelnosti (дата обращения: 05.02.2020).

Фартович Д. Електронна комерція як ніша для бізнесу. Fintramplin. Все про заробіток в Інтернеті. 2018. URL: https://fintramplin.com/elektronna-komertsiya/.

Форми, види, інструменти електронної комерції. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2018. URL: http://ecomm.kbuapa.com.ua/data/uploads/1_2.pdf.

E-сommerce Business Model Types That Work Right Now. Multivendorshoppingcarts.com. 2019. URL: https://multivendorshoppingcarts.com/ecommerce-business-model-types/.

B2B eCommerce: A new model and definition for online B2B sellers. Tradegecko.com URL: https://www.tradegecko.com/b2b-ecommerce.

DeMatas D. 5 Types of Ecommerce Business Models That Work Right Now. Ecommerceceo.com. 2019. URL: https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/#b2c-ecommerce.

"Молодий і перспективний". Який потенціал приховує ринок інтернет-торгівлі України. Epravda.com.ua. 2018. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/31/639949/.

Полищук А. Обзор ecommerce-рынка Украины в 2018 году. Promodo.ua. 2019. URL: https://promodo.ua/blog/obzor-ecommerce-rynka-ukrainy-v-2018.html#gref.

% українських онлайн-покупців здійснюють більше 20 покупок на рік: інсайти e-commerce ринку 2019. Blog.olx.ua. 2019. URL: https://blog.olx.ua/20621/17-ukra%D1%97nskix-onlajn-pokupciv-zdijsnyuyut-bilshe-20-pokupok-na-rik-insajti-e-commerce-rinku-2019/.

United Kingdom. Ecommerce-europe.eu URL: https://www.ecommerce-europe.eu/research-figure/united-kingdom/.

ТОП-5 сайтов E-commerce и профиль пользователей. Gemius.com.ua. 2018. URL: http://www.gemius.com.ua/e-commerce-novosti/top-5-sajtov-e-commerce-i-profil-polzovatelej.html.

Куліш С. Каким был онлайн-шоппинг в Украине в 2018 году: количество и средний чек покупок, используемые устройства, портрет покупателя и т.д. Itc.ua. 2019. URL: https://itc.ua/news/kakim-byil-onlayn-shopping-v-ukraine-v-2018-godu-kolichestvo-i-sredniy-chek-pokupok-ispolzuemyie-ustroystva-portret-pokupatelya-i-t-d-infografika/.

Saleh K. The Average Website Conversion Rate by Industry (updated November 2018). Invespcro.com. 2018. URL: https://www.invespcro.com/blog/the-average-website-conversion-rate-by-industry/.

Карпенко О. Средние чеки в e-commerce по регионам Украины: статистика Prom.ua. Ain.ua. 2018. URL: https://ain.ua/2015/01/21/srednie-cheki-v-e-commerce-po-regionam-ukrainy-statistika-prom-ua/

What is Average Order Value? Bigcommerce.com URL: https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-average-order-value/.

Нагорський В. Аналітика EVO: як зростають продажі, середній чек та інші показники маркетплейсів. Rau.ua. 2019. URL: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/evo-prodazhi-serednij-chek/.

Коммерческие сайты и интернет-магазины под угрозой. Revisium.com URL: https://revisium.com/kb/reason_to_hack.html.

Медиакит OLX Украина. Blog.olx.ua. 2019. URL: https://blog.olx.ua/wp-content/uploads/2016/04/OLX-prezentatsiya-dlya-klientov.pdf.

Wikipedia (2019), “E-commerce”, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F, (Accessed 11 Jan 2020).

Yokoo, M. Ito, T. Zhang, M. Lee, J. and Matsuo, T. (2008), Electronic Commerce. Theory and Practice. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany. DOI 10.1007/978-3-540-77809-7

Schneider, G. (2017), Electronic Commerce, 12th Ed, Kindle Edition, Amazon, Seattle, USA.

Cleeland Knight, S. and Mann, C. L. (2010), Electronic Commerce, Oxford Research Encyclopedia, Oxford, UK.

Yudin, O. M. Makarova, M. V. and Lavrenyuk, R. M. (2011), Sistemi elektronnoyi komerciyi: stvorennya, prosunennya i rozvitok [E-commerce systems: creation, promotion and development], PBB PUET, Poltava, Ukraine.

Pleskach, V.L. and Zatonacka, T.G. (2007), Elektronna komerciya [E-Commerce], Znannya, Kyiv, Ukraine.

Makarova, M. V. (2002), Elektronna komerciya [E-Commerce], Vidavnichij centr «Akademiya», Kyiv, Ukraine.

Malovichko, S. V. (2015), Elektronna torhivlya: teoretichni osnovi, mehanizm upravlinnya ta stratehiyi rozvitku [E-Commerce: Theoretical Foundations, Management Mechanism and Development Strategies], Oktan-print, Krivij Rih, Ukraine.

Shaleva, O. I. (2011), Elektronna komerciya [E-Commerce], Centr uchbovoyi literaturi, Kyiv, Ukraine.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About E-Commerce”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19, (Accessed 9 Jan 2020).

Kyivskii mizhnarodnii ekonomichnii forum (2018), “IT solutions for e-commerce in Ukraine: what the market offers”, available at: https://ain.ua/2018/12/12/it-resheniya-dlya-e-commerce-v-ukraine-chto-predlagaet-rynok/, (Accessed 9 Jan 2020).

Strilets, S. V. and Orlyk, O. V. (2015), “E-Commerce: Principles, Types and Prospects for Development in Ukraine”, Materialy naukovoi studentskoi konferentsii. Informatyka ta informatsiyni tehnolohii [Proceedings of the Scientific Student Conference, Informatics and information technologies], Odesa, Ukraine, 20 April, pp. 92-95.

Faustova, K. I. (2014), “E-commerce - a new area of economic activity”, Territoria nauki, [Online], vol. 6, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-kommertsiya-novoe-napravlenie-ekonomicheskoy-deyatelnosti, (Accessed 10 Jan 2020).

Fartovych, D. (2018), “E-commerce is a niche for business. Fintramplin. It's all about making money online”, available at: https://fintramplin.com/elektronna-komertsiya/, (Accessed 5 Jan 2020).

The official site of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine (2018), “Forms, Types, E-Commerce Tools”, available at: http://ecomm.kbuapa.com.ua/data/uploads/1_2.pdf, (Accessed 12 Jan 2020).

Multivendorshoppingcarts.com (2019), “E-сommerce Business Model Types That Work Right Now”, available at: https://multivendorshoppingcarts.com/ecommerce-business-model-types/, (Accessed 12 Jan 2020).

Tradegecko.com (2019), “B2B eCommerce: A new model and definition for online B2B sellers”, available at: https://www.tradegecko.com/b2b-ecommerce, (Accessed 11 Jan 2020).

Ecommerceceo.com (2019), “5 Types of Ecommerce Business Models That Work Right Now”, available at: https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/#b2c-ecommerce, (Accessed 11 Jan 2020).

Epravda.com.ua (2018), “Young and promising. What potential is hidden in Ukraine's e-commerce market”, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/31/639949/, (Accessed 6 Jan 2020).

Polishchuk, A. (2019), “Review of e-commerce market of Ukraine in 2018”, available at: https://promodo.ua/blog/obzor-ecommerce-rynka-ukrainy-v-2018.html#gref, (Accessed 11 Jan 2020).

Blog.olx.ua (2019), “17% of Ukrainian online shoppers make more than 20 purchases a year: e-commerce marketplace insights”, available at: https://blog.olx.ua/20621/17-ukra%D1%97nskix-onlajn-pokupciv-zdijsnyuyut-bilshe-20-pokupok-na-rik-insajti-e-commerce-rinku-2019/, (Accessed 4 Jan 2020).

Ecommerce-europe.eu (2019), “United Kingdom”, available at: https://www.ecommerce-europe.eu/research-figure/united-kingdom/, (Accessed 4 Jan 2020).

Gemius.com.ua (2018), “TOP 5 E-commerce sites and user profile”, available at: http://www.gemius.com.ua/e-commerce-novosti/top-5-sajtov-e-commerce-i-profil-polzovatelej.html, (Accessed 4 Jan 2020).

Kulish, S. (2019), “What was online shopping in Ukraine in 2018: the number and average check of purchases, the devices used, the portrait of the buyer, etc.”, available at: https://itc.ua/news/kakim-byil-onlayn-shopping-v-ukraine-v-2018-godu-kolichestvo-i-sredniy-chek-pokupok-ispolzuemyie-ustroystva-portret-pokupatelya-i-t-d-infografika/, (Accessed 8 Jan 2020).

Saleh, K. (2018), “The Average Website Conversion Rate by Industry”, Invespcro.com, available at: https://www.invespcro.com/blog/the-average-website-conversion-rate-by-industry/, (Accessed 5 Jan 2020).

Karpenko, О. (2018), “Average checks in e-commerce by region of Ukraine: Prom.ua statistics”, available at: https://ain.ua/2015/01/21/srednie-cheki-v-e-commerce-po-regionam-ukrainy-statistika-prom-ua/, (Accessed 12 Jan 2020).

Bigcommerce.com (2019), “What is Average Order Value?”, available at: https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-average-order-value/, (Accessed 12 Jan 2020).

Nahorskyi, V. (2019), “ EVO analytics: how sales, average check, and other marketplaces grow”, Ukrainian Retail Association, [Online], available at: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/evo-prodazhi-serednij-chek/, (Accessed 17 Jan 2020).

Revisium.com (2019), “Commercial sites and online stores at risk”, available at: https://revisium.com/kb/reason_to_hack.html, (Accessed 12 Jan 2020).

Blog.olx.ua (2019), “Media Kit OLX Ukraine”, available at: https://blog.olx.ua/wp-content/uploads/2016/04/OLX-prezentatsiya-dlya-klientov.pdf, (Accessed 6 Jan 2020).

Опубліковано
2020-03-10
Номер
Розділ
Статьи