ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

  • I. Openko
Ключові слова: економіко-математична модель; ефективність; землі лісогосподарського призначення; раціональне використання земель; лісові ресурси

Анотація

Водночас зростаючі темпи кількості населення світу та значний попит на земельні ресурси для ведення сільського господарства, виготовлення деревної продукції та палива (особливо у менш розвинутих країнах світу) прискорили темпи вирубки лісів. В ході економіко-математичного моделювання раціонального використання земель лісогосподарського призначення в Україні нами були запропоновані три стратегії розвитку лісового господарства: стратегія І (екоцентричний підхід), стратегія ІІ (збалансований підхід), стратегія ІІІ (техноцентричний підхід). На основі запропонованих управлінських підходів раціонального використання земель лісогосподарського призначення нами були розроблені математичні моделі, які дозволяють здійснити аналіз ефективності застосування тієї чи іншої стратегії. Адекватність розроблених рівнянь регресії підтверджуються коефіцієнтом детермінації, критеріями Фішера (F) та Дарбіна – Уотсона (DW).

Посилання

Шевченко О. В., Опенько І. А. Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3 С. 126 – 130.

Шевченко О. В., Опенько І. А., Цвях О. М. Економічні передумови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 58 – 65.

Tsvyakh O., Openko І. Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration. Baltic Surveying International Scientific Journal. 2017. Vol.6_1. P. 60 – 65.

Цвях О. М., Опенько І. А. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. №1. С. 83 – 91.

Опенько І. А., Шевченко О. В., Цвях О. М. Аналіз наукових-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями. Збалансоване природокористування. 2016. No. 4. С.137 – 142. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016

Опенько І. А., Євсюков Т. О. Удосконалення обліку кількості та якості земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстраційній системі. Збалансоване природокористування. 2014. № 3. С. 106 – 112

Опенько І. А., Євсюков Т. О. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С.125 – 131. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r

Опенько І. А. Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 3. С. 80 – 87.

Ievsiukov T., Openko I. An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine. Elsivier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, «GEOMED 2013» The 3rd International Geography Symposium June 10 – 13, 2013 Kemer, Antalya – Turkey. Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619.

Євсюков Т. О., Опенько І. А. Моніторинг особливо цінних земель із застосування технологій ДЗЗ та ГІС. Вісник Львівського державного аграрного університету: екноміка АПК. 2013. № 20 (2). С. 231 – 242.

Опенько І. А. Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Агросвіт. № 13 – 14, 2019, С. 44 – 52. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf

Опенько І. А. Кореляційний аналіз впливу існуючої системи державного управління на використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Економіка та держава. № 7, 2019, С. 55 – 62. http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf

Shevchenko, О. V. and Openko, I. A. (2017), “Theoretical prerequisites for rational agricultural land use”, Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 126–130.

Shevchenko, О. V. Openko, I. A. and Tsvyakh О. М. (2017), “Economic preconditions for alternating crops as a way to prevent degradation of the agro-landscape”, Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2, pp. 58–65.

Tsvyakh, O. and Openko, І. (2017), “Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration”, Baltic Surveying International Scientific Journal, vol. 6 (1), pp. 60–65.

Tsvyakh, О. М. and Openko, I. A. (2017), “Industrial territories as a spatial basis for optimizing the use of land in the city of Kiev”, Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1, pp. 83–91.

Openko, I. A., Shevchenko, О. V. and Tsvyakh, О. М. (2016), “Analysis of scientific and methodical approaches to the monetary valuation of land with field-protective forest plantations”, Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 137–142, available at: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016 (Accessed 12 Fabruary 2020).

Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), “Improving accounting quantity and quality of land for shelter forest plantations in the cadastral registration system”, Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 106–112

Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), “Lands under field-protective forest plantations: current state, problems, solutions”, Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1. pp. 125–131, available at: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r (Accessed 12 Fabruary 2020).

Openko, I. A. (2013), “A comparative analysis of the publication of land cadastral data in foreign countries and Ukraine”, Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 80–87.

Ievsiukov, T. and Openko, I. (2013), “An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine”, Elsivier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, “GEOMED 2013” The 3rd International Geography Symposium June 10 – 13, Kemer, Antalya, Turkey, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619. (Accessed 12 Fabruary 2020).

Ievsiukov, T. O. and Openko, I. A. (2013), “Monitoring is especially valuable land from the application of remote sensing and GIS technologies ”, Visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: eknomika APK, vol. 20 (2), pp. 231–242.

Openko, І. А. (2019), “Ecological and economic productivity of land use in Ukraine”, Ahrosvit, vol. 13 – 14, pp. 44 – 52, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf (Accessed 12 Fabruary 2020).

Openko, І. А. (2019), “Correlation analysis of the impact of the existing public administration system on forest land use in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 55 – 62, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf (Accessed 12 Fabruary 2020).

Опубліковано
2020-03-10
Номер
Розділ
Статьи