АНАЛІЗ СТАНУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • V. Chernyshev
  • D. Okara
  • I. Kovalova
Ключові слова: регіони України; капітальні інвестиції; основні засоби; економічний розвиток;коефіцієнт диференціації.

Анотація

Одним з стратегічних пріоритетів розвитку України в умовах глобалізації, з урахуванням ключових світогосподарських тенденцій, має стати підвищення значущості регіонів. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури практично повністю відбувається шляхом і за рахунок капітальних інвестицій. Зміцнення виробничої діяльності усіх підприємств реального сектора економіки, а тим самим підвищення суспільного відтворення, неможливе без інтенсифікації відтворення та поліпшення використання діючих основних засобів за рахунок капітальних інвестицій. Обґрунтовано актуальність проведення як на найближчу, так і на віддалену перспективу аналізу стану капітальних інвестицій в економіки регіонів України з метою збільшення економічних вигод. Проаналізовано динаміку зміни обсягу усіх капітальних інвестицій і капітальних інвестицій на одну особу за регіонами України у 2012 – 2018 рр. Зокрема, виявлено, що упродовж 2012 - 2018 рр. тенденція зміни значення коефіцієнту диференціації обсягу капітальних інвестицій на одну особу була мінливою: повільне зменшення з 13,0 у 2012 р. до 12,6 у 2013 р. і до 11,6 рази у 2014 р. (хоча у 2014 р. спостерігалося збільшення коефіцієнту для усього обсягу капітальних інвестицій), стрімке збільшення до 33,1 рази у 2015 р., зменшення до 19,7 рази у 2016 р. та знову стрімке збільшення до 30,8 у 2017 р. і до 46,2 рази у 2018 р. Стабільно найбільші обсяги капітальних інвестицій спостерігались в економіку м. Києва, найменші – в економіку Закарпатської (у 2012 р.), Херсонської (у 2013 - 2014 рр.) і Луганської (у 2015 – 2018 рр.) областей. Без урахування у 2015 – 2018 рр. показників Луганської області спостерігалась тенденція зміни значення коефіцієнту диференціації обсягу капітальних інвестицій на одну особу без значних стрибків: збільшення до 15,9 рази у 2015 р., зменшення до 12,6 рази у 2016 р. та знову збільшення до 14,2 у 2017 р. і до 16,7 рази у 2018 р. Найменші значення обсягів мали Донецька (у 2015 р.) і Чернівецька (у 2016 – 2018 рр.) області. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності сучасної регіональної політики в Україні.

Посилання

The Global Competitiveness Report 2018 / World Economic Forum. 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

Хохич Д.Г. Механізм взаємодії інфляційного таргетування та економічного зростання в Україні / Д.Г. Хохич // Фінанси України. – 2019. – № 9. – С. 111 – 126.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua.

Богдан Т.П. Глобальний борг як індикатор проблем світової економіки та виклики для фінансової політики України / Т.П. Богдан // Фінанси України. – 2019. – № 9. – С. 43 – 63.

Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки: Підручник / С.І.Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; за заг. ред. С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с.

Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наук. доп. / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2018. – 157 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf.

Лібанова Е.М. Модернізація економіка України в контексті соціальних викликів / Е.М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1. – С. 24 – 38. – Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/15/2.pdf.

Майорова Т.С., Крук В.В., Шевчук Я.В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах / Т.С. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 21. – С. 12 – 16. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/4.pdf.

Радевич Т.В. Капітальні інвестиції в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку / Т.В. Радевич // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2. – С. 317 – 322.

Мармоза А.Т. Теорія статистики: підручник / А.Т. Мармоза. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 592 с.

Капитальные инвестиции, процент ВВП – классификация стран / The Global Economy. com - Режим доступу:https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/Capital_investment/.

Пашков М., Машовець К., Гончар М. [та ін.] Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання / М. Пашков, К. Машовець, М. Гончар [та ін.] // Національна безпека і оборона. – 2019. – № 1 – 2. – С. 2 – 109.

The Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum. 2018, [Online], available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

Khokhych, D.H. (2019), "The mechanism of interaction of inflation targeting and economic growth in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 111 – 126.

State Statistics Service of Ukraine, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

The National Bank of Ukraine, [Online], available at: https://bank.gov.ua.

Bohdan, T.P. (2019), "Global Debt as an Indicator of Global Economy Issues and Challenges for Ukraine's Financial Policy", Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 43 – 63.

Dorohuntsov, S.I. Zaiats, T.A. Pitiurenko, Yu.I. and others (2005), Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalnoi ekonomiky [Deploying Productive Forces and Regional Economy], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 988.

Scientific Report (2018), "Territorial Development and Regional Policy in Ukraine: Challenges and Priorities for Sustainable Endogenous Growth of Ukrainian Regions in the Context of Modern Reforms", DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy»; nauk. red. V. S. Kravtsiv, Lviv, Ukraine, P. 157, [Online], available at: http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf.

Libanova, E.M. (2011), "Modernization of the Ukrainian Economy in the Context of Social Challenges", Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol 1, pp. 24–38, [Online], available at: https://dse.org.ua/arhcive/15/2.pdf.

Maiorova, T.S. Kruk, V.V. and Shevchuk, Ya.V. (2015), "Capital investment: the nature and problems of implementation in crisis", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 12 – 16. – [Online], available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/4.pdf.

Radevych, T.V. (2015), "Capital investment in Ukraine: current trends and prospects", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 317 – 322.

Marmoza, A.T. (2013), Teoriia statystyky [Statistics theory], 2nd ed., Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 592.

Capital investment, percentage of GDP - classification of countries, The Global Economy. com, [Online], available at: https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/Capital_investment/.

Pashkov, M. Mashovets, K. Honchar, M. and others (2019), " The War in the Donbass: Realities and Prospects for Settlement", Natsionalna bezpeka i oborona, vol. 1 – 2, pp. 2 – 109.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи