ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КП «КИЇВПАСТРАНС» ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

  • O. Tkach
Ключові слова: моделювання; економіко-математична модель; ризик банкрутства; оцінка ймовірності банкрутства підприємства; критерій; граничне значення; фактичне значення показника.

Анотація

Основною передумовою виникнення ризику банкрутства є довготривала втрата платоспроможності. В сучасних умовах все більше підприємств зіштовхуються з процедурою банкрутства. Діагностика фінансового стану суб’єкта господарювання є необхідною для встановлення перших ознак кризи для ефективного антикризового управління. Ефективним є використання багатофакторних економіко-математичних моделей. Для підвищення достовірності прогнозів рекомендується застосовувати одночасно кілька моделей. У статті проаналізовано ряд моделей оцінки ймовірності банкрутства. За їх допомогою досліджується фінансовий стан підприємства за п’ять років. Для об’єкта дослідження за всіма використаними моделями встановлено досить високу ймовірність ризику банкрутства. Будь-яке інше підприємство з отриманими показниками зазнало б процедури ліквідації. Тобто обраний комплекс моделей є ефективним. Показано, що кращими для дослідження економічних процесів підприємств країн пострадянського простору є моделі вітчизняних учених.

Посилання

Altman E.I. Financial Rations, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy / E.I. Altman // Journal of Finance. – 1968. – Vol.23. – No.4. – P.589-609.

Давыдова Г.В., Беликов А.Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий / Г.В. Давыдова, А.Ю. Беликов // Управление риском. – 1999. – № 3. – С.13–20.

Модель Р. Ліса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_lisa/13-1-0-107.

Матвійчук А.В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: Монографія / А.В. Матвійчук. – К.: КНЕУ, 2007. – 264 с.

Матвійчук А.В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / А.В. Матвійчук // Нейронечіткі технології моделювання в економіці. – К.: КНЕУ. – 2013, Випуск № 2. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3294/1/Matviychuk.pdf.

Річна фінансова звітність комунального підприємства "Київпастранс" [Електронний ресурс]. // Режим доступу: https://kpt.kiev.ua/information/about-kyivpastrans/.

Agarwal, V., Taffler, R. Comparing the performance of market-based and accounting-based bankruptcy prediction models // Journal of Banking and Finance. –2008. – Vol. 32, No. 8. – P.1541–1551.

Taffler R.J., Tisshaw H.J. Going, Going, Gone. Four Factors Which Predict // Accountancy. 1977. – No.88 (1003). – P.50-54.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2004. –268 с.

Ткач О.В., Федоренко К.А. Оцінювання стану КП "Київпастранс" за допомогою моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємства [Електронний ресурс] // Цифрова економіка: Матеріали ІІ нац. наук.-метод. конф., (м. Київ, 17-18 жовтня 2019 р.). – Режим доступу: https://sites.google.com/kneu.edu.ua/digital-economy-kneu.

Федорова Е.А., Довженко С.Е. Модели прогнозирования банкротства предприятий строительной отрасли и отрасли сельского хозяйства. / Е.А. Федорова, С.Е. Довженко. // – СПб: Наука. – 2014. – №6(87). – С.94-102.

Altman, E.I. (1968), "Financial Rations, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy", Journal of Finance, Vol.23, Issue 4, pp.589-609.

Davydova, G.V. and Belikov, A.Ju. (1999), "Methodology for quantitative assessment of the risk of bankruptcy of enterprises", Upravlenie riskom., vol. 3, pp.13–20.

Model R. Lisa, [Online], available at: http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_lisa/13-1-0-107.

Matviichuk, A.V. (2007), Modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv iz zastosuvanniam metodiv nechitkoi lohiky [Modeling of economic processes using fuzzy logic methods], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 264.

Matviichuk, A.V. (2013), "Fuzzy, Neural Network and Discriminant Models of Diagnosis of Bankruptcy of Enterprises", Neironechitki tekhnolohii modeliuvannia v ekonomitsi, vol. 2, [Online], available at: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3294/1/Matviychuk.pdf.

Annual Financial Statements of Kyivpastrans Utility Company, [Online], available at: https://kpt.kiev.ua/information/about-kyivpastrans/.

Agarwal, V. and Taffler, R. (2008), "Comparing the performance of market-based and accounting-based bankruptcy prediction models", Journal of Banking and Finance, vol. 32, issue. 8, pp.1541–1551.

Taffler R.J., Tisshaw H.J. Going, Going, Gone. (1977), "Four Factors Which Predict", Accountancy, vol.88 (1003), pp.50-54.

Tereshchenko, O.O. (2004), Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi [Crisis financial management at the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 268.

Tkach, O.V. and Fedorenko K.A.(2019), "Estimation of the state of KP "Kyivpastrans" using models of estimation of bankruptcy probability of the enterprise", Tsyfrova ekonomika [Digital Economics], Materialy II nats. nauk.-metod. konf., (Kyiv, 17-18 zhovtnia 2019) [Materials of II nat. scientific-method. conf., (Kyiv, October 17-18, 2019)], [Online], available at: https://sites.google.com/kneu.edu.ua/digital-economy-kneu.

Fedorova, E.A. and Dovzhenko, S.E. (2014), "Bankruptcy prediction models for enterprises in the construction and agricultural sectors", Nauka, vol. 6(87), pp.94-102.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи