ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

  • O. Khadartsev
  • A. Morhun
Ключові слова: управління проектом; оцінювання; система управління проектами; комплексний підхід; ефективність; SWOT-аналіз.

Анотація

У статті розглянуто основні підходи щодо методичних аспектів оцінювання системи управління проектами на підприємстві для відображення факторного впливу внутрішнього середовища управління проектом і зовнішнього середовища суб’єкту господарювання. Розглянуто вплив типу організаційної структури управління до специфіки проекту, з виділенням двох рівнів управління та розподілом функцій між ними. Наведені критерії щодо вибору типу організаційної структури за характеристиками проекту. Розглянуто сутність і характеристику бізнес-процесів на підприємстві, їх взаємозв’язок з результатами проектної діяльності та вплив на систему управління. Дано стислу характеристику господарської діяльності об’єкту дослідження – ПрАТ «Фірма «Полтавпиво». Здійснено SWOT-аналіз ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» та розглянуто його ключові фактори успіху, використано комплексний підхід для оцінювання системи управління проектами на даному підприємстві за трьома компонентами: ефективність управління виробничою, комерційною та фінансовою діяльністю. Отриманий результат був оцінений як «достатній», але все далекий від потенційних можливостей підприємства, тому запропоновано шляхи удосконалення існуючої системи управління проектами ПрАТ «Фірма «Полтавпиво».

Посилання

Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 244 с.

Ульянченко О.В., Цигікало П.Ф. Управління проектами: навч. посібник. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. 522 с.

Чумаченко І.В., Морозов В.В., Доценко Н.В., Чередниченко А.М. Управління проектами: процеси планування проектних дій. Київ: КРОК, 2014. 673 с.

Загуменна Т.В. Особливості управління інноваційними проектами. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.4. С. 348-360.

Микитюк П.П. Управління проектами: навч. посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 270 с.

Кучеренко В.Р., Кузнєцов Е.А., Маркітан О.С. Управління проектами в підприємницьких структурах: навчальний посібник. Харків: Бурун Книга, 2014. 272 с.

Статут ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» від 20.04.2017 р. ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», офіційний веб-сайт. URL: http: //poltavpivo.com/ Templates/ storage/ media/ 1/ Статут_2017.PDF. (дата звернення 10.12.2019).

Квятковська Л.А., Воробйова Л.Д. Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. 2013. №50(1023). С. 67-75.

Перфілова О.Є. Проблеми та особливості впровадження SWOT-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2011. №624. С. 77-84.

Річна інформація емітента цінних паперів. ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», офіційний веб-сайт. URL: http://poltavpivo.com/ua/ shareholders/ read/ godovaya-informatsiya-emityenta-tsyennyh-bumag (дата звернення 16.12.2019).

Багашова Н.В. Міжнародні практики і методики управління проектами у вітчизняному менеджменті [електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2015. №7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 27.11.2019).

Фещур Р.В., Шишковський С.В., Якимів А.І. Інструменти управління проактивним розвитком підприємств. Бізнес Інформ. 2018. №2. С. 283-290.

Petrenko, N.O. Kustrich, L.O. and Homenyuk, M.O. (2015), Upravlinnya proektamy: navch. posibnyk [Project management: tutorial], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyyiv, Ukraine.

Ul’yanchenko, O.V. and Tsyhikalo, P.F. (2013), Upravlinnya proektamy: navch. posibnyk [Project management: tutorial], KhNAU im. V.V. Dokuchayeva, Kharkiv, Ukraine.

Chumachenko, I.V. Morozov, V.V. Dotsenko, N.V. and Cherednychenko, A.M. (2014), Upravlinnya proektamy: protsesy planuvannya proektnykh diy [Project management: project planning processes], KROK, Kyyiv, Ukraine.

Zahumenna, T.V. (2013), “Features of management of innovative projects”, Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, vol. 23.4, pp. 348-360.

Mykytyuk, P.P. (2014), Upravlinnya proektamy: navch. posibnyk [Project management: tutorial], TNEU, Ternopil’, Ukraine.

Kucherenko, V.R. Kuznyetsov, E.A. and Markitan, O.S. (2014), Upravlinnya proektamy v pidpryyemnyts’kykh strukturakh: navchal’nyy posibnyk [Project management in business structures: tutorial], Burun-Knyha, Kharkiv, Ukraine.

The official site PrJSC “Firma “Poltavpyvo” (2019), “Statute of PrJSC “Firma “Poltavpyvo” dated 20.04.2017”, available at: http://poltavpivo.com/ Templates/ storage/ media/ 1/ Statut_2017.PDF (Accessed 10 December 2019).

Kvyatkovs’ka, L.A. and Vorobyova, L.D. (2013), “A comprehensive approach to assessing the effectiveness of enterprise management”, Visnyk NTU «KhPI». Seriya: Aktual’ni problemy upravlinnya ta finansovo-hospodars’koyi diyal’nosti pidpryyemstva, vol. 50(1023), pp. 67-75.

Perfilova, O.Ye. (2011), “Problems and features of implementation of SWOT-analysis in the practice of strategic management of domestic enterprises”, Visnyk natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”, vol. 624. pp. 77-84.

The official site PrJSC “Firma “Poltavpyvo” (2019), “Annual information of the issuer of securities”, available at: http://poltavpivo.com/ua/ shareholders/ read/ godovaya-informatsiya-emityenta-tsyennyh-bumag (Accessed 16 December 2019).

Bahashova, N.V. (2015), “International project management practices and techniques in domestic management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7. available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 27 November 2019).

Feshchur, R.V. Shyshkovs’kyy, S.V., and Yakymiv, A.I. (2018), “Management tools for proactive enterprise development”, Biznes Inform, vol. 2, pp. 283-290.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи