НОВІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗМІН У ДЕРЖАВНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ

  • I. Tomashuk
Ключові слова: сільські території; децентралізація; місцеве самоврядування; стратегія; об`єднані територіальні громади (ОТГ); інтеграція.

Анотація

У статті проаналізовано реформу децентралізації у контексті її впливу на демократичну трансформацію й консолідацію суспільства, а також на національну та місцеву ідентичність, зміцнення державності і згуртованості в країні, посилення потенціалу громад й адміністративної ефективності місцевих органів влади. Даються рекомендації щодо подальшого формування дієздатного та відповідального місцевого самоврядування, впорядкування адміністративно-територіального устрою, вдосконалення організаційної системи управління й державного управління, створення територіальної консолідації шляхом ефективного поглиблення децентралізації владної реформи. Наголошено, що найважливішим результатом бюджетної децентралізації є збільшення частки місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів. Підкреслюється, що децентралізація - це одна з «орієнтованих на людину» реформ в Україні. Стверджується, що стратегічні цілі управління об’єднаними територіальними громадами повинні базуватися на досягненні саморозвитку, самозабезпеченості та самозайнятості шляхом використання внутрішнього потенціалу громади, що призведе до самодостатності у всіх сферах їхнього життя. Зроблено висновки, що пріоритетом роботи українського уряду щодо формування державної регіональної політики є створення конструктивного, рівноправного діалогу між центральною, регіональною та місцевою владою та органами місцевого самоврядування.

Посилання

Agricultural Policies for Poverty Reduction (2015). URL: https://www.cabi.org/bookshop/book/9781780641058 (дата звернення 04.11.2019).

Борщевський В., Волошин В.І. Інституційні важелі розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vazheli_rozvutku-a6b6a.pdf (дата звернення 17.11.2019).

Гончарук І.В. Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. С. 56-67.

Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4 (32). С.19-30.

Global Food Security: Challenges for the Food and Agricultural System (2015). URL: http://www.keepeek.com/Digita l-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/globa l- food-security _9789264 195363-en#page1 (дата звернення 21.11.2019).

Децентралізація. URL : https://decentralization.gov.ua/gromada (дата звернення 12.12.2019).

Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналітична доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень. К.: 2019. 115 с.

Калетнік Г. М., Мазур А. Г. Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2016. № 10. С. 7-25.

Ковбасюк Ю.В. Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління. Актуальні проблеми економіки. № 7(157). 2014. С. 246-253.

Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф.

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. К. : 2017. 110 с.

Лише третина сільських населених пунктів увійшли до ОТГ. Agravery. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/lise-tretina-silskih-naselenih-punktiv-uvijsli-do-otg (дата звернення 18.10.2019).

Плотнікова М. Ф. Стратегічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 17. Частина 2. 2018. С. 43-46.

Россоха В., Плотнікова М. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи. Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. Вип. 4. 2018. С. 42-53.

Ткачук А. Про якірну точку та можливості сільського розвитку. URL: http://www.csi.org.ua/pro-yakir-nu-tochku-ta-mozhlyvosti-silskogo-rozvytku/ (дата звернення 22.12.2019).

Tomashuk I. V. (2017). Problems and prospects of management development of rural territories. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3. № 5 December, рp. 214-220.

Brooks, J. (2015), “Agricultural Policies for Poverty Reduction”, available at: https://www.cabi.org/bookshop/book/9781780641058 (Accessed 04 November 2019).

Borschevsky, V., and Voloshin, V.I. (2016), “Institutional levers of development of united territorial communities in the conditions of decentralization of management”, available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vazheli_rozvutku-a6b6a.pdf (Accessed 17 November 2019).

Goncharuk, I.V. (2017), “The role of agricultural cooperatives in ensuring the sustainable development of rural areas in Vinnytsia region”, EKONOMIKA. FINANSY. MENEDZhMENT: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 8, pp. 56-67.

Goncharuk, I.V. and Tomashuk, I.V. (2018), “State regulation of rural potential resource development: general aspects”, EKONOMIKA. FINANSY. MENEDZhMENT: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 4 (32), pp.19-30.

OECD (2015), “Global Food Security: Challenges for the Food and Agricultural System”, available at: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/finel-food-security_9789264195363-en#page1 (Accessed 21 November 2019).

Decentralization (2019), available at: https://decentralization.gov.ua/gromada (Accessed 12 December 2019).

Zhalilo, E.A. Shevchenko, O.V. and Romanova, V.V. (2019), Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu. Analitychna dopovid [Decentralization of power: an agenda for the medium term. Analytical report], National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine.

Kaletnik, G.M. and Mazur, A.G. (2016), “Scientific and theoretical principles of formation and development of human capital in rural territories”, EKONOMIKA. FINANSY. MENEDZhMENT: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 10, pp. 7-25.

Kovbasyuk, Yu.V. (2014), “New approaches to regional policy making and regional governance”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 7 (157), pp. 246-253.

Lelchenko, A.P. Vasilyeva, O.I. Kuibida, V.S. and Tkachuk, A.F. (2017). Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii povnovazhen. [Local self-government in the conditions of decentralization of powers], Kyiv, Ukraine.

Agravery (2018), “Only a third of rural settlements were included in united territorial communities”, available at: http://agravery.com/en/posts/show/lise-tretina-silskih-naselen-punktiv-uvijsli-do-otg (Accessed 18 October 2019).

Plotnikova, M.F. (2018), “Strategic foundations of rural development in the conditions of decentralization of power”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol.17, no. 2, pp. 43-46.

Rossokha, V. and Plotnikova, M. (2018), “Development of rural territories of Ukraine in the conditions of decentralization of management: state, problems, prospects”, Ekonomichnyi dyskurs. International scientific journal, vol. 4, pp. 42-53.

Tkachuk, A. (2016), “On the anchor point and opportunities for rural development”, available at: http://www.csi.org.ua/pro-yakir-nu-tochku-ta-mozhlyvosti-silskogo-rozvytku/ (Accessed 22 December 2019).

Tomashuk, I. V. (2017), “Problems and prospects of rural development management”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 5, pp. 214-220.

Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Статьи