ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

  • L. Bezuhla
  • A. Onyshchenko
  • D. Shadrina
Ключові слова: маркетинг; туристичний продукт; туризм; маркетингова діяльність; туристичні послуги; туристична діяльність; маркетингова діяльність на ринку туристичних послуг.

Анотація

У статті проаналізовано систему формування маркетингової діяльності на ринку туристичних послуг. Зазначено, що Україна добре забезпечена рекреаційно-туристичними ресурсами, які сприяють розвитку туристичної індустрії на теренах держави. Але разом з тим ця сфера послуг недостатньо розвинена, адже бракує відмінно налагодженої туристичної інфраструктури та ефективної маркетингової програми просування туристичного продукту. Наведено основні поняття у сфері туризму згідно Закону України. Розглянуто визначення «Туристичний продукт» у вузькому та широкому розумінні та охарактеризовано його основні відмінні риси. Визначено основні орієнтири маркетингової діяльності функції маркетингу в туризмі. Детально розглянуто поняття «Маркетингова діяльність на ринку туристичних послуг», згідно якого встановлено, що цілі туристичних підприємств повинні реалізовуватися за рахунок якісного задоволення потреб клієнтів в досить тривалому часовому проміжку.

Посилання

Про туризм : Закон України від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР (зі змінами та доповненнями) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

Азарян О.М. Ринок туристичних послуг: моніторинг і розвиток комплексу маркетингу : монографія. Донецьк : Вид-во ДонМУ, 2015. 243 с.

Биржаков М.Б. Экономическая безопасность туристской отрясли. СПб. : Герда, 2007. 464 с.

Енджейчик И. Современный туристический бизнес. Экостратегии в управлении фирмой / пер. с польск. И.Д. Рудинский. Москва : Финансы и статистика, 2016. 320 с.

Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Демура Т.О. Маркетинг турпродукту: підручник. Київ : Кондор, 2009. 394 с.

Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг : навчальний посібник. Київ : Вид-во «Знання», 2014. 351 с.

Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 597 с.

The Verhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “About tourism” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 15 of January 2020).

Azaryan, O.M. (2015), Rynok turystychnykh posluh: monitorynh i rozvytok kompleksu marketynhu [Tourist services market: monitoring and development of marketing complex], Vyd-vo DonMU, Donetsk, Ukraine.

Byrzhakov, M.B. (2007), Ekonomycheskaya bezopasnost turystskoy otryasly. [Economic security of the tourist branch], Herda, St. Petersburg, Russian.

Endzheychyk, Y. (2016), Sovremennyy turystycheskyy byznes. Ékostratehyy v upravlenyy fyrmoy [Modern tourist business. Ecostrategies in the management of the company], Finansy i statistika, Moskow, Russian.

Karyahin, Yu.O. Tymoshenko, Z.I. and Demura, T.O. (2009), Marketynh turproduktu [Travel Product Marketing], Kondor, Kyiv, Ukraine.

Kudla, N.Ye. (2014), Marketynh turystychnykh posluh [Marketing of tourist services], Znannia, Kyiv, Ukraine.

Shulhina, L.M. (2009), Marketynh pidpryyemstv turystychnoho biznesu [Marketing of tourism business enterprises], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Статьи