ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ

  • V. Pylnova
Ключові слова: фінансова безпека; підприємницький ризик; фінансова стійкість; взаємозв'язок; результативність управління.

Анотація

У статті розкрито зміст фінансової безпеки підприємства на основі вивчення існуючих поглядів і виявлення взаємозв'язку даного поняття з фінансовою стійкістю підприємства. Виявлено місце та роль фінансової безпеки підприємства в управлінні фінансами та забезпеченні фінансової стійкості підприємства. Систематизовано існуючі погляди на класифікацію ризиків фінансової безпеки як теоретичної основи для розробки заходів щодо їх зниження та нейтралізації. На засадах систематизації існуючих показників оцінки фінансового стану підприємства, визначені групи показників, які є індикаторами фінансової безпеки і сприяють виявленню істотних ризиків втрати фінансової стійкості. На основі дослідження особливостей функціонування малих і середніх підприємств систематизовані ризики фінансової безпеки, характерні для малих і середніх підприємств. Запропоновано методику оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств з метою підвищення їх фінансової стійкості. Сформовано комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня фінансової безпеки малих і середніх підприємств. Розроблено теоретичні положення та методичні рекомендації з оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств як чинника, що впливає на їх фінансову стійкість.

Посилання

Блажевич О. Г. Финансовая безопасность предприятий: определение минимально необходимого уровня / О. Г. Блажевич // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – №3. – С. 25-31.

Бланк І.А. Управління фінансовими ризиками / І.А. Бланк. – К. Ніка-Центр, – 2005. – 600 с.

Загорельская Т.Ю. Напрями забезпечення фінансової безпеки підприємства / Т.Ю. Загорельская. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_1/0346.pdf.

Кракос Ю.Б. Управління фінансовою безпекою підприємств / Ю.Б. Кракос, Р.О. Разгон // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – №1 (1). – С. 86-97.

Курочкін Д.В. Методи оцінки фінансової стійкості підприємства / Д.В. Курочкін // Сучасна економіка – 2011 – № 1. – С. 107-112.

Орєхова К.В. Удосконалення класифікації факторів фінансової безпеки підприємства / К.В. Орєхова // вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – №1(13). – С. 79-86.

Пойда-Носик Н.Н. Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та її роль в забезпеченні національної економічної безпеки / Н.Н. Пойда-Носик // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1 (55). – С. 340-342.

Смірнов Ю.А., Панфілова Т.С. Оцінка фінансової безпеки підприємства на основі ідентифікації його фінансового стану / Ю.А. Смірнов, Т.С. Панфілова // Економіка промисловості. – 2013. – № 1-2 (61-62). – С. 313-317.

Blazhevych, O. H. (2010), “Financial security of enterprises: determination of the minimum required level”, Naukovyj visnyk: finansy, banky, investytsii, vol. 3, pp. 25-31.

Blank, I.A. (2005), Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial Risk Management], Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine.

Zahorel'skaia, T.Yu. (2009), “Areas of ensuring the financial security of the enterprise”, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_1/0346.pdf (Accessed 30 Dec 2019).

Krakos, Yu.B. and Razghon, R.O. (2008), “Management of financial security of enterprises”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, vol. 1 (1), pp. 86-97.

Kurochkin, D.V. (2011), “Methods of estimation of financial stability of the enterprise”, Suchasna ekonomika, vol. 1, pp. 107-112.

Oriekhova, K.V. (2012), “Improving the classification of financial security factors of the enterprise”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 1(13), pp. 79-86.

Pojda-Nosyk, N.N. (2011), “The essence of financial security of business entities and their role in ensuring national economic security”, Visnyk ZhDTU, vol. 1 (55), pp. 340-342.

Smirnov, Yu.A. and Panfilova, T.S. (2013), “Assessment of financial security of an enterprise on the basis of identification of its financial condition”, Ekonomika promyslovosti, vol. 1-2 (61-62), pp. 313-317.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи