ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ УМОВ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • R. Tsyhan
  • I. Pokhyton
Ключові слова: екологія; інвестиції; економіка; аналіз; Україна; Європейський союз; екоінвестиції.

Анотація

Стаття присвячена пошуку вирішення проблеми залучення інвестицій у природоохоронну діяльність на підприємства. З метою комплексного дослідження було проаналізовано дані країн ЄС та України, за допомогою отриманих статистичних даних було здійснене порівняння обсягів українських та іноземних екоінвестицій для визначення стану екологізації на українських підприємствах. Обґрунтована необхідність створення умов для побудови привабливого інвестиційного клімату як для країни в цілому, так і для підприємств зокрема. Реалізація запропонованих умов для екологічного інвестування дасть можливість в майбутньому розвиватися підприємствам до рівня сучасних і екологічно та економічно привабливих.

Посилання

Андреева Н. Н. (2006) Природоохранные инвестиции: выбор решений и обоснование. Одесса: ИПРЭЭИ, 2006. 535 с.

Леготина Т. С. (2007) Основные тенденции инвестиционной деятельности в рациональном природопользовании Северного региона // Экология человека. 2007. № 7. С. 3–7.

Белов Г. В. Экологический менеджмент предприятия: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 240 с.

Яндыганов Я. Я. Экономика природопользования: учебник. М.: КНОРУС, 2005. 576 с.

Річний звіт про виконання Державного бюджету України / Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/.

Ачкурина Н.М. Учет экологического и социального фактора в деятельности банка // Экономика природопользования. 2008. № 3. С. 55–68.

Варламова С.І. Особливості екологічного інвестування в національній економіці. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2016[61] Науково-виробничий журнал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua.

Eurostat. Statistics Explained. Environmental protection expenditure accounts. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1.https//ec.europa.eu/.

Державна служба статистики. Економічна статистика / Навколишнє природне середовище. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Європейська служба статистики. Environmental tax revenues. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu.

Andreeva, N. N. (2006), Prirodoohrannye investicii: vybor reshenij i obosnovanie, [Environmental investment: decision making and rationale], Odessa, Ukraine.

Legotina T. S. (2007) “The main trends in investment activity in the rational environmental management of the Northern region”, Osnovnye tendencii investicionnoj dejatel'nosti v racional'nom prirodopol'zovanii Severnogo regiona, Jekologija cheloveka, vol. 7, pp. 3–7.

Belov, G. V. (2006), Jekologicheskij menedzhment predprijatija: ucheb. posobie [Ecological management of the enterprise: textbook. Allowance] uchebnoe posobie, Lohos.

Yandyganov, I. Ya. (2005), Jekonomika prirodopol'zovanija: uchebnik [Environmental Economics: A Textbook], KNORUS.

The official site of the State Treasury Service of Ukraine (2018), “Annual Report on Implementation of the State Budget of Ukraine”, available at: https://www.treasury.gov.ua/ (Accessed 13 November 2019).

Achkurina, N.M. (2008), “ Consideration of environmental and social factors in the activities of the bank ”, Uchet jekologicheskogo i social'nogo faktora v dejatel'nosti banka, Jekonomika prirodopol'zovanija, vol. 3, pp. 55–68.

Varlamova, S.I. (2016), “ Ecological investment features in the national economy”, ІNNOVACІJNA EKONOMІKA, [Online], vol. 61, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua (Accessed 13 November 2019).

The official website of the European Union (2019), Eurostat, Statistics Explained, “Environmental protection expenditure accounts”, available at: http://1.https//ec.europa.eu/ (Accessed 19 October 2019).

The official website of Ukraine ukrstat (2019), “State Statistics Service, Economic Statistics, Environment”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 October 2019).

The official website of the European Union (2019), “European Statistics Service, Environmental tax revenues”, available at: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu (Accessed 30 October 2019).

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи