ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРЕДИКТОРІВ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ПЛАТФОРМІ РЕЦИКЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ

  • H. Shpakova
Ключові слова: життєвий цикл об’єкту; сталий девелопмент; оцінка активів; циркулярна економіка; рециклінг; стале будівництво; будівельні відходи.

Анотація

В статті розглянуті передумови переходу від традиційної лінійної моделі девелопменту в галузі будівництва до багатоциклічної на основі рециклінгу будівельних відходів. Рециклінг визначено ключовим фактором та параметром, який пропонується розглядати як системоутворюючий для реалізації будівельного девелопменту в умовах циркулярної економіки. Запропоновано перелік економічних та управлінських незалежних факторів (предикторів), які є індикаторами та умовою реалізації багатоциклічного девелопменту на принципах сталого розвитку. Визначено потенціал механізмів циркулярної економіки стосовно реалізації будівельних інвестиційних проектів з використанням рециклінгу. Висвітлено поняття сталого розвитку, сталого будівництва та сталого девелопменту в будівництві. Наведено основні економічні фактори продукції будівельної галузі – об’єкту нерухомості, які змінюють продуктивність активу в результаті впровадження в проект принципів сталого будівництва. Запропоновано формувати первинну вартість основних засобів з врахуванням вартості рециклінгових ресурсів, залучених до створення нового об’єкту і отриманих в результаті утилізації інших об’єктів девелопера. Проаналізовано фактори, які заважають розповсюдженню кращих практик сталого будівництва в діяльність українських девелоперів. До жорстких факторів (бар’єрів) відносяться приватна власність на частини об’єктів нерухомості та відсутність відповідної законодавчої та нормативно-правової бази для реалізації сталого девелопменту. До м’яких факторів (обмеження) відносяться: відсутність державних стимулів, необізнаність фахівців будівельної сфери про методики сталого будівництва, стара концепція поводження з будівельними відходами, відсутність інфраструктури та технологій рециклінгу. Головними економічними викликами для сталого будівництва визначено сумніви основних стейкхолдерів у економічних перевагах сталого будівництва та сталого девелопменту, а також недостатня обізнаність фахівців про методики визначення вартості активів протягом життєвого циклу об’єкту. На основі аналізу досліджень в галузі практичної реалізації сталих механізмів в практику сучасних будівельних організацій було зроблено висновок про значний нереалізований потенціал будівельного комплексу України в сфері сталого будівництва.

Посилання

BNP Paribas Real Estate. Sustainable investment: the future of real estate. 2018. URL: https://www.realestate.bnpparibas.com/sustainable-investment-future-real-estate. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г., Лялюк А. О. Екологічний менеджмент відходів будівельного виробництва // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2017. – №1. – С. 94-100.

Морковська Н. Г., Ахмед Абделрахем. Переробка будівельних відходів, що утворюються в Україні // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 2019. – №1. – С. 210-214.

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Оцінка екологічного життєвого циклу будівельної продукції. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2014. – № 1. – С.136-140.

Погрібний І.Я. Економіка управління відходами з урахуванням сучасних умов переробки [Електронний ресурс] // Ефективна економіка, 2012. – №12.  Режим доступу: http://www.economy.nauka. com.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.

Serpa, Nilo & Alves, Gisele & Dayrell, Mariana & Santoro, Aline. Recycled concrete artifacts: towards sustainability of civil construction, Independent Journal of Management & Production. 2019. DOI: 10. 1242. 10.14807/ijmp.v10i4.972.

Joseph P., Tretsiakova-McNally S. Sustainable Non-Metallic Building Materials //Sustainability, 2010. – vol. 2(2). – pp. 400-427.

Венгріна О.С. Моделі та методи управління змістом проекту редевелопменту з урахуванням інтересів стейкхолдерів : дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Харківський націон. унівурситет міськ. господ., Харьків, 2018. – 173 с.

Фесун А. С. Динамічно-цільовий підхід до формування інвестиційного портфелю девелоперського проекту: ризикологічні аспекти оцінки та діагностики // Сталий розвиток економіки, 2015. – №1. – С. 154-161.

Гончаренко А., Євген Ж. Проект інтерактивної системи переробки відходів будівельної галузі. Підводні технології // Промислова та цивільна інженерія, 2018. – №8. – С. 75-77.

Коваль С. В., Савченко С. В. Методологічні основи створення високофункціональних бетонів з використанням методів комп'ютерного матеріалознавства // Вісник ОДАБА, 2015. – №60. – С.127-131.

Оскірко А. О. Органи публічного управління у сфері поводження з відходами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право, 2013. – №182 (2). – С. 220-226.

Пиріков О. В. Сучасний рециклінг твердих побутових відходів: Економіко-екологічні аспекти // Науковий вісник Херсонського Державного Університету, 2014. – №9-1. – С. 70.

Бібік Н. В. Екологічне будівництво як інноваційний підхід формування сталого розвитку України // Економіка будівництва і міського господарства, 2014. – Том 10. № 1. – С. 23-29.

René Schoonbrodt. Perceive, conceive, achieve: the sustainable city: a European tetralogy. The SMEs and the revitalisation of the European cities. P. 2, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1996. – рр. 111.

Zhou, L. and Lowe, D. J. Economic Challenge of Sustainable Construction [Electronic resource] : In Proceedings of the RICS Construction and Building Research Conference, School of Engineering and the Built Environment, University of Wolverhampton, UK, 1-2 September, Edited by D Proverbs, 2003. – рр. 113-126. – Режим доступу: https://www.academia. edu/15077696/Economic_Challenge_of_Sustainable_Construction. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.

Robson, W. 2020 Emerging Real Estate Trends [Electronic resource]: MSCI Blog, January 16, 2020. – Режим доступу: https://www.msci.com/www/blog-posts/2020-emerging-real-estate/ 01687646866. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.

Проект Національної стратегії поводження з відходами для подальшого громадського обговорення [Eлектронний ресурс] / Міністерство енергетики та захисту довкілля. – Дата оновлення: 11.04.2017. Режим доступу: https://menr.gov.ua/content/tehnichna-redakciya-proektu-nacionalnoi-strategii-povodzhennya-z-vidhodami-dlya-podalshogo-gromadskogo-obgovorennya.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.

World Business Council for Sustainable Development (2001). What is the WBCSD? (on-line). Режим доступу: http://www.wbcsd.ch/aboutus/index.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.

BNP Paribas Real Estate. Sustainable investment: the future of real estate. 2018, [Online], available at: https://www.realestate.bnpparibas.com/sustainable-investment-future-real-estate (Accessed 19 Jan 2020).

Lialiuk, O. H., Ratushniak, O. H. and Lialiuk, A. O. (2017), "Environmental management of construction production waste", Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, vol. 1, pp. 94-100.

Morkovska, N. H. and Akhmed Abdelrakhem (2019), "Recycling of construction waste generated in Ukraine", Komunalne hospodarstvo mist. Seriia: Tekhnichni nauky ta arkhitektura, vol. 1, pp. 210-214.

Lialiuk, O. H. and Ratushniak, O. H. (2014), "Assessment of the ecological life cycle of construction products", Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, vol. 1, pp.136-140.

Pohribnyi, I.Ya. (2012), "Economics of waste management in view of modern processing conditions", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nauka. com.ua (Accessed 19 Jan 2020).

Serpa, Nilo & Alves, Gisele & Dayrell, Mariana & Santoro, Aline. (2019), "Recycled concrete artifacts: towards sustainability of civil construction", Independent Journal of Management & Production, DOI: 10. 1242. 10.14807/ijmp.v10i4.972.

Joseph P., Tretsiakova-McNally S. (2010), "Sustainable Non-Metallic Building Materials", Sustainability, vol. 2(2), pp. 400-427.

Venhrina, O.S. (2018), "Models and methods of content management project redevelopment taking into account the interests of stakeholders", Ph.D. Thesis, 05.13.22, Kharkivskyi natsion. univursytet misk. hospod., Kharkiv, Ukraine, P. 173.

Fesun, A. S. (2015), "A Dynamic Target Approach to Forming the Investment Portfolio of a Development Project: Risky Aspects of Evaluation and Diagnostics", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 1, pp. 154-161.

Honcharenko, A. and Yevhen, Zh. (2018), "Project of interactive waste processing system of construction industry. Underwater Technologies", Promyslova ta tsyvilna inzheneriia, vol. 8, pp. 75-77.

Koval, S. V. and Savchenko, S. V. (2015), "Methodological bases of creation of high-performance concretes using the methods of computer material science", Visnyk ODABA, vol. 60, pp.127-131.

Oskirko, A. O. (2013), " Public Waste Management Bodies", Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Pravo, vol. 182 (2), pp. 220-226.

Pyrikov, O. V. (2014), "Modern Recycling of Solid Waste: Economic and Environmental Aspects", Naukovyi visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu, vol. 9-1, p. 70.

Bibik, N. V. (2014), "Ecological construction as an innovative approach of formation of sustainable development of Ukraine", Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva, vol. 10, issue 1, pp. 23-29.

René Schoonbrodt. Perceive, conceive, achieve: the sustainable city: a European tetralogy. The SMEs and the revitalisation of the European cities. P. 2, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1996. – p. 111. 16. Zhou, L. and Lowe, D. J. (2003), "Economic Challenge of Sustainable Construction", In Proceedings of the RICS Construction and Building Research Conference, School of Engineering and the Built Environment, University of Wolverhampton, UK, 1-2 September, Edited by D Proverbs, pp. 113-126, [Online], available at: https://www.academia.edu/15077696/Economic_Challenge_of_Sustainable_Construction (Accessed 19 Jan 2020).

Robson, W. (2020), "Emerging Real Estate Trends", MSCI Blog, January 16, 2020, [Online], available at: https://www.msci.com/www/blog-posts/2020-emerging-real-estate/ 01687646866 (Accessed 19 Jan 2020).

The Ministry of Energy and Environment, "Draft National Waste Management Strategy for Further Public Discussion", [Online], available at: https://menr.gov.ua/content/tehnichna-redakciya-proektu-nacionalnoi-strategii-povodzhennya-z-vidhodami-dlya-podalshogo-gromadskogo-obgovorennya.html (Accessed 19 Jan 2020).

World Business Council for Sustainable Development (2001). What is the WBCSD? [Online], available at: http://www.wbcsd.ch/aboutus/index.html (Accessed 19 Jan 2020).

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи