УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

  • V. Redko
  • O. Semychasna
Ключові слова: людські ресурси; система управління персоналом банку; лояльність персоналу; заходи удосконалення системи управління персоналом; адаптаційна надбавка; система наставництва.

Анотація

Дана стаття є зразком практичного визначення перспектив розвитку системи управління персоналом підприємства банківської сфери. В ній на прикладі АТ КБ "Приватбанк" доведено, що розробка рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом будь-якого підприємства, повинна спиратись на аналіз його зовнішнього та внутрішнього середовища, аналіз поточного стану системи управління людськими ресурсами. З цією метою в статті спершу здійснено оцінку ринкових позицій банку, розглянуто організаційну структуру підприємства, проведено аналіз кількісного та якісного складу персоналу, рівня його розвитку, мотивації та руху кадрів. Незважаючи на високу продуманість наявної системи управління персоналом, визначено, що у ній залишаються проблемні аспекти, які потребують доопрацювання. Ключовими з них є плинність кадрів та посередній рівень лояльності працівників до підприємства. Ідентифіковано й інші внутрішні проблеми в системі управління персоналом банку, серед яких: неконкурентноспроможність заробітної плати на низьких посадах, значне переважання змінної частки доходу над фіксованою, відсутність індивідуального підходу до адаптації, навчання та мотивації кадрів, відсутність просування і професійного зростання, низька зацікавленість працівників у розвитку банку, стресовий характер роботи, завищені нормативи праці тощо. Запропоновано заходи, які банк може запровадити для усунення встановлених недоліків, надано практичні поради з їх реалізації. На думку авторів, це мають бути: внесення змін до розміру та складу доходу працівника, запровадження адаптаційної надбавки, системи наставництва, індивідуальних бесід керівників підрозділів з підлеглими, горизонтальної ротації, делегування повноважень. Очікується, що впровадження наведених заходів має поліпшити ситуацію з плинністю кадрів у банку й підвищити лояльність його персоналу.

Посилання

Адаптация молодых специалистов URL: https://hrliga.com/index.php? module=profession&op=view&id=228.

Бойченко В. С. Особливості мотивації персоналу в фінансовій установі (на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»). Економіч¬ний вісник Донбасу. 2014. № 3. С. 171-174.

Гузенко О. П., Шокало Т. П. Управління персоналом комерційного банку: проблематичний та інноваційний аспект. Young Scientist. 2015. № 2 (17). С. 41-44. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/66.pdf.

Корпоративное управление URL: https://privatbank.ua/ru/about/management/corp.

Кузнєцов А. М. Стратегічне управління персоналом банку в сучасних умовах розвитку економіки України. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. № 40. С. 155-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_40_19.

Кулініч І. О. Психологія управління : навчальний посібник. Київ : Знання, 2008. 292 с.

Наставничество как элемент системы развития персонала в компании URL: https://hrliga.com/index.php? module=profession&op=view&id=1373.

О банке URL: https://privatbank.ua/ ru/about.

Портрет банку Приватбанк - Bankografo+ URL: http://plus.bankografo.com/banks/privatbank.html#descrip tionView.

Рейтинги банків України за фінансовими показниками URL: https://www.prostobank.ua/spravochniki/reytingi_bankov.

Рейтинг українських банків - 2019 URL: https://mind.ua/publications/20194442-rejting-ukrayinskih-bankiv-2019.

Річний звіт за 2016 рік URL: https://static.privatbank.ua/files/acpbua/Separate%20UKR_PB%202016.pdf.

Річний звіт за 2017 рік URL: https://static.privatbank.ua/files/year_zvit_05_05.pdf.

Річний звіт за 2018 рік URL: https://static.privatbank.ua/files/PB_SepUkr_2019.04.23FINAL1.pdf.

Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 360 с.

Статут акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2019-%D0%BF.

Стратегія АТ КБ Приватбанк до 2022 року URL: https://static.privatbank.ua/files/nakaz-minfin-560.pdf.

Топ-13 найнадійніших банків України URL: https://finance.liga.net/bank/novosti/nazvany-samye-nadejnye-banki-top-13-ot-youcontrol.

Юрчук Н. П., Захарчук Д. В. Мотивація персоналу в системі управління банку. Агросвіт. 2018. № 9. С. 64-70. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2018/12.pdf.

Adaptation of young professionals, [Online], available at: https://hrliga.com/index.php? module=profession&op=view&id=228.

Boichenko, V. S. (2014), "Features of staff motivation in a financial institution (on the example of PJSC CB "Privatbank")", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 3, pp. 171-174.

Huzenko, O. P. and Shokalo, T. P. (2015), "Commercial Bank Personnel Management: A Challenging and Innovative Aspect", Young Scientist, vol. 2 (17), pp. 41-44, [Online], available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/66.pdf.

Corporate Governance, [Online], available at: https://privatbank.ua/ru/about/management/corp.

Kuznietsov, A. M. (2014), "Strategic management of bank staff in the current conditions of development of Ukrainian economy", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, vol. 40, pp. 155-161, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_40_19.

Kulinich, I. O. (2008), Psykholohiia upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Management psychology: a textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 292.

Mentoring as an element of the personnel development system in a company, [Online], available at: https://hrliga.com/index.php? module=profession&op=view&id=1373.

About the bank, [Online], available at: https://privatbank.ua/ ru/about.

Portrait of Privatbank, [Online], available at: http://plus.bankografo.com/banks/privatbank.html#descrip tionView.

Banking ratings of Ukraine for financial indicators, [Online], available at: https://www.prostobank.ua/spravochniki/reytingi_bankov.

Rating of Ukrainian banks - 2019, [Online], available at: https://mind.ua/publications/20194442-rejting-ukrayinskih-bankiv-2019.

Annual Report, [Online], available at: https://static.privatbank.ua/files/acpbua/Separate%20UKR_PB%202016.pdf.

Annual Report, [Online], available at: https://static.privatbank.ua/files/year_zvit_05_05.pdf.

Annual Report, [Online], available at: https://static.privatbank.ua/files/PB_SepUkr_2019.04.23FINAL1.pdf.

Skibitska, L. I. (2010), Orhanizatsiia pratsi menedzhera: navchalnyi posibnyk [Organization of the manager's work: a textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 360.

Charter of Joint-Stock Company Commercial Bank Privatbank, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2019-%D0%BF.

PrivatBank Bank's Strategy for 2022, [Online], available at: https://static.privatbank.ua/files/nakaz-minfin-560.pdf.

Top 13 Most Reliable Banks in Ukraine, [Online], available at: https://finance.liga.net/bank/novosti/nazvany-samye-nadejnye-banki-top-13-ot-youcontrol.

Yurchuk, N. and Zakharchuk, D. (2018), “Personnel motivation in the bank management system”, Agrosvit, vol. 9, pp. 64–70, [Online], available at: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2018/12.pdf.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи