ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • T. Shyra
Ключові слова: безпека; контроль; загроза; внутрішньокорпоративний контроль; система корпоративної безпеки.

Анотація

Управління більшості українських підприємств орієнтоване на вирішення поточних проблем, які пов’язані зі необхідністю ліквідації результатів негативного впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Система корпоративної безпеки, незважаючи на масштабність застосування корпоративної форми організації бізнесу, перебуває на етапі формування теоретичних засад. Необхідність протидії ключовим загрозам корпоративної безпеки промислових підприємств, що пов’язані із виникненням корпоративних конфліктів між різними групами акціонерів й менеджментом та низькою результативністю дій управлінського персоналу, визначає доцільність розгляду внутрішньокорпоративного контролю як складової системи корпоративної безпеки. Обґрунтовано доцільність трактування внутрішньокорпоративний контроль як системи спостереження і перевірки, орієнтовану на задоволення інформаційних потреб власників та менеджменту щодо можливості досягнення корпоративних інтересів, шляхом ефективного використання наявних ресурсів та захисту від негативної дії загроз, для формування безпечних умов стійкого розвитку підприємства.

Посилання

Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. Москва : Мысль, 1973. 358 с.

Бутинець Ф.Ф., Бутинець Т.А. Історична ґенеза та соціальне функціонування «господарського контролю». Міжнародний збірник наукових праць. 2011. № 1(19). С. 6–25.

Гордієнко М.І., Назаренко О.В. Економічна сутність складових господарського контролю. Економіка АПК. 2007. № 9. С. 78–83.

Дикань О.В. Теоретичні основи управління якістю продукції як одного із основних напрямів забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 190–195.

Дмитренко І. Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. №5. С. 41-51.

Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. Київ : Т-во «Знання», 2001. 402 с.

Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : монографія / за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. 276 с.

Пантелеєв В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія. Київ : ДП «Інформ-аналіт. агентство», 2008. 491 с.

Синюгіна Н.В., Яблонська Г.В. Дискусійні питання визначення понять «контроль» і «ревізія» Економіка: реалії часу. 2011. № 1(1). С. 75–80.

Суйц В.П. Внутрипроизводственный контроль. Москва : «Финансы и статистика», 1987. 127 с.

Afanas'ev, V.G. (1973), Nauchnoe upravlenie obshhestvom [Scientific management of society], Mysl', Moscow, Russia.

Butynets, F.F. and Butynets, T.A. (2011), “The historical genesis and social functioning of "economic control”, Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, vol. 1(19), pp.6–25.

Hordiienko, M.I. and Nazarenko, O.V. (2007), “The economic essence of the components of economic control”, Ekonomika APK, vol. 9, pp.78–83.

Dykan, O.V. (2015), “Theoretical bases of product quality management as one of the main directions of ensuring the competitiveness of industrial enterprises”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 49, pp.190–195.

Dmytrenko, I. (2014), “Intra-corporate control system: prerequisites for implementation and performance factors”, Bukhhalterskyi oblik i audit, vol. 5, pp.41-51.

Dorosh, N. I. (2001), Audyt: metodolohiia i orhanizatsiia [Audit: methodology and organization], T-vo «Znannia», Kyiv, Ukraine.

Shtanhret, A. M. (2017), Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva [Accounting and analytical support for managing the economic security of the enterprise], Ukr. akad. drukarstva, L'viv, Ukraine.

Panteleiev, V. P. (2008), Vnutrishnohospodarskyi kontrol: metodolohiia ta orhanizatsiia [Internal control: methodology and organization], DP «Inform-analit. ahentstvo», Kyiv, Ukraine.

Syniuhina, N.V. and Yablonska, H.V. (2011), “Discussion issues of the definition of "control" and "audit”, Ekonomika: realii chasu, vol. 1(1), pp.75–80.

Sujc, V.P. (1987), Vnutriproizvodstvennyj kontrol' [Inside production control], Finansy i statistika, Moscow, Russia.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи