ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • O. Rybina
Ключові слова: маркетинг; сталий розвиток; екологічний маркетинг; зелений маркетинг; збалансований маркетинг; концепція екологічного маркетингу.

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні основи формування екологічного маркетингу. Розглянуто привабливість ринку «зелених» товарів та їх важливість для сучасного суспільства. Показано, що в умовах сучасного розвитку України намітилася тенденція масового зміщення маркетингових акцентів у бік екологізації бізнесу та екологічного позиціювання товарів та послуг. Це підтверджується появою екологічних програм, що реалізуються провідними компаніями і передбачають еко-модернізацію виробництва, встановлення еко-обладнання, випуск еко-продукції тощо. Аналіз кращих з програм подано в роботі. Проведений аналіз закордонних та вітчизняних публікацій щодо трактування сутності поняття «екологічний маркетинг». Встановлено, що концепції екологічного маркетингу розвивались стадійно, при цьому кожна наступна стадія є логічним продовженням попередньої та базується на сформованому на попередньому етапі методологічному апараті. В роботі наведено основні положення та принципи формування механізму екологічного маркетингу в контексті сталого розвитку суспільства, що включають: формування мети та планування заходів комплексної політики підприємства з урахуванням екологічної складової; визначення цільових пріоритетів; перевірка і вдосконалення організації та контролю маркетингу; створення організаційних передумов для успішної реалізації розроблених стратегій та розвиток систем виробничого екологічного контролю; розробка і впровадження в практику діяльності підприємства особливих стимулів для досягнення певних цілей. Визначено напрямки досліджень, що забезпечують ефективне функціонування механізму екологічного маркетингу. Показано, що основною їх сутністю є задоволення споживчих потреб при збереженні екологічної рівноваги довкілля, здоров’я населення, а також зниження виробничих витрат підприємства. Доведено, що поєднання інтересів економіки та екології є одним із шляхів досягнення сталого розвитку.

Посилання

Василевський Ю. (2019), “Топ-20 кращих еко-програм компаній”, Ділова столиця, [Online], URL: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-luchshih-eko-programm-kompaniy-22042019230500 (дата звернення 5 червня 2019).

Садченко Е.В. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы. Одесса, Институт проблем рынка и экономико- экологических исследований НАН Украины, 2001. 146 с.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / Л. Г. Мельника та М. К. Шапочка. Суми, ВТД «Університетська книга», 2005. 759 с.

Peattie К. Green marketing / R. Peattie. – London Pitman Publishing, 1992. 344 p.

Ottman J.A., Reilly W.R. Green Marketing: Opportunity for Innovation. – Booksurge Llc, 2006. 288 p.

Зіновчук Н. В., Ращенко А. В. Екологічний маркетинг: навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 190 с.

Садченко О.В. Концепція екологічного маркетингу. Економічний вісник НГУ. 2009. №3. С. 71-79.

Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический менеджмент : учебное пособие. Владимир, 2003. 291 с.

Бородин Ю.Г., Хабарова Е.И. Маркетинг «зеленых» технологий. Практический маркетинг. 2010. № 5 (159). С. 13-17.

Захарова Т.В., Краковецкая И.В. Экологический маркетинг: помощь рынку , «зеленая» реклама и другие инструменты продвижения технологических инноваций в университетских городах мира и России. Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2018. № 42. С. 231-245.

Vyshnevs'kyj, Y. (2019), “Top-20 kraschykh eko-prohram kompanij”, Dilova stolytsia, [Online], vol . 8, available at: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-luchshih-eko-programm-kompaniy-22042019230500 (Accessed 5 June 2019).

Sadchenko, E.V. (2001), Ekolohycheskyj marketynh: poniatyia, teoryia, praktyka y perspektyvy [Ecological marketing: concepts, theory, practice and prospects]. Odessa: Ynstytut problem rynka y ekonomyko- ekolohycheskykh yssledovanyj NAN Ukrayny, Ukraine.

Mel'nyk, L. H. and Shapochka, M. K. (2005), Osnovy ekolohii. Ekolohichna ekonomika ta upravlinnia pryrodokorystuvanniam [Basics of ecology. Ecological economy and environmental management]. Sumy: VTD «Universytets'ka knyha», Ukraine.

Peattie, К. (1992), Green marketing, Pitman Publishing, London, UK.

Ottman, J. A. and Reilly, W. R. (2006), Green Marketing: Opportunity for Innovation, Booksurge Llc.

Zinovchuk, N. V. and Raschenko, A. V. (2015), Ekolohichnyj marketynh : uchebnoe posobie [Ecological Marketing], Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, Zhytomyr, Ukraine, P. 190.

Sadchenko, O. V. (2009), “Kontseptsiia ekolohichnoho marketynhu”. Ekonomichnyj visnyk NHU, vol. 3, pp.71-79.

Trifonova, T. A., Selivanova, N. V. and Il'ina, М. Е. (2003), Ekolohichnyj marketynh : uchebnoe posobie [Ecological Marketing], Vladimir, Russia, P. 291.

Borodin, Ju. G. and Habarova, E. I. (2010), “Marketing «zelenyh» tehnologij”. Prakticheskij marketing, vol. 5 (159), pp.13-17.

Zaharova, T. V. and Krakoveckaja, I. V. (2018), “Jekologicheskij marketing: pomoshh' rynku , «zelenaja» reklama i drugie instrumenty prodvizhenija tehnologicheskih innovacij v universitetskih gorodah mira i Rossii”. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 42, pp.231-245.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи