СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ХМАРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Z. Gadetska
Ключові слова: хмарно-орієнтоване освітнє середовище; електронний університет

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі запровадження сучасних хмарних технологій в освітній процес. Використання хмарних технологій в навчанні надає можливість зробити значний крок до надання освітньому процесу більшої гнучкості, відкритості та мобільності, отримання кращих сервісів. В статті створено і практично реалізовано модель хмарно-орієнтованого освітнього середовища закладу вищої освіти на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (ЧНУ) у вигляді електронного університету. Для реалізації моделі освітнього середовища ЧНУ було обрано хмарне середовище Google ₋G Suite for Education та його систему навчання Google Classroom. В середовищі Google Клас на основі шаблонів були розроблені у редакторі google-документів власні електронні навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін та розміщені у хмаро-орієнтованому освітньому середовищі електронного університету. Завдяки впровадженню цих сучасних технологій ЧНУ може значно покращити свій рейтинг у порівнянні з конкурентами та збільшити кількість студентів за рахунок кращих умов проведення навчального процесу.

Посилання

Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / Н. Копняк та ін. ; за ред. С. Г. Литвинової. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 163 с.

Биков В. Ю. Хмарні технології, ІКТ-аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і наукових установ. Інформаційні технології в освіті. 2011. №10. С. 8-23.

Хмарні технології навчання: витоки / Маркова О. М. та ін. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Т. 46, вип. 2. С. 29-44.

Гриб’юк О.О. Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті. Теорія та методика електронного навчання. 2013. № 4. С. 45-58.

Волошина Т.В. Використання гібридного хмаро-орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.10. Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. Київ. 2018. 22 с.

Гадецька З.М. Формування інформаційно-освітнього навчального середовища ВНЗ на основі технології «хмарних обчислень». Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи : Монографія / за ред. В.М. Соловйова. Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. С. 172-191.

Гадецька З.М. Крупська Г.Е. Моделювання хмарно-орієнтованого навчального середовища ЗВО. Сучасний рух науки: 2019 рік : тези доп. IX Міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 груд. 2019 р. Дніпро: Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», 2019. Т.1. С. 280-285.

Коротун О. В. Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.10. Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. Київ. 2018. 20 с.

Сведения о Google Классе Справка – Класс: веб-сайт URL: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru&ref_topic=7175444 (дата звернення: 03.02.2020).

Kopnyak, N. (2015), Modeliuvannia y intehratsiia servisiv khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyshcha [Modeling and integration of cloud-based learning environment services], Comprint Securities, Kyiv, Ukraine.

Bykov, V. Y. (2011), “Cloud technologies, ICT outsourcing and new functions of ICT units of educational and scientific institutions”, Informatsiini tekhnolohii v osviti, vol. 10, рp. 8-23.

Markova, O.M. (2011), “Cloud Learning Technologies: оrigins”, Informatsiini tekhnolohii v osviti, vol. 46, рp. 29-44.

Gribyuk, O.O. (2013) “Prospects for the introduction of cloud technologies in education”, Teoriia ta metodyka elektronnoho navchannia, vol. 4, рp. 45-58.

Voloshina, T.V. (2018), “Using a hybrid cloud-based learning environment to build the self-educational competency of future IT professionals”, Ph.D. Thesis, information and communication technologies in education, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Information Technology and Teaching Aids, Kyiv, Ukraine.

Gadetska, Z.M. and Solovyov, V.M. (2017), Formuvannia informatsiino-osvitnoho navchalnoho seredovyshcha VNZ na osnovi tekhnolohii «khmarnykh obchyslen». Modeliuvannia v osviti: Stan. Problemy. Perspektyvy [Formation of information-educational educational environment of universities on the basis of technology "cloud computing" Modeling in Education: Status. Problems. Perspectives], Brama, publisher OV Volchok, Cherkasy, Ukraine, рр. 172-191.

Gadetska, Z.M. and Krupskaya, G.E. (2019), “Modeling of cloud-oriented learning environment of ZVO”, Suchasnyi rukh nauky. IX mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia [Modern science movement. IX International Scientific and Practical Internet Conference], WayScience International Electronic Scientific and Practical Magazine, Dnipro, Ukraine, vol.1. рp. 280-285.

Korotun, O.V. (2018), “The use of cloud-oriented environment in training databases of future computer science teachers author”, Ph.D. Thesis, information and communication technologies in education, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Information Technology and Teaching Aids, Kyiv, Ukraine.

Google (2020), “About Google Classroom”, available at: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru&ref_topic=7175444 (Accessed 3 February 2020).

Опубліковано
2020-03-10
Номер
Розділ
Статьи