ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ БАГАТОУКЛАДНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Yu. Nehoda
Ключові слова: аграрний сектор; господарювання; кластер; кооператив; трансформація.

Анотація

В статті встановлено, що привабливість формування агропродовольчих кластерів полягає, по-перше, в можливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, що входять в кластер; по-друге, в економії фінансових ресурсів для розвитку аналогічних інфраструктурних об’єктів і можливості їх оснащення за сучасними світовими технологіями; по-третє, використання єдиного бренду, що позитивно позначається на інформаційному забезпеченні та маркетинговому просуванні продукції; по-четверте, включення в кластер середніх та дрібних виробників сприятиме збереженню традиційного сільського укладу життя населення при підвищенні рівня та якості життя населення сільських територій; по-п’яте, весь перерахований комплекс заходів сприятиме збільшенню доходів регіональних й місцевих бюджетів.Визначено перспективи взаємодії форм господарювання в умовах багатоукладної аграрної економіки, які полягають в реалізації проекту нової споживчої кооперації в рамках механізму формування та розвитку агропродовольчих кластерів на основі забезпечення організаційних умов для прискореного генезису споживчих кооперативів на основі централізованої логістичної системи та виконує функцію бізнес-оператора й вирішує завдання створення логістичної інфраструктури (керуючого логістичного центру), утворення єдиної збутової мережі споживчої кооперації, мінімізації логістичних витрат, надання інформаційних, освітніх та інших послуг.

Посилання

Бакум В.В. Методологія розробки агропромислових кластерних утворень регіону. Економіка АПК. 2009. №4. С.38 – 45.

Васільєва Л.М. Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. № 1. С. 172-175.

Крисанов Д.Ф., Удова Л.О. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій. Економіка України. 2009. №10. С. 69-75.

Саблук П.Т., Кропивко М.Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. №1. С. 3-13.

Шмаглій О.Б. Інноваційний розвиток сільського господарства та харчової переробної промисловості. Економіка АПК. 2010. №5. С. 119-123.

Bakum, V.V. (2009), «Methodology for development of agro-industrial cluster entities in the region», APK Economy, vol. 4. pp. 38-45.

Vasilyeva, L.M. (2015), «Clustering as a tool for modernizing the regional economy», Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, vol. 1. pp. 172-175.

Krysanov, D.F., Udova, L.O. (2009), «Clustering of economic activity and service as a tool for sustainable rural development». Economy of Ukraine, vol. 10. pp. 69-75.

Sabluk, P.T., Kropivko, M.F. (2010), «Clustering as a mechanism for increasing the competitiveness and social orientation of the agrarian economy», APK Economy, vol. 1. pp. 3-13.

Shmagliy, O.B. (2010), «Innovative development of agriculture and food processing industry», APK Economy, vol. 5. pp. 119-123.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи