МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ

  • G. Mozgova
  • A. Mozgova
  • M. Khaschyvs'ka
Ключові слова: стратегічна сесія; маркетингове планування; фасилітатор; SWOT-аналіз.

Анотація

Стаття присвячена визначенню методики використання стратегічної сесії як інструменту маркетингового планування на підприємстві. Виділено види стратегічних сесій за змістом і форматом: сесія по розробці стратегії; сесія з пошуку точок росту продажів; сесія з пошуку резервів ефективності. Встановлено основний зміст кожного виду сесії. Визначено загальні етапи стратегічної сесії. Установлено основні методичні та організаційні питання, які необхідно вирішити перед початком стратегічної сесії. Досліджено роль фасилітатора. Описано план проведення стратегічної сесії: вступ, який повинен мотивувати співробітників; активна фаза діяльності з розробки рішень; висновок, що спонукує співробітників компанії до подальшої активної діяльності. Таким чином, результатом дослідження стали рекомендації щодо послідовних етапів реалізації стратегічної сесії. Використання запропонованої методики дозволить вітчизняним підприємствам застосовувати цей інструмент самостійно, не залучаючи сторонніх спеціалістів.

Посилання

Корж М. В., Суслова Т. О., Даниленко Д. О. Системно ситуативний підхід до процесу маркетингового планування на підприємствах сфери послуг. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2018. № 3, Т.2 (258) С. 210-213.

Євтушенко В. А., Кудінова М. М., Бахмет О. В. Дослідження та вдосконалення управління маркетинговою діяльністю організації у сфері послуг. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 6 (17). С. 182-188.

Квасній Л.Г., Попівняк О.М., Щербан О.Я. Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. 2015. № 1. С. 48–53.

Меленчук Ю. Т. Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві: дис. к.е.н.: 08.00.04. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2015. 294 с.

Протасова Л.В. Стратегічне планування розвитку підприємства: особливості оцінки та інтеграції. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування, 2015. № 3. С. 101–105.

Росоха В.В., Газуда Л. М. Особливості планування в системі маркетингового менеджменту. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. № 2 (39). С. 223-233.

Сударкіна С. П., Маслій О. О. Планування маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах: інструменти і організація. Вісник Національного технічного університету ХПІ. 2016. № 28(1200). С. 95-99.

Дейнека О. Планування маркетингової стратегії підприємства роздрібної торгівлі на основі стратегічних сесій. Економічний аналіз. 2011. № 8 Ч. 2. С. 108-112.

Грищук Д. В. Механізм формування процесно-організаційної моделі підприємства продуктового рітейлу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. № 5. С. 21-24.

Running a Strategy Planning Session. University of Otago: HR Professional Development. URL: https://www.otago.ac.nz/humanresources/otago689319.pdf.

Карапетян Г. Миссия и видение компании. Как сформулировать URL: https://gaikarapetyan.ru/missiya-i-videnie.

Korzh, M. V., Suslova, T. O., Danylenko, D. O. (2018), “The system-situational approach to marketing planning process at enterprises of the logistics industry”, Scientific journal HERALD of Khmelnytskyi National University, vol. 3, no 258, pp. 210-213.

Yevtushenko, V. A., Kudinova, M. M., Bakhmet, O. V. (2018), “Research and improvement in management organization’s marketing activity in the service industry”, Eastern Europe: economy, business and management, vol. 6, no 17, pp. 182-188.

Kvasniy, L.H., Popivnyak, O.M., Sherban, O.Ya. (2015), “Strategic and tactic of planning of activity of enterprise as the main components to ensure its economic security”, Scientific Bulletin of the Nikolayev National University named after V.O. Sukhomlynsky, vol. 1, pp. 48–53.

Melenchuk, Yu. T. (2015), “Formation of the effective system of marketing planning at the enterprise”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and Enterprise Management, Ternopil Ivan Pului National Technical University, Ternopil, Ukraine.

Protasova, L.V. (2015), “Strategic planning of enterprise development: expert appraisal and integration”, The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, Management and Administration, vol. 3, pp. 101–105.

Rosokha, V.V., Hazuda, L. M. (2013), “Features of planning in the system of marketing management”, Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series "Economics", vol. 2, no 39, pp. 223-233.

Sudarkina, S. P., Maslij, A. A., (2016) “Planning of marketing activities of the enterprise in modern conditions: the instruments and the organization”, Bulletin of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences), vol. 28, no 1200, pp. 95-99.

Deyneka, O., (2011), “Marketing strategy of planning of retail enterprise based on the strategic sessions”, Economic Analysis, vol. 8, pp. 108-112.

Hryschuk, D. V., (2015), “The mechanism of formation of process-organizational model of food retail businesses”, Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine, vol. 5, pp. 21-24.

The official site of the University of Otago (2019), “Running a Strategy Planning Session”, available at: www.otago.ac.nz/humanresources/otago689319.pdf, (Accessed 10 November 2019).

Karapetian, H. (2019), “The mission and vision of the company. How to formulate”, available at: https://gaikarapetyan.ru/missiya-i-videnie, (Accessed 5 November 2019).

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи