АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  • E. Talavira
  • A. Nagornyuk
Ключові слова: безпека; фінансова безпека; фінансова безпека підприємства; ринок праці; рівень безробіття.

Анотація

В статті досліджено поняття «безпека», «фінансова безпека», «фінансова безпека підприємства», визначено, що безпека виступає станом об`єкту захисту, який відрізняється динамічною стабільністю та своєчасною можливістю вплинути на хід подій, з метою збереження цього об`єкту. Щодо поняття «фінансова безпека підприємства», то тут повинно бути враховано сутність фінансової безпеки держави, тобто, такий стан держави, який характеризується збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг. Також, у статті розглядаються нові аспекти регулювання ринку праці, що виступають як соціально-економічні чинники фінансової безпеки, заходи щодо скорочення тіньової зайнятості населення, стимулювання інвестицій, підвищення регулюючої ролі держави. Визначено, що соціальні загрози фінансовій безпеці, пов'язані з проблемами ринку праці. Запропоновано: поліпшення бізнес-клімату, вдосконалення державного регулювання, захист прав власності і т. п.

Посилання

Антоненко В. М. Методичні підходи до аналізу фінансової безпеки підприємств паливно-енергетичного комплексу України / В. М. Антоненко, Г. О. Портнова // Научные труды ДонНТУ. – 2009. – Вып. 36-1. – С. 297-293. – (Серия «Экономика»).

Ареф’єва О. В. Наукові основи формування економічної безпеки підприємств // Недержавна система безпеки підприємства як суб’єкт національної безпеки України. – К.: Видавництво Європейського університету, 2001. – 480 с.

Борищук А.О. Аналіз рівня безробіття в Україні /А.О. Борищук, К.Д.Семенова // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць.28.09.2017. - №3. - С.2.

Войнаренко М. П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства на основі оцінки відхилень порогових показників / М. П. Войнаренко, О. Ф. Яременко // Економіст. – 2008. – № 12. – С. 60-63.

Державна служба зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350809.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/rp/sz_br/sz_br_u/kzbr_m_u2016.htm.

Зайцева І. С. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу. / І.С. Зайцева // Управління розвитком.25.03.2016. - №11. - С.125-130.

Міграція в Україні: факти і цифри [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf.

Полуяктова О. В. Проблеми безробіття в Україні. /О.В. Полуяктова //Економіка та суспільство. 27.11.2016. - №2. - С.31-35.

Шаульська Л. О. Проблеми тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці /Л.О. Шаульська, Н.А.Якимова// Економічні науки.01.04.2017. - №2. - С.28-35.

Antonenko, V. M. and Portnova, H. O. (2009), "Methodical approaches to the financial security analysis of the enterprises of the fuel and energy complex of Ukraine", Nauchnye trudy DonNTU Serija «Jekonomika», vol. 36-1, pp. 297-293.

Arefieva, O. V. (2001), Naukovi osnovy formuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Scientific bases of formation of economic security of enterprises], Nederzhavna systema bezpeky pidpryiemstva yak subiekt natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Non-state system of enterprise security as a subject of national security of Ukraine], Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu, Kyiv, Ukraine, P. 480.

Boryshchuk, A.O. and Semenova, K.D. (2017), "Analysis of the unemployment rate in Ukraine", Statystyka – instrument sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen: zbirnyk naukovykh studentskykh prats, vol. 3, p. 2.

Voinarenko, M. P. and Yaremenko, O. F. (2008), "Management of financial and economic security of the enterprise on the basis of estimation of deviations of threshold indicators", Ekonomist, vol. 12, pp. 60-63.

State Employment Service, available at: http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350809.

State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/rp/sz_br/sz_br_u/kzbr_m_u2016.htm.

Zaitseva, I. S. (2016), "Problems of employment and unemployment in Ukraine and the European Union", Upravlinnia rozvytkom, vol. 11, pp.125-130.

Migration in Ukraine: Facts and Figures, [Online], available at: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf.

Poluiaktova, O. V. (2016), "Problems of unemployment in Ukraine", Ekonomika ta suspilstvo, vol. 2, pp.31-35.

Shaulska, L. O. and Yakymova, N.A. (2017), "Problems of shadow employment in the context of structural transformations of the labor market", Ekonomichni nauky, vol. 2, pp.28-35.

Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Статьи