ОСОБЛИВОСТІ ВТЕЧІ КАПІТАЛУ В ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІКАХ

  • Ye. Bublyk
Ключові слова: втеча капіталу; інвестиції; потоки капіталу; фінансова відкритість; фінансовий сектор

Анотація

В статті узагальнено передумови, форми та наслідки відтоку капіталу з країн з транзитивними економіками, характерною рисою яких є низький рівень розвитку інституціонального середовища. На підставі проведеного узагальнення мотивів та особливостей відтоку капіталу, формалізовано характерні для транзитивних економік форми: вивіз, втеча капіталу та його експорт. Відповідно, під вивозом слід розуміти переведення капіталу, накопиченого на внутрішніх ринках країни, у зарубіжну юрисдикцію для нівелювання титульного ризику та легалізації. Втечу капіталу втілюють раптові, ситуативні операції по виводу капіталу з потенційно ризикованих ринків. Ці форми виводу капіталу можуть відбуватись, як легальними так і нелегальними шляхами. В той же час, легальну форму вивозу капіталу у вигляді інвестиції резидентів за кордон у процесі звичайної економічної діяльності слід розглядати як експорт капіталу.Така формалізація особливостей відтоку капіталу базується на узагальненні економічних мотивів, які зумовлюють активність суб’єктів господарювання з виводу капіталу закордон, та відображає можливість шкідливої та продуктивної форми відтоку капіталу. Відзначено, що в Україні через недорозвинене інституціональне середовище експорт капіталу носить обмежений характер, інші форми вивозу – перманентно великі за обсягом, а найбільш шкідливі форми раптової втечі капіталу можуть чинити негативний вплив на формування системного ризику фінансової стабільності.Вирішення проблеми непродуктивного та нелегального відтоку капіталу лежить у площині поєднання адміністративно-регуляторних та ринкових заходів в рамках комплексної державної політики. Прямі обмеження на відтік капіталу можуть бути ефективними лише на короткостроковій основі. Обмеження відтоку капіталу на довгостроковій основі потребує розвитку інституціонального середовища фінансового сектору країни включно з інститутом захисту права власності, інструментами хеджування юридичних та ринкових ризиків, механізмами фінансового моніторингу.

Посилання

Lensink R., Hermes N., Murinde V. Capital flight and political risk. Journal of International Money and Finance. 2000. Vol. 19. P. 73-92.

Zucman G. The missing wealth of nations, are Europe and the U.S. net debtors or net creditors? Quarterly Journal of Economics. 2013. Vol. 128. No.3. P. 1321-1364.

Johannesen N., Pirttilä J. Capital flight and development: an overview of concepts, methods, and data sources. WIDER Working Paper. 2016. № 2016/95.

Spanjers J., Salomon M. Illicit financial flows to and from developing countries: 2005-2014. 2017. May. URL: https://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-to-and-from-developing-countries-2005-2014.

Шаров О. Глобалізація валютної системи. Журнал європейської економіки. 2007. Том 6 (№4). С. 432-454.

Переверзєва А. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 74-81.

Gayer A., Rostow W., Schwarz A. The growth and fluctuation of the British economy, 1790-1850. 1953. Oxford. The Clarendon Press, Vol. 2. 1028 p.

Шаров О. Проблеми ЕКАноміки. Дзеркало тижня. 2019 р. № 25. URL: https://dt.ua/macrolevel/problemi-ekanomiki-315715_.html.

Lund S., Harley P. Global finance resets. Finance & development. 2017. December. Vol. 54. pp. 42-44 URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/12/lund.htm.

Lensink, R., Hermes, N., Murinde, V. (2000), “Capital Flight and Political Risk”, Journal of International Money and Finance, vol. 19, pp. 73–92.

Zucman, G. (2013). “The Missing Wealth of Nations, Are Europe and the U.S. Net Debtors or Net Creditors?”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 128, no. 3, pp. 1321-1364.

Johannesen, N., Pirttilä, J., (2016), “Capital Flight and Development: An Overview of Concepts, Methods, and Data Sources”, WIDER Working Paper, no. 2016/95.

Spanjers, J., Salomon, M. (2017, May). “Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014”, Global Financial Integrity, available at: https://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-to-and-from-developing-countries-2005-2014 (Accessed 4 Sept 2019).

Sharov О.A. (2007), “Globalizatsia valutnoi systemy”, Zhurnal yevropeyskoi ekonomiky. vol. 6. no. 4. pp. 432-454.

Pereverzieva, A.V. (2016). “Assessment of the Current State of Attraction of Foreign Investments into Economy of Ukraine”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky. Vol. 1. pp. 74-81.

Gayer, A., Rostow, W., Schwarz, A. (1953), “The Growth and Fluctuation of the British Economy, 1790-1850”, Oxford. The Clarendon Press, Vol. 2. 1028 p.

Sharov, O.A. (2019). “Problems of EKAnomy”, Dzerkalo tyzhnia, [Online], no. 25, available at: https://dt.ua/macrolevel/problemi-ekanomiki-315715_.html (Accessed 16 Aug 2019).

Lund, S., Harley, P. (2017, December), “Global Finance Resets”, Finance & development, Vol. 54, pp. 42-44, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/12/lund.htm (Accessed 8 Sept 2019).

Опубліковано
2020-03-10
Номер
Розділ
Статьи