ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • S. Shcherbinina
  • A. Mikhailenko
  • V. Sviridenko
Ключові слова: узагальнюючий показник складових економічного потенціалу підприємства; метод аналітичних ієрархій Томаса Сааті; матричний метод; абсолютна оцінка потенціалів.

Анотація

В статті досліджується рівень розвитку економічного потенціалу підприємства з урахуванням складових його формування (виробнича, фінансова, трудова, інформаційна, інноваційна). Запропонований методичний підхід дає змогу охарактеризувати стан підприємства, його ресурси, ефективність використання економічного потенціалу, а також визначити резерви його використання та можливості подальшого зростання. Обґрунтовано, що система показників оцінки економічного потенціалу об’єктів господарювання повинна набувати форми ієрархічної структури, що дозволяє деталізувати або інтегрувати показники, які характеризують стан різних видів ресурсів і напрямів їх використання. Узагальнюючий показник складових економічного потенціалу підприємства розраховано за допомогою рівняння Ферхюльста.Даний методичний підхід щодо оцінки економічного потенціалу підприємства забезпечує систематичний процес контролю, моніторингу результативності економічного потенціалу за цілями та групами показників. Представлений методичний підхід до визначення узагальнюючого показника складових економічного потенціалу підприємства можна застосовувати для підприємств не залежно від виду їх економічної діяльності.

Посилання

Ting Wang, Bing chuan Xin, and Li juan Qin (2011), “APH-based capacity evaluation of enterprise development”, Procedia Engineering, vol. 15, pp. 4693-4696.

Lingaitis, V. and Sinkevičius, G. (2014), “Passenger transport by railway: evaluation of economic and social phenomenon”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 110, pp. 549-559.

Sabatino, M. (2016), “Economic crisis and resilience: resilient capacity and competitiveness of the enterprises”, Journal of Business Research, vol. 69, pp.1924-1927.

Nordenholz, F. Winkler, C. and Knörr, W. (2017), “Analysing the modal shift to rail potential within the long-distance passenger travel market in Germany”, Transportation Research Procedia, vol. 26, pp. 81-91.

Отенко І. Моделювання економічного потенціалу підприємства та процесів його змін, Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки, №39 (2), c. 12-18, 2015.

В. Прохорова., та Д. Тарасюк, “Формування економічного потенціалу підприємства: теоретичний аспект”, Економіка і регіон, №4, с. 35-39, 2015.

О. Величко, “Сутність економічного потенціалу підприємства”, Актуальні проблеми економіки, №9, с. 15-20, 2015.

І. Ажаман, та О. Жидков, “Сутність та структура економічного потенціалу підприємства”, Економіка та держава, №4, с. 22-25, 2018.

О. Христофор, “Системний підхід до оцінки внутрішнього потенціалу і конкурентоспроможності залізничного транспорту як основа створення збалансованої системи показників”, Проблеми економіки транспорту, №8, с. 31-41, 2014.

О. Ткачова, “Метод Сааті при прийнятті управлінських рішень”, Держава та регіони, №4, с. 92-96, 2015.

М. Музиченко, “Використання логістичної функції Ферхюльста як функції бажаності для нормування показників безпеки постачання природного газу”, Економіка і суспільство, №9, с. 83-88, 2017.

Ting Wang, Bing chuan Xin, and Li juan Qin (2011), “APH-based capacity evaluation of enterprise development”, Procedia Engineering, vol. 15, pp. 4693-4696.

Lingaitis, V. and Sinkevičius, G. (2014), “Passenger transport by railway: evaluation of economic and social phenomenon”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 110, pp. 549-559.

Sabatino, M. (2016), “Economic crisis and resilience: resilient capacity and competitiveness of the enterprises”, Journal of Business Research, vol. 69, pp.1924-1927.

Nordenholz, F. Winkler, C. and Knörr, W. (2017), “Analysing the modal shift to rail potential within the long-distance passenger travel market in Germany”, Transportation Research Procedia, vol. 26, pp. 81-91.

Otenko, I. (2015), “Modeling of economic potential of the enterprise and processes of its changes”, Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, Ekonomichni nauky, vol. 39 (2), pp. 41-45.

Prokhorova, V. and Tarasiuk, D. (2015), “Formation of economic potential of the enterprise: theoretical aspect”, Ekonomica i rehion, vol. 4, pp. 35-39.

Velychko, O. (2015), “The essence of the economic potential of the enterprise”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 15-20.

Azhaman, I. and Zhydkov, O. (2018), “The essence and structure of the economic potential of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 22-25.

Khrystofor, O. (2014), “A systematic approach to assessing the internal capacity and competitiveness of rail transport as a basis for creating a balanced scorecard”, Problemy ekonomiky transportu, vol. 8, pp. 31-41.

Tkachova, O. (2015), “The Saati method in managerial decision making”, Derzhava ta rehiony, vol. 4, pp. 92-96.

Muzychenko, M. (2017), “The use of the Verhulst logistic function as a desirability function for normalizing the indicators of security of natural gas supply”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 9, pp. 83-88.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи