МЕТОДИКА ОБЛІКУ КРИПТОВАЛЮТ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • L. Shevchenko
Ключові слова: криптовалюта; криптоактив; блокчейн; бухгалтерський облік; токен; цифрова валюта.

Анотація

Стаття присвячена сутності та порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій з криптоактивами суб’єктами господарювання в умовах розвитку світової економіки. Розглянуто криптовалюту як різновид цифрових грошей. Охарактеризовано найвідоміші види криптовалют та стан криптовалютного ринку протягом 2019 року. Розглянуто правове регулювання криптовалюти в різних країнах. Окрему увагу приділено питанню визнання та нормативно-правовому регулюванню обліку криптовалюти в Україні.Встановлено, що криптоактиви можуть бути оприбутковані на баланс суб’єкта господарювання шляхом придбання, отримання як засобу платежу за продукцію, товари, роботи та послуги, набуті внаслідок інвестицій на ринку криптовалют та одержані самостійно внаслідок криптовалютного майнінгу. В процесі дослідження доведено, що криптоактиви потребують методичного та теоретичного обґрунтування в умовах нестабільності діючого законодавства. Запропоновано здійснювати облік криптоактивів за допомогою міжнародних стандартів фінансової звітності. Описано принцип роботи блокчейну та наведено переваги використання цієї технології як самостійної системи для ведення бухгалтерського обліку криптовалюти.

Посилання

Запаси. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2. Міжнародний документ № 929_010 від 12.03.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010 (дата звернення 16.01.2020).

Нематеріальні активи. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38. Міжнародний документ № 929_050 від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050 (дата звернення 16.01.2020).

Петрук О. Сутність криптовалюти як методологічна передумова її відображення. Вісник ЖДТУ. Сер. «Економічні науки». 2017. Вип. 4 (82). С. 38–55.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293534 (дата звернення 16.01.2020).

Подання фінансової звітності. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1. Міжнародний документ № 929_013 від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013 (дата звернення 16.01.2020).

Події після звітного періоду Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10. Міжнародний документ № z0725-99 від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 (дата звернення 16.01.2020).

Про внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами. Проект закону України № 2461 від 15.11.2019. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00814A.html (дата звернення 16.01.2020).

Яцик Т. Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей. Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 350–353.

TradingView. Ринок криптовалют. URL: https://www.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/prices-all (дата звернення 16.01.2020).

IASB (2013), “International Accounting Standard 2 “Inventories”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010 (Accessed 16 January 2020).

IASB (2012), “International Accounting Standard 38 “Intangible Assets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050 (Accessed 16 January 2020).

Petruk O. М. (2017), “Essence of cryptocurrency as methodological prerequisite of its accounting reflection”, Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, vol.4 (82), Ukraine, pp. 38–55.

Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), “Chart of accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations”, available at: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293534 (Accessed 16 January 2020).

IASB (2012), “International Accounting Standard 1 “Presentation of Financial Statements”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013 (Accessed 16 January 2020).

IASB (2012), “International Accounting Standard 10 “Events after the Reporting Period”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 (Accessed 16 January 2020).

Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft law of Ukraine “On amendments to the Tax Code of Ukraine and some other laws of Ukraine on taxation of operations with crypto-assets”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00814A.html (Accessed 16 January 2020).

Yatsyk, T. (2017), “Methods of financial accounting for cryptocurrency as a special kind of electronic money”, Molodyj vchenyj, vol. (42), pp. 350–353.

TradingView (2020) “Cryptocurrency market”, available at: https://www.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/prices-all/ (Accessed 16 January 2020).

Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Статьи