ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ: ЕМПІРИЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД

  • Yu. Hayda
  • V. Iliuk
Ключові слова: туристично-рекреаційний район; районоутворююча ознака; кластерний аналіз; метод k-means; багатовимірне шкалування

Анотація

Однією із важливих методологічних проблем при розробці туристично-рекреаційного районування є вибір районоутворюючих факторів (критеріїв) та методики декомпозиції районів. Аналіз наукової літератури свідчить, що автори існуючих схем туристично-рекреаційного районування використовували досить обмежений набір факторів та в основному якісні (експертні) методи виділення районів. У статті наведено результати апробації низки багатовимірних статистичних методів, а саме ієрархічного агломеративного кластерного аналізу, методів k-means кластеризації та багатовимірного шкалування з метою уточнення туристично-рекреаційного районування України. У якості районоутворюючих ознак використано 22 показники, які кількісно відображають економічні, демографічні, кліматичні характеристики областей України, багатство їх культурної спадщини, стан туристичної інфраструктури і туристичного ринку, рекреаційних дистинацій і навколишнього середовища. Пропонується на території України виділити 7 туристично-рекреаційних районів, які різняться за складом і площею, структурою ресурсів, економічними, природно-кліматичними, екологічними характеристиками.

Посилання

Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. 395 с.

Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. К.: Либідь, 1996. 320 с.

Горун, В. В. (2012). Аналіз теоретико-концептуальних основ рекреаційного районування. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія, (1), 161-169.

Крачило М.П., Попович С.І., Федоренко Н.В. Туристсько-рекреаційне районування території України // Збірник наукових статей “Туристські ресурси України”. К.: ФПУ, 1966. С. 268-275.

Крачило Н. П. Основы туризмоведения. Київ : Вища школа. 1980. 118 с.

Маринич, О. М., Пархоменко, Г. О., Петренко, О. М., & Шищенко, П. Г. (2003). Удосконалена схема фізико-географічного районування України. Укр. геогр. журн, 41, 16-20.

Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України: Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2000. 228 с.

Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теоретичні основи туризмології. Київ: Ніка-Центр, 2005. 316 с.

Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник.- К.: Вища шк., 1996. 231 с.

Преображенский В.С. Теоретические основы рекреационной географии. М.: Наука, 1975. 243 с.

Романова, А. А., Щепанський, Е. В. (2018). Районування як інструмент ефективного стратегічного управління розвитком туристичної індустрії країни. Університетські наукові записки, (1), 200-213.

Рутинський М., Петранівський В., Стецюк О. Кластерна концепція інтегрального рекреаційно-туристичного районування Львівської області. Географія і туризм: міжнародні виклики українського туризму. Матеріали V міжнар. наук. конф. (Львів – Судова Вишня, 23-25 вересня 2011). Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. С. 178–182.

Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 3-е изд. Учебник. М.: ООО «Бином-Пресс». 2008. 512 с.

Хлопяк С. В. Державне регулювання туризму в Україні : автореф. дис. к.е.н. за спец.: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2015. 24 с.

Шулик, В. В. Про рекреаційне районування території України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. 2007. № 76. С. 431-440.

Bejdyk, O.O. (2001), Rekreatsijno-turysts'ki resursy Ukrainy: Metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, rajonuvannia [Recreational tourism resources of Ukraine: Methodology and methods of analysis, terminology, zoning], Vydavnycho-polihrafichnyj tsentr “Kyivs'kyj universytet”, Kyiv, Ukraine.

Holykov, A.P. Olijnyk, Ya.B. and Stepanenko, A.V. (1996), Vstup do ekonomichnoi i sotsial'noi heohrafii [Introduction to Economic and Social Geography], Lybid', Kyiv, Ukraine.

Horun, V. V. (2012), “Analysis of theoretical and conceptual foundations of recreational zoning”, Naukovi zapysky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia, vol. (1), pp.161-169.

Krachylo, M.P. Popovych, S.I. and Fedorenko, N.V. (1996), “Tourist and recreational zoning of the territory of Ukraine”, Zbirnyk naukovykh statej “Turysts'ki resursy Ukrainy”, pp. 268-275.

Krachylo, N. P. (1980), Osnovy turyzmovedenyia [Basics of tourism Introduction], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.

Marynych, O. M. Parkhomenko, H. O. Petrenko, O. M. and Shyschenko, P. H. (2003), “The improved scheme of physical-geographical zoning of Ukraine”, Ukr. heohr. zhurn, vol. 41, pp.16-20.

Mezentseva, N.I. and Mezentsev, K.V. (2000), Suspil'no-heohrafichne rajonuvannia Ukrainy [Socio-geographical zoning of Ukraine], Vydavnycho-polihrafichnyj tsentr “Kyivs'kyj universytet”, Kyiv, Ukraine.

Olijnyk, Ya.B. and Stepanenko, A.V. (2005), Teoretychni osnovy turyzmolohii [Theoretical foundations of tourism Introduction], Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine.

Pistun, M.D. (1996), Osnovy teorii suspil'noi heohrafii [Fundamentals of the theory of social geography], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.

Preobrazhenskyj, V.S. (1975), Teoreticheskie osnovy rekreacionnoj geografii [Theoretical Foundations of Recreational Geography], Nauka, Moscow, Russia.

Romanova, A. A. and Schepans'kyj, E. V. (2018), “Zoning as an instrument of effective strategic management of the development of the tourism industry of the country”, Universytets'ki naukovi zapysky, vol. (1), pp. 200-213.

Rutyns'kyj, M. Petranivs'kyj, V. and Stetsiuk, O. (2011), “Cluster concept of integrated recreational and tourist zoning in Lviv region”, Heohrafiia i turyzm: mizhnarodni vyklyky ukrains'koho turyzmu. Materialy V mizhnar. nauk. konf. [Geography and Tourism: International Challenges of Ukrainian Tourism. Materials V int. Sciences. Conf.], Vydavnychyj tsentr LNU im. Ivana Franka, L'viv, Ukraine, 23-25 sept, pp. 178–182.

Khalafian, A.A.(2008), STATISTICA 6. Statisticheskij analiz dannyh [STATISTICA 6. Statistical data analysis], 3rd ed., OOO «Bynom-Press», Moscow, Russia.

Khlopiak, S. V. (2015), “State regulation of tourism in Ukraine”,: avtoref. dys. k.e.n. za spets.: 08.00.03 «Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom». Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.

Shulyk, V. V. (2007), “Concerning the recreational zoning of the territory of Ukraine”, Nauchno-tekhnycheskyj sbornyk. Kommunal'noe khoziajstvo horodov, vol. 76, pp. 431-440.

Опубліковано
2020-03-10
Номер
Розділ
Статьи