РОЛЬ НБУ В ФОРМУВАННІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

  • I. Demianenko
  • Y. Bandura
Ключові слова: кредитний портфель; кредитний ризик; недіючий кредит; кредитна політика

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «кредитний портфель», фактори впливу на його формування. Також визначено сутність понять «кредитний ризик», «недіючий кредит (NPL – nonperforming loans )», досліджено чинники впливу на конкурентоспроможність кредитного портфеля банківської установи, визначено джерела та способи оцінки індивідуального та портфельного кредитного ризику. На основі даних Національного Банку України проаналізовано питому вагу кредитів в активах комерційних банків України. Проаналізовано вплив Національного Банку України (в частині обов’язкових нормативів) як основного регулятора банківської діяльності в Україні на формування кредитного портфеля комерційних банків та контроль ефективного управління ризиками їх кредитної діяльності.Діяльність банківської установи передбачає наявність ризиків, таких як кредитні, валютні, депозитні, інвестиційні тощо. Кредитування забезпечує значну частку доходів комерційного банку та водночас несе в собі ризик, який в першу чергу пов’язаний з невиконанням позичальником своїх зобов’язань та, в результаті, збитками для банківської установи.Ефективне формування кредитного портфеля та превентивні заходи щодо можливих кредитних ризиків можуть мінімізувати недоотримання належного рівня доходу та забезпечити беззбитковість кредитної діяльності. Це в свою чергу забезпечує конкурентоспроможність та позитивно впливає на репутацію комерційного банку та розвиток банківської системи. Водночас, важливим слід вважати ефективний контроль наявних ризиків, пов’язаних із кредитною діяльністю комерційного банку.Діяльність із регулювання кредитної діяльності має проводити як менеджмент установи відповідно до встановлених цілей діяльності, так і Національний Банк України із врахуванням зовнішніх факторів впливу. Об’єктивність і доцільність розрахунку нормативів регулятора, відповідність їх середовищу функціонування банківської системи (економічний, політичний, соціальний стан держави) визначають рівень захищеності банку від потенційних ризиків, що виникають в процесі кредитної діяльності та його функціонування в цілому.

Посилання

Волкова, Н.И. Управление банковской деятельностью [Текст]: учеб.- практ. пособ. / Н.И. Волкова, Р.А. Герасименко, Т.А. Чашко; под. общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ООО «ЮгоВосток ЛТД», 2003. – 338 с.

Голуб, В.М. Управління кредитним портфелем комерційного банку [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / В.М. Колуб; Київ. нац. екон. унт. – К., 2004. – 19 с

Бугель, Ю. Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність управління ним [Текст] / Ю. Бугель // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 98-107.

Пірог, В.В. Оцінювання якості кредитного портфеля банків з урахуванням виконання економічних нормативів НБУ [Текст] / В.В. Пірог // Науковий вісник ЛНТУ України. – 2011. – №2. – С. 228-235.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Коваленко, В.В. Управління кредитним портфелем в умовах фінансової невизначеності функціонування банків [Текст] / В.В. Коваленко // Регіональна економіка та управління. – 2016. – №1(08). – С. 60-63.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні //Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

Volkova, N.I. Gerasimenko, R.A. and Chashko, T.A. (2003), Upravlenie bankovskoj dejatel'nost'ju [Banking management], OOO «JugoVostok LTD», Doneck, Ukraine, P. 338.

Holub, V.M. (2004), "Commercial Bank Credit Management", Ph.D. Thesis, 08.04.01 «Finansy, hroshovyi obih i kredyt», Kyiv, Ukraine, P. 19.

Buhel, Yu. (2011), "The concept of a commercial bank's loan portfolio and the need to manage it", Svit finansiv, vol. 2, pp. 98-107.

Piroh, V.V. (2011), "Assessment of the quality of banks' credit portfolio in compliance with the NBU's economic standards", Naukovyi visnyk LNTU Ukrainy, vol. 2, pp. 228-235.

Official site of the National Bank of Ukraine, [Online], available at: http://www.bank.gov.ua (Accessed 22 Jan 2020).

Kovalenko, V.V. (2016), "Credit portfolio management in the conditions of financial uncertainty of functioning of banks", Rehionalna ekonomika ta upravlinnia, vol. 1(08), pp. 60-63.

The National Bank of Ukraine (2001), Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "Instruction on the procedure for regulating the activity of banks in Ukraine", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 (Accessed 22 Jan 2020).

Опубліковано
2020-03-10
Номер
Розділ
Статьи