РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

  • K. Mazur
  • O. Mukhina
Ключові слова: маркетинг; стратегія; сільськогосподарське підприємство; агропромисловий комплекс.

Анотація

Сучасні умови ринку характеризуються значним впливом світових тенденцій та безліччю управлінських підходів. Ряд проблем та можливостей в діяльності вітчизняних підприємств обумовлюють необхідність виходу на нові ринки та отримання доступу до перспективних технологічних можливостей, розширення збутової діяльності, опанування нових способів отримання прибутку. Дана робота присвячена розкриттю підходу до розробки маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства агропродовольчого комплексу при виході на новий ринок на основі методології маркетингового менеджменту та з урахуванням системних зв’язків корпоративного підприємства. Робота виконана з використанням методів маркетингового аналізу, зокрема SWOT, PEST, конкурентне порівняння. При розборі кейсу ТОВ «Аграна Фрут Україна» здійснено аналіз ринку, конкурентів та визначення потенційно привабливих ринків збуту, що у сукупності розкрили авторський підхід до формування маркетингової стратегії підприємства, визначення стратегічних пріоритетів та потенціалу для подальшого розвитку підприємства.

Посилання

Agrana Україна. (2020). Глобальна логістика. URL: http://www.agrana.ua/pro-nas/usp/globalna-logistika.

Алавердян Л.М., Романенко О.В. Сучасні реаліх та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі в Україні з іншими країнами світу. Ефективна економіка. 2019. №4. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.53.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком, 1999. 416 с.

Ансофф И. Стратегическое управление. / науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. 519 с.

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг. 3-е изд. СПб.: Питер, 2010. 576 с.

Вінницька Обласна Державна Адміністрація. (2020). Аналітична довідка за січень-листопад 2019 року щодо соціально-економічного розвитку вінницької області. URL: http://www.vin.gov.ua/invest/analityka/23547-analitychna-dovidka-za-sichen-lystopad-2019-roku-shchodo-sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku-vinnytskoyi-oblasti.

Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.: Дело, 1995. 189 с.

Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 244с.

Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації. 2-е вид., переробл. К.: ІОЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. 152 с.

Караев А.В., Гольдштейн Г.Я. Маркетинг. Таганрог: ТРТУ, 2003. 106 с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. / Под ред. С.Г. Божук. СПб. : Питер, 2006. 464 с.

Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. СПб.: Питер, 2007. 800 с.

Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб.: Наука, 1996. 589 с.

Луцяк В.В. Забезпечення конкурентоспроможності малих виробничих підприємств засобами стратегічного управління. Київ: НУХТ, 2014. 284 с.

О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегич. подход / Пер. с англ. под. ред. Д.О. Ямпольской. СПб : Питер, 2002. 864 с.

Портер М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.

Хруцкий В.Е., Е.Э. Автухова. Современный маркетинг. Москва: Финансы и статистика, 1991. 256 с.

Эванс Дж., Б. Берман. Маркетинг. / Сокр. пер. с англ. М. : Экономика, 1990. 350 с.

Inernational Monetary Fund. (2019). GDP, current prices. World Economic Outlook. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

Inernational Monetary Fund. (2019). Population. World Economic Outlook. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/LP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

Agrana Ukraine (2020). “Global Logistics”, available at: http://www.agrana.ua/pro-nas/usp/globalna-logistika (Accessed 20 Jan 2020).

Alaverdian, L.M. and Romanenko, O.V. (2019), “Contemporary realities and prospects of foreign trade development in Ukraine with other countries of the world”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7005 (Accessed 20 Jan 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.53.

Ansoff, I. (1999), Novaya korporaty`vnaya strategy`ya [New corporate strategy]. Py`ter Kom, St.Petersburg, Russia.

Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management], Ekonomika, Moscow, Russia.

Bagiev, G.L. and Tarasevich, V.M. (2010), Marketing [Marketing], Piter, St.Petersburg, Russia.

Vinnytsia Regional State Administration (2020), “January-November 2019 analytical report on the socio-economic development of the Vinnytsia region”, available at: http://www.vin.gov.ua/invest/analityka/23547-analitychna-dovidka-za-sichen-lystopad-2019-roku-shchodo-sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku-vinnytskoyi-oblasti (Accessed 20 Jan 2020).

Golubkov, E.P. (1995), Marketing: strategii, planyi, strukturyi [Marketing: strategies, plans, structures], Delo, Moscow, Russia.

Goldshteyn, G.Ya. (2000), Strategicheskie aspektyi upravleniya NIOKR [Strategic aspects of R&D management], Izd-vo TRTU, Taganrog, Russia.

Kanischenko, O.L. (2004), Mizhnarodniy marketing: Teoriyai i gospodarski situatsiyi [International marketing: Theory and economic situations.]. IOTs «Vidavnitstvo «PolItehnIka», Kyiv, Ukraine.

Karaev, A.V. and Goldshteyn, G.Ya. (2003), Marketing [Marketing], TRTU, Taganrog, Russia.

Kotler, F. (2006), Marketing menedzhment. Ekspress-kurs [Marketing management. Express course], Piter, St.Petersburg, Russia.

Lamben, Zh.Zh. (2007), Menedzhment, orientirovannyiy na ryinok. Strategicheskiy i operatsionnyiy marketing [Market oriented management. Strategic and operational marketing], Piter, St.Petersburg, Russia.

Lamben, Zh.Zh. (1996), Strategicheskiy marketing. Evropeyskaya perspektiva [Strategic marketing. European perspective]. Nauka, St.Petersburg, Russia.

Lutsyak, V.V. (2014), Zabezpechennya konkurentospromozhnosti malih virobnichih pidpriemstv zasobami strategichnogo upravlinnya [Protection of competitiveness of small viral feldsparities with strategic hobbies]. NUHT, Kyiv, Ukraine.

O'Shonessi, Dzh. (2002), Konkurentnyiy marketing: strategich. podhod [Competitive Marketing: Strateg. approach], Piter, St.Petersburg, Russia.

Porter, M.E. (2005), Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otrasley i konkurentov [Competitive strategy: Methodology for analyzing industries and competitors]. Alpina Biznes Buks, Moscow, Russia.

Hrutskiy, V.E. and Avtuhova, E.E. (1991), Sovremennyiy marketing [Modern marketing], Finansyi i statistika, Moscow, Russia.

Evans, Dzh. and Berman, B. (1990), Marketing [Marketing], Ekonomika, Moscow, Russia.

Inernational Monetary Fund (2019), “GDP, current prices”, available at: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (Accessed 20 Jan 2020).

Inernational Monetary Fund (2019), “Population”, available at: https://www.imf.org/external/datamapper/LP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (Accessed 20 Jan 2020).

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи