ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • S. Vasylyha
Ключові слова: стратегія; стратегічне планування; розвиток; малі підприємства.

Анотація

Деякий час назад, взаємодія великих виробничих структур з представником малого бізнесу відбувалося за таким сценарієм, як використання підтримки з боку великого бізнесу (стабільність замовлень, транзакцій і т. д.) в обмін на забезпечення ефективності обороту їх капіталу. Однак в нинішніх кризових для великого бізнесу умовах, така стратегія розвитку малого бізнесу зіткнулася з природними бар’єрами і стала неефективною.В статті розглянуто поняття стратегії та стратегічного планування, визначено особливості стратегічного планування в малих підприємствах. Відмічено, що існує безліч класифікацій стратегій. Стратегія розвитку організації може відбиратися як за характером вирішуваних завдань, так і за рівнем її використання.За даними Державної служби статистики України за період з 2010 по 2018 роки кількість суб’єктів малого підприємництва скоротилася з 2161999 до 1822671. Тобто за менш ніж 10 років в Україні стало на 339328 (або на 16,2 %) малих підприємств менше. У зв’язку з останніми подіями в Україні все частіше підприємства стають банкротами, згортають свою діяльність. Поспішна, непрогнозована економічна політика, відсутність стабільності та інші фактори створюють додаткові значні складнощі для розвитку підприємств. Нерідко у зв’язку з цим стратегія розвитку перетворюється на стратегію виживання. Наразі стратегії виживання впроваджено навіть на окремих великих підприємствах. Малі ж підприємства, враховуючи обсяг ресурсів, якими вони розпоряджаються та які можуть бути використані для зменшення негативних наслідків зовнішніх змін, потребують визначення особливих напрямів стратегічного планування.Найчастіше, малий бізнес, що вимагає для старту невеликі інвестиції, не має достатньо опрацьованого бізнес-плану. А однією з проблем, яку доводиться вирішувати власнику малого підприємства є дефіцит оборотних коштів. Тобто планування грошових потоків є важливою частиною стратегії малого підприємства.Встановлено, що малі підприємства мають ряд особливостей порівняно з іншими підприємствами. Знання та вміння використовувати ці особливості дозволить укріпити конкурентні позиції малих підприємств.В статті серед іншого, визначено одну із найоптимальніших в умовах сьогодення стратегію їх розвитку.

Посилання

Грушенко В. І., Фомченкова Л. В. Кризовий стан підприємства: пошук причин і способів його подолання // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2007. - № 11. - с. 14-18.

Маркова В. Д., Кузнєцова С. А. Стратегічний менеджмент. - М .: Инфра-М, 2001 р.

Стратегічний менеджмент. Теорія та практика. Зуб А. Т. / М .: Аспект Пресс, 2002. - 415 с.

Піньковецкая Ю. С. Малі підприємства Росії: закономірності, класифікація та напрями підвищення ефективності / Ю. С. Піньковецкая, 2011. - 204 c.

Hrushenko, V. I. and Fomchenkova, L. V. (2007), “Crisis state of the enterprise: search for reasons and ways of overcoming it”, Menedzhment v Rosii i za kordonom, vol. 11, pp.14-18.

Markova, V. D. and Kuznietsova, S. A. (2001), Stratehichnyi menedzhment [Strategic management],Ynfra, Moscov, Russia.

Zub, A. T. (2002), Stratehichnyi menedzhment. Teoriia ta praktyka [Strategic management. Theory and Practice], Aspekt Press, Moscov, Russia.

Pinkovetskaia, Yu. S. (2011), “Russian small businesses: patterns, classification, and directions for increasing efficiency” PhD in Economics Thesis, business economics, Russian Academy of Entrepreneurship, Moscov, Russia.

Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Статьи