ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

  • T. Tomniuk
Ключові слова: тіньова економіка; ухилення від оподаткування; офіційна економіка; податкове навантаження

Анотація

У статті на основі аналізу результатів міжнародних наукових досліджень та вітчизняних тенденцій виокремлено та обґрунтовано причини існування тіньової економіки в Україні. Визначено взаємозв’язок тіньової економіки та показників економічного розвитку.Обгрунтовано, що економічна вигідність є тим фактором, який провокує суб’єкта господарювання до протиправних дій. Продемонстровано, що вагомим, проте не визначальним фактором тіньової діяльності в Україні є надмірне податкове навантаження. Окрім високого рівня податкового навантаження, до причин активізації тіньової діяльності в Україні слід віднести: нерівномірний розподіл податкового тягаря, погіршення фінансового стану бізнесу і населення, використання ухилення від оподаткування як фактора підвищення конкурентоздатності.Зроблено висновок: з метою детінізації економіки уряд України повинен оптимізувати державне регулювання господарської діяльності з акцентами на виконанні законів та правил, а не збільшенні регулятивних норм.Виокремлено психологічні фактори, які здійснюють інтенсифікацію тіньової діяльності суб’єктів господарювання в Україні, а саме: 1) недовіра до державного апарату; 2) низький рівень розвитку податкової етики та податкового менталітету.

Посилання

Мазур І. Детінізація економіки України: теорія та практика: монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006. 239 с.

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: монографія / за ред. З. С. Варналія. Київ: НІСД, 2006. 576 с.

Schneider F. Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know? Discussion paper series Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor. Discussion Paper. Vol. 2315. September 2006. URL: http://ftp.iza.org/dp2315.pdf (дата звернення 31.01.2020).

Schneider F., Buehn A., Montenegro C. E. Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. The World Bank Development Research Group Poverty and Inequality Team & Europe and Central Asia Region Human Development Economics Unit, July 2010. 52 p. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/pdf/WPS5356.pdf (дата звернення 31.01.2020).

Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? January 2018. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583 (дата звернення 31.01.2020).

Friedman E., Johnson S., Kaufmann D. and Zoido-Labton P. Dodging the grabbing hand: The determinants of unofficial activity in 69 countries. Journal of Public Economics. 2000. 76/4, pp.459-493.

Simon J., Kaufmann D. and Shleifer A. The Unofficial Economy in Transition. Brookings Papers on Economic Activity. 1997. Vol. 2. Рр.159-239. URL: https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/unofficial-economy-transition (дата звернення 31.01.2020).

Simon J., Kaufmann D. and Zoido-Lobatón, P. Regulatory discretion and the unofficial economy. The American Economic Review. 1998. Vol. 88/2. Pp. 387-392. URL: https://www.jstor.org/stable/116953?seq=1 (дата звернення 31.01.2020).

Simon J., Kaufmann D. and Zoido-Lobatón P. Corruption, public finances and the unofficial economy. The World Bank, discussion paper. Washington, D.C. 1998. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/219311468762600809/Corruption-public-finances-and-the-unofficial-economy (дата звернення 31.01.2020).

Report for Selected Countries and Subjects. International Monetary Fund. The official site of International Monetary Fund. 2018. URL:https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=77&pr.y=19&sy=1992&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=926&s=NGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a= (дата звернення 31.01.2020).

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення 31.01.2020).

Ціна держави: бюджет України. Проект «Роз’яснення виборцям вартості державних послуг». URL: http://cost.ua/budget/revenue/ (дата звернення 31.01.2020).

Крисоватий А.І., Томнюк Т.Л. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації: монографія. Тернопіль: ВЦП «Економічна думка ТНЕУ», 2012. 212 с.

Transparency International Україна. URL: https://ti-ukraine.org (дата звернення 31.01.2020).

Звіт Рахункової палати за 2018 рік. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2018/ZVIT_RP_2018.pdf (дата звернення 31.01.2020).

Brennan G., Buchanan J. M. Towards a tax constitution for Leviathan. Journal of Public Economics. 1977. Vol. 8 (3). Р. 255–273.

Taxation in 2018 Tax-to-GDP ratio up to 40.3% in EU A one-to-two ratio across Member States. Eurostat. Newsrelease. 166/2019. 30 October 2019. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10190755/2-30102019-AP-EN.pdf/68739572-f06a-51e4-3a5b-86e660a23376 (дата звернення 31.01.2020).

Mazur, I. (2006), Detinizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoriia ta praktyka: monohrafiia [Detinization of the Ukrainian Economy: Theory and Practice: Monograph.], VPTs «Kyivs'kyj universytet», Kyiv, Ukraine.

Varnalij, Z. S. (2006), Tin'ova ekonomika: sutnist', osoblyvosti ta shliakhy lehalizatsii: monohrafiia [The shadow economy: the essence, features and ways of legalization: a monograph], NISD, Kyiv, Ukraine.

Schneider, F. (2006), Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know? Discussion paper series Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Discussion Paper No. 2315, Bonn, Germany, [Online], available at: http://ftp.iza.org/dp2315.pdf (Accessed 31 January 2020).

Schneider, F. Buehn, A and Montenegro, C. E. (2010), Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. The World Bank Development Research Group Poverty and Inequality Team & Europe and Central Asia Region Human Development Economics Unit, [Online], available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/pdf/WPS5356.pdf (Accessed 31 January 2020).

Medina, L. Schneider, F. (2018), Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? International Monetary Fund, [Online], available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583 (Accessed 31 January 2020).

Friedman, E. Johnson, S. Kaufmann, D. and Zoido-Labton, P. (2000), “Dodging the grabbing hand: The determinants of unofficial activity in 69 countries”. Journal of Public Economics, vol. 76/4, pp.459-493.

Simon, J. Kaufmann, D. and Shleifer, A. (1997), “The Unofficial Economy in Transition”, Brookings Papers on Economic Activity, [Online], vol. 2, pр.159-239, available at: https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/unofficial-economy-transition (Accessed 31 January 2020).

Simon, J. Kaufmann, D. and Zoido-Lobatón, P. (1998), “Regulatory discretion and the unofficial economy”, The American Economic Review, [Online], vol.88/ 2, pp. 387-392, available at: https://www.jstor.org/stable/116953?seq=1 (Accessed 31 January 2020).

Simon, J. Kaufmann, D. and Zoido-Lobatón, P. (1998b), Corruption, public finances and the unofficial economy, The World Bank, discussion paper, Washington, D.C., USA, [Online], available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/219311468762600809/Corruption-public-finances-and-the-unofficial-economy (Accessed 31 January 2020).

The official site of International Monetary Fund (2018), “Report for Selected Countries and Subjects”, [Online], available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=77&pr.y=19&sy=1992&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=926&s=NGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a= (Accessed 31 January 2020).

The official site of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, [Online], available at: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (Accessed 31 January 2020).

State price: the budget of Ukraine. Project "Clarification of the value of public services to voters", [Online], available at: http://cost.ua/budget/revenue/ (Accessed 31 January 2020).

Krysovatyj, A. and Tomniuk, T. (2012), Administruvannia podatkiv v Ukraini: orhanizatsiia ta napriamy transformatsii: monohrafiia [Tax administration in Ukraine: organization and directions of transformation: monograph,], VTsP «Ekonomichna dumka TNEU», Ternopil', Ukraine.

Transparency International Ukraine, [Online], available at: https://ti-ukraine.org

The official site of Accounting Chamber (2019), “Accounting Chamber report for 2018”, [Online], available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2018/ZVIT_RP_2018.pdf (Accessed 31 January 2020).

Brennan, G. and Buchanan, J. M. (1977), “Towards a tax constitution for Leviathan”, Journal of Public Economics, vol. 8 (3), pp. 255–273.

The official site of Eurostat (2019), “Taxation in 2018 Tax-to-GDP ratio up to 40.3% in EU A one-to-two ratio across Member States”, Newsrelease, [Online], vol.166/2019, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10190755/2-30102019-AP-EN.pdf/68739572-f06a-51e4-3a5b-86e660a23376 (Accessed 31 January 2020).

Опубліковано
2020-03-10
Номер
Розділ
Статьи