ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

  • O. Bilyk
  • T. Koretska
Ключові слова: підприємництво; соціальне підприємництво; соціальне підприємство; соціальний захист; реінвестування прибутку; джерела фінансування.

Анотація

Метою цього дослідження є аналізування стану соціального підприємництва в Україні. У статті надано визначення термінам «підприємництво» і «соціальне підприємництво» та вказано його характерні ознаки. Також коротко описано відмінність соціального підприємства від благодійної організації та комерційної діяльності. Авторами цієї наукової статті досліджено стан соціального підприємництва в Україні та найбільш поширені види його діяльності в Україні. Також у статті проаналізовано основні проблеми, з якими стикається практично кожне соціальне підприємство на території нашої держави та розглянуто, як воно функціонує на прикладах двох із найбільш відомих соціальних підприємств в Україні (Горіховий дім та No Waste Ukraine). Авторами також подано власне бачення того, як можна сприяти розвитку соціального підприємництва в Україні.

Посилання

Social economy and social entrepreneurship — Social Europe guide — Volume 4. [Електронний ресурс] — Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 — 108 рp. — Режим доступу: ec.europa.eu/social.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної ради України, Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/436-15.

Юнус М., 2010. Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и будущее капитализма: монография. Москва: Альпина Бизнес Букс. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://klex.ru/lq5.

Соціальне підприємництво. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальне_підприємництво.

Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право України. 2000,- № 4.- С. 36.

Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. Київ: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с.

Підсумковий звіт за результатами дослідження «Соціальні підприємства в Україні» / авт. тексту громадська організація «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери “СОЦІУМ-ХХІ”» . 2017. 32 с.

Розвиток соціального підприємництва в Україні та його роль у реінтеграції Донбасу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111Zapiska-Hodgson-Sots-p_dpri_mnitstvo-zatverdzhene-4cef0.pdf.

Що слід знати про соціальне підприємництво. Посібник / Смаль В., Кокоть В. ПРОМІС-2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pleddg.org.ua/ua/2017/shho-slid-znati-pro-socialne-pidpriiem/.

No Waste Service: Сміття може приносити не проблеми, а користь. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://delo.ua/business/smittja-mozhe-prinositi-ne-problemi-a-korist-346221.

Social Europe guide. Volume 4. Luxembourg: Publications Office of the European Union (2013). “Social economy and social entrepreneurship”. Available at: ec.europa.eu/social (Accessed 5 December 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Economic code of Ukraine, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/436-15 (Accessed 1 December 2019).

Yunus M. (2010), “Sozdavaya mir bez bednosti. Sotsialnyy biznes i buduschee kapitalizma” [Creating a world without poverty. Social business and the future of capitalism], Alpina business books, Moscow. Available at: https://klex.ru/lq5 (Accessed 5 December 2019).

Wikipedia (2019). “Social entrepreneurship”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальне_підприємництво (accessed at 2 December 2019).

Bolotina N. (2000), “Human right to social security in Ukraine: the problem of terms and concepts”, Pravo Ukrainy, vol. 4, p.36.

Svynchuk A.A., Kornetskyy A.O., Honcharova M.A., Nazaruk V.Ya., Husak N.Ye., Tumanova A.A. (2017), “Sotsialne pidpryyemnytstvo: vid ideyi do suspilnych zmin” [Social entrepreneurship: from idea to social change], VNA, Kyiv, Ukraine.

Public organization "Youth Center for Transformation of the Social Sphere "SOCIUM-XXI" (2017), “Pidsumkovyy zvit za rezultatamy doslidzhennya “Sotsial’ni pidpryyemstva v Ukraini”” [Final report on the results of the survey "Social enterprises in Ukraine"].

The official site of the National institute for the strategical studies (2019), “Development of social entrepreneurship in Ukraine and its role in the reintegration of Donbass” Available at: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111Zapiska-Hodgson-Sots-p_dpri_mnitstvo-zatverdzhene-4cef0.pdf (Accessed 10 December 2019).

Smal’ V., Kokot’ V. (2017), Scho slid znaty pro sotsialne pidpryyemnytstvo [What you need to know about social entrepreneurship], PLEDDG, Kyiv, Ukraine. Available at: http://pleddg.org.ua/ua/2017/shho-slid-znati-pro-socialne-pidpriiem/ (Accessed 17 December 2019).

The official site of news resource “Delo.ua” (2018), “No Waste Service: Garbage can bring not only problems, but benefits too”. Available at: https://delo.ua/business/smittja-mozhe-prinositi-ne-problemi-a-korist-346221/ (Accessed 20 December 2019).

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи