РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

  • M. Gomeniuk
Ключові слова: логістика; діджиталізація; інформаційні технології; інноваційні технології; розвиток; ефективність

Анотація

У статті досліджено ключові аспекти розвитку логістичної сфери на основі використання інформаційних технологій. Зазначено, що упровадження сучасних цифрових технологій у логістичну діяльність призводить до зміни бізнес-моделей і стратегічного планування; покращує взаємодію між усіма учасниками логістичного процесу; збільшує продуктивність діяльності і, як наслідок, підвищує конкурентоспроможність логістичних підприємств на ринку.У ході дослідження проаналізовано інтеграцію процесів цифровізації в роботу логістичних підприємств. Виокремлено основні логістичні операцій, які потребують упровадження інноваційних інформаційних технологій. Окреслено роль та значення мережевих та хмарних систем зберігання інформації для логістичних підприємств. Указано, що систему діджиталізації у сфері логістики можна представити у формі спільноти, сформованої на основі використання цифрових платформ і їх додатків, розробниками, надавачами та користувачами логістичних послуг, агентами, що мають досвід роботи в логістичній сфері та володіють компетенціями, набутими за допомогою використання цифрових інформаційних технологій. З’ясовано, що хмарна інформаційна система в логістиці є результатом додавання до фізичної реальності додаткових цифрових об'єктів, які зазвичай відображаються в якості допоміжної інформації, унаслідок чого формується змішана реальність.У підсумку зазначено, що необхідно створити таку форму логістичної діяльності, яка поєднуватиме у собі принципи логістики та сучасні інноваційні форми ведення бізнесу. Основою для таких змін, на нашу думку, має бути упровадження процесів діджиталізації в систему фінансово-господарської та економічної діяльності. На основі упровадження процесів діджиталізації, підприємства підвищать якість своєї діяльності шляхом автоматизації та оптимізації процесів роботи, що дасть їм змогу бути більш конкурентоспроможними на ринку логістичних послуг.

Посилання

Качуровський В.Є., Волонтир Л.О. Створення логістичних інформаційно-програмних модулів на основі логіко-часових функцій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008, №633. С. 294-300.

UNCTAD (2018). Review of Maritime Transport 2018. United Nations publication. Sales No. E.17.II.D.10. New York and Geneva. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf.

Проект «Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою». Український Інститут Майбутнього. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Кривов'язюк І.В., Кулик Ю.М. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2013, 12(150). С. 254-262.

Печенюк А.В., Гуцол Т.Д. Сучасні інформаційні технології в транспортній логістиці. Вісник СНУ ім. Володимира Даля. 2010. №6. С. 1-4.

Коваленко О.О., Марценюк Т.О., Яворська І.О. Проблеми використання інформаційних логістичних систем на українських підприємствах. Економічний простір. 2015, № 19. С. 274-282.

Окландер М.А. Логістика: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 346 с.

Угрин Д.І., Шевчук С.Ф. Елементи розвитку і перспективи досліджень технології хмарних обчислень. Вісник НТУ «ХПІ». 2013, №70(1043). С.74-79.

Каточков, В.М. Вопросы методологии логистики взаимодействующих потоковых процессов. Экономика и менеджмент. 2005. Вып. 3 (29). С. 78-86.

Талан М.В. Логістична інформаційна система на торговельному підприємстві. Актуальні проблеми економіки, 2009. №10. С. 266-272.

Гавриленко А.В., Гаврилко Т.О. Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами. Проблеми системного підходу в економіці. 2016, Вип. № 1(55). С. 112-116.

Сергеев В.И., Дыбская В.В., Зайцев Е.И. Логистика: учебное пособие. Москва: Эксмо, 2008. 944 с.

Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: навчальний посібник. Львів: Вид-во Національний університет «Львівська політехніка», 2009. 264 с.

Офіційний сайт DHL. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dhlparcel.com

Kachurovsky, V.E. and Volontyr, L.O. (2008), “Creation of logistic information-software modules based on logic-time functions”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», vol. 633, pp. 294-300.

UNCTAD (2018), “Review of Maritime Transport 2018”, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf. (Accessed 22 January 2020).

Project “Ukraine 2030E – a country with advanced digital economy”, Ukrainskyi Instytut Maibutnoho, available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html. (Accessed 22 January 2020).

Kryvoviaziuk, I.V. and Kulyk, Yu.M. (2013), “Problems of application of information technologies in management of logistic system of the enterprise”, Aktualni problemy ekonomiky, 12(150), рр. 254-262.

Pecheniuk, A.V. and Hutsol, T.D. (2010), “Modern information technologies in transport logistics”, Visnyk SNU im. Volodymyra Dalia, vol. 6, рр. 1-4.

Kovalenko, O.O., Martseniuk, T.O. and Yavorska, I.O. (2015), “Problems of using information logistic systems at Ukrainian enterprises”, Ekonomichnyi prostir, 19, рр. 274-282.

Oklander, M.A. (2008), Lohistyka [Logistics], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Uhryn, D.I. and Shevchuk, S.F. (2013), “Elements of development and prospects of research of cloud computing technology”, Visnyk NTU «KhPI», 70(1043), рр.74-79.

Katochkov, V.M. (2005), “Methodological issues of logistics interacting flow processes”, Ékonomyka y menedzhment, 3(29), pp. 78-86.

Talan, M.V. (2009), “Logistic information system at a trading company”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 10, рр. 266-272.

Gavrilenko A.V. and Gavrilko, T.O. (2016), “Information systems in the management of corporate business processes”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 1(55), рр. 112-116.

Sergeev, V.I., Dybskaya, V.V. and Zajcev, E.I. (2008), Logistika [Logistics], Eksmo, Moscow, Russia.

Krykavskyi, Ye.V. and Chornopyska, N.V. (2009), Lohistychni systemy [Logistics Systems], Lvivska politekhnika, Lviv, Ukraine.

DHL. Official Website, [Online], available at: https://www.dhlparcel.com/ (Accessed 23 January 2020).

Опубліковано
2020-03-10
Номер
Розділ
Статьи