НАУКОВО-ПРАКТИЧІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

  • S. Mishyna
  • О. Mishyn
Ключові слова: соціальний проект; соціальне проектування; технологія соціального проектування; концептуальна модель соціального проекту; ресурсне забезпечення соціального проекту.

Анотація

Розглянуто сутність понять “проект”, “проектування“, “соціальний проект”, “соціальне проектування”. Уточнено визначення понять “соціальний проект” та “соціальне проектування” за рахунок їх формулювання на засадах цільового та ресурсного підходів, що дозволяє досягти їх універсальності та розширити сферу застосування. Розглянуто існуючі підходи до класифікації соціальних проектів. Запропонована систематизована багатокритеріальна класифікація соціальних проектів за такими ознаками, як: територіальна ознака; ступінь новизни; джерела фінансування; обсяги проектування; термін реалізації; кількість виконавців; за соціальною спрямованістю. Уточнено теоретичні засади соціального проектування за рахунок виділення системно-орієнтованого, інформаційно-орієнтованого, інноваційно-орієнтованого, організаційно-орієнтованого, управлінсько-орієнтованого та ресурсно-орієнтованого підходів. Обґрунтовано структуру концептуальної моделі соціального проекту виділенням таких складових, як: соціальна проблема, актуальність соціального проекту, мета і завдання соціального проекту, цільова аудиторія, вид соціального проекту, підхід до соціального проектування, ключові ідеї проекту, перелік заходів з реалізації соціального проекту, джерела фінансування, очікувані результати. Удосконалено методичний підхід щодо формування технології соціального проектування за рахунок уточнення переліку й змісту етапів соціального проектування та систематизації методів поетапної реалізації соціальних проектів. В якості етапів соціального проектування виділено: підготовчий, концептуальний, описовий, організаційний та оціночний етапи. Розглянуто структуру титульної сторінки, анотації, аплікаційної форми соціального проекту. Уточнено зміст та структуру форми розробки кошторису соціального проекту. Розглянуто сутність ресурсного обґрунтування соціальних проектів як сукупності кадрового, інформаційного та матеріального забезпечення. Запропоновано форму обґрунтування ресурсного забезпечення соціального проекту. Систематизовано перелік джерел фінансування соціальних проектів.

Посилання

Азарова Т. В. Технологія оцінки соціальних програм та проектів / Т. В. Азарова, Л. К. Абрамов. – Кіровоград : ІСКМ, 2007. – 100 с.

Безпалько О. В. Соціальне проектування: навч. посіб. – Київ : Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 128 с.

Данілова А. П. Соціальний проект як засіб формування та розвитку ініціативності учнівської молоді / А. П. Данілова // Інститут проблем освіти Національної академії педагогічних наук України. – Київ. – 2013. – Вип. 17(1). – С. 237-245.

Дридзе Т. М. Основы социокультурного проектирования / Т. М. Дридзе, Э. А. Орлова. – Москва: Российский институт культурологии, 1995. – 148 с.

Іонова І. М. Проектна діяльність у роботі спеціалізованих соціальних служб / І. М. Іонова // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – 2016. – Випуск LXXIV. Том 2. – . 127 – 131.

Коган М. С. Метод проектов и условия его эффективного применения в воспитательной работе / М. С. Коган. – Москва: Дело, 1989. – 253 с.

Курбатов В. И. Социальное проектирование: Учеб. пособ. / В. И. Курбатов, О. В. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 416 с.

Луков В. А. Социальное проектирование: Учеб. пособ. / В. А. Луков. – Москва: Изд-во Моск. гуманит.-социальн. академии, Финита, 2003. – 240 с.

Нагорна Г. О. Соціальне проектування: історія становлення та розвитку / Г. О. Нагорна // Молодий вчений. – 2016. – № 5 (32). – С. 451 – 454.

Пометун О. І. Молодь обирає дію: Соціальне проектування – новий підхід до виховання молоді / О. І. Пометун // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтований збірник. – Київ: Департамент, 2003. – С. 327 – 333.

Пономаренко О. В. Інструменти управління ризиками соціальних проектів / О. В. Пономаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 4 (34). – С.160–166.

Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е. И. Холостовой. – Москва : Юрист, 2000. – 424 с.

Социальная работа / Под общ. ред. В. И. Курбатова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 576 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник / Г.М.Тарасюк.– 3-є вид. – Київ: Каравела, 2009. – 320 с.

Тюптя Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. Т. Тютля, І. Б. Іванова. – Київ: ВМУРОЛ «Україна», 2004. – 408 с.

Шкуро В. П. Підвищення якості реалізації соціальних проектів / В. П. Шкуро // Збірник наукових праць. Психологічні науки. Т. 2. – Вип. 9. – 2016. – С. 265-269.

Шляпников С. Е. Социальное проектирование как конструирование темпоральности социальных структур / С. Е. Шляпников // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 342. – С. 75 – 76.

Azarova, T. V. and Abramov, L. K (2007), Tekhnolohiia otsinky sotsial'nykh prohram ta proektiv [Technology for evaluating social programs and projects], ISKM, Kirovohrad, Ukraine.

Bezpal'ko, O. V. (2010), Sotsial'ne proektuvannia [Social projecting], Kyivs'k. Un-t imeni Borysa Hrinchenka, Kyiv, Ukraine.

Danilova, A. P. (2013), “Social project as a means of formation and development of initiative of students”, Instytut problem osvity Natsional'noi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, vol. 17(1), рр. 237-245.

Dridze, T. M. and Orlova, Je. A. (1995), Osnovy sociokul'turnogo proektirovanija [Fundamentals of socio-cultural projecting], Rossijskij institut kul'turologii, Moscow, Russia.

Ionova, I. M. (2016), “Project activity in the work of specialized social services”, Pedahohichni nauky. Zbirnyk naukovykh prats', vol. LXXIV, no. 2, рр.127 – 131.

Kogan, M. S. (1989), Metod proektov i uslovija ego jeffektivnogo primenenija v vospitatel'noj rabote [Method of projects and conditions for its effective application in educational work], Delo, Moscow, Russia.

Kurbatov, V. I. and Kurbatova, O. V. (2001), Social'noe proektirovanie [Social projecting], Feniks, Rostov-on-Don, Russia.

Lukov, V. A. (2003), Social'noe proektirovanie [Social projecting], Izd-vo Mosk. gumanit.-social'n. akademii, Finita, Moscow, Russia.

Nahorna, H. O. (2016), “Social projecting: a history of formation and development”, Molodyj vchenyj, vol. 5(32), рр. 451 – 454.

Pometun, O. I. (2003), “Youth chooses action: Social projecting – a new approach to educating young people”, Metod proektiv: tradytsii, perspektyvy, zhyttievi rezul'taty: Praktyko zoriientovanyj zbirnyk, рр. 327 – 333.

Ponomarenko, O. V. (2008), “Tools of risk management of social projects”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. DRIDU NADU pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 4 (34), рр.160–166.

Holostovа, E. I. (2000), Slovar'-spravochnik po social'noj rabote [Dictionary-reference on social work], Jurist, Moscow, Russia.

Kurbatova, V. I. (1999), Social'naja rabota [Social work], Feniks, Rostov-on-Don, Russia.

Tarasiuk, H.M. (2009), Upravlinnia proektamy [Project Management], Karavela, Kyiv, Ukraine.

Tiuptia, L. T. and Ivanova, I. B. (2004), Sotsial'na robota (teoriia i praktyka) [Social work (theory and practice)], VMUROL “Ukraina”, Kyiv, Ukraine.

Shkuro, V. P. (2016), “Improving the quality of the implementation of social projects”, Zbirnyk naukovykh prats'. Psykholohichni nauky, vol. 9, no.2, рр. 265-269.

Shljapnikov, S. E. (2011), “Social design as a construction of the temporality of social structures”, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 342, pp. 75 – 76.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи