ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ BUSINESS INTELLIGENCE

  • O. Lysa
  • A. Zavhorodniia
Ключові слова: Business Intelligence; операційна діяльність; системи підтримки прийняття рішень; бізнес-аналітика; ERP-системи.

Анотація

У сучасний період цифрової революції гостро постає питання діджиталізації діяльності підприємства, оскільки процеси вимагають дедалі більшої прозорості, автоматизації, зрозумілості та здатності швидко адаптуватись до змін, що відбуваються в зовнішньому і внутрішньому середовищі суб’єкта. Пріоритетними завданнями підприємств у цих умовах є визначення процесів, які можуть бути оптимізовані за рахунок використання спеціальних інформаційних систем обробки, узагальнення й форматування даних, відомих як системи Business Intelligence (BI). Метою статті є визначення сутності, видів та можливостей застосування систем Business Intelligence в діяльності підприємств і, зокрема, в операційній. Для досягнення цієї мети використано методи системного підходу, аналізу й синтезу та графічний метод дослідження.Діджитал-трансформація діяльності підприємств передбачає зміну ключових блоків його діяльності: операційних бізнес-процесів; практичного досвіду роботи з покупцями або клієнтами; процесів взаємодії з постачальниками; процесу документообігу. У статті розглянута можливість оптимізації операційної діяльності підприємств через застосування систем Business Intelligence, які дозволяють завдяки інтенсивному використанню інформаційних технологій отримати швидкий доступ до відповідної інформації, причому в такій формі, якої потребують суб’єкти управління. Така трансформація діяльності передбачає розуміння конкурентних переваг, персоналізацію продажів і постачань, конструювання взаємовідносин між суб’єктами, що формують інформаційні потоки, та суб’єктами, що використовують результати їх узагальнення, групування та форматування. Для цього визначено сутність поняття “Business Intelligence”; наведено мету, компонентний склад, характеристику та сфери застосування інструментів Business Intelligence; узагальнено результати досліджень щодо застосування різноманітних систем, що належать до збірного поняття Business Intelligence, в діяльності закордонних (зокрема, турецьких) компаній. Результати цих досліджень свідчать про позитивний досвід використання вищезазначених систем у практичній діяльності різних за розміром та сферами функціонування компаній. Це дає підстави вважати доцільним застосування систем Business Intelligence в операційній діяльності українських підприємств.

Посилання

Беляєв Л.В., Кантеладзе С. Г. Системи бізнес-аналітики та їх особливості. Інформаційні технології в економіці і управлінні : зб. наук. праць. Одеса : ОНЕУ, 2019. Вип. 1. С. 163-167.

Ahlawat J. ERP systems and business performance. International Economics & Finance Journal. 2011. Vol. 6. No. 2. P. 273-286. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/b3b2/08fbdf8da856dd9b92784965ab5237946ee6.pdf.

Biere M. Business Intelligence for the Enterprise. IBM Press. 2003. Essays of an information scientist. URL: https://www.oreilly.com/library/view/business-intelligence-for/0131413031/ (Last accessed: 26.11.2019).

Columbus L. What Matters Most In Business Intelligence. Forbes. 2019. №5. URL: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/06/09/what-matters-most-in-business-intelligence-2019/#5fc0ddf5702d.

Conrad A. Enterprise Business Intelligence Tools: What are the Best Enterprise BI Solutions? SelectHub. Essays of an information scientist. URL: https://selecthub.com/business-intelligence/enterprise-bi-software/ (Last accessed: 26.11.2019).

Enterprise Business Intelligence: Choosing the Right Platform. Sisense. Essays of an information scientist. URL: https://www.sisense.com/whitepapers/enterprise-business-intelligence/ (Last accessed: 06.12.2019).

Scott T. How to Increase Adoption of Business Intelligence Across the Enterprise. Dundas BI. Essays of an information scientist. URL: https://www.dundas.com/resources/dundas-data-visualization-blog/how-to-increase-adoption-of-business-intelligence-across-the-enterprise (Last accessed: 26.11.2019).

Tunkay E. G., Belgin O. Effects of Business Intelligence techniques on enterprise productivity. Conference Paper. Conference: 16. World Productivity Congress, Vol. 2 (November 2010). Essays of an information scientist. URL: https://www.researchgate.net/publication/229586373_EFFECTS_OF_BUSINESS_INTELLIGENCE_TECHNIQUES_ON_ENTERPRISE_PRODUCTIVITY (Last accessed: 06.12.2019).

Beljajev, L. V. and Kanteladze, S. Gh. (2019), “Business analytics systems and their features”, Informacijni tekhnologhiji v ekonomici i upravlinni : zb. nauk. pracj. ONEU, vol. 1, pp. 163-167.

Ahlawat, J. (2011), “ERP systems and business performance”, available at: https://pdfs.semanticscholar.org/b3b2/08fbdf8da856dd9b92784965ab5237946ee6.pdf (Accessed 10 Jan 2020).

Biere, M. (2003), “Business Intelligence for the Enterprise”, available at: https://www.oreilly.com/library/view/business-intelligence-for/0131413031/ (Accessed 10 Jan 2020).

Columbus, L. (2019), “What Matters Most In Business Intelligence”, available at: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/06/09/what-matters-most-in-business-intelligence-2019/#5fc0ddf5702d (Accessed 10 Jan 2020).

Conrad, A. (2019), “Enterprise Business Intelligence Tools: What are the Best Enterprise BI Solutions?”, available at: https://selecthub.com/business-intelligence/enterprise-bi-software/ (Accessed 10 Jan 2020).

Sisense Inc (2019), “Enterprise Business Intelligence: Choosing the Right Platform”, available at: https://www.sisense.com/whitepapers/enterprise-business-intelligence/ (Accessed 10 Jan 2020).

Scott, T. (2019), “How to Increase Adoption of Business Intelligence Across the Enterprise”, available at: https://www.dundas.com/resources/dundas-data-visualization-blog/how-to-increase-adoption-of-business-intelligence-across-the-enterprise (Accessed 10 Jan 2020).

Tunkay, E. G. and Belgin, O. (2010), “Effects of Business Intelligence techniques on enterprise productivity”, available at: https://www.researchgate.net/publication/229586373_EFFECTS_OF_BUSINESS_INTELLIGENCE_TECHNIQUES_ON_ENTERPRISE_PRODUCTIVITY (Accessed 10 Jan 2020).

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи