ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

  • Ye. Didenko
  • O. Chumak
Ключові слова: ефективність; стратегічне управління; прибутковість; конкурентоспроможність; імідж; потенціал; економічна безпека; сталий розвиток.

Анотація

У статті за допомогою матеріалів Державної служби статистики та Міністерства фінансів України досліджено сучасні умови розвитку підприємництва в державі. Зокрема: розглянуто динаміку кількості підприємств та обсягів реалізованої ними продукції, проаналізовано тенденцію зміни індексів інфляції та споживчих цін, розглянуто статистику щодо загальної ефективності діяльності суб’єктів господарювання, а також зміни у структурі їх капіталу. За результатами дослідження встановлено низку загальних проблем розвитку національної економіки, функціонування якої відбувається в контексті наявності широкого спектру бар’єрів, що походять з інноваційної сфери. Відповідно до встановленої мети, в роботі розглянуто сутність ефективності діяльності та охарактеризовано особливості управлінської щодо її забезпечення. Авторами розроблено модель стратегічного підходу до забезпечення ефективності діяльності підприємства, яка спирається на теорію життєвого циклу та положення концепції сталого розвитку суб’єкта господарювання. Дана модель розкриває особливості реалізації стратегічного циклу динамічного розвитку суб’єкта господарювання в контексті досягнення цільових орієнтирів діяльності підприємства, що, в свою чергу, має відбуватися з урахуванням забезпечення економічної, організаційної, соціальної та екологічної ефективності. Окрім того, в роботі охарактеризовано процес дослідження ефективності господарської діяльності підприємства, фундаментом реалізації якого виступає оціночний цикл. З урахуванням положень концепції сталого розвитку, авторами представлено узагальнену систему показників оцінки ефективності діяльності підприємства, що заснована на трьох рівнях (одиничні, групові та інтегральний показники). Також авторами розглянуто актуальні на даний момент зовнішні фактори сприяння розвитку підприємницького клімату в країні, правильне використання яких має сприяти зростанню ефективності функціонування національного товаровиробника, зміцненню його конкурентоспроможності на економічної безпеки, розвитку іміджу та стратегічного потенціалу.

Посилання

Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності підприємств: теорія, методика, аналіз / В. Г. Андрійчук // Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2010. – 292 с.

Гречан А. П. Діагностика ефективності діяльності підприємств // А. П. Гречан, Н. Й. Радіонова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 10 (164), Ч. 1. – С. 56-61.

Говорушко Т. А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : [монографія] / Т. А. Говорушко, Н. І. Клімаш. – К. : Логос, 2013. – 204 с.

Гудзинський О. Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект) : монографія / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко // К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с.

Діденко Є. О. Основи стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства / Є. О. Діденко, А. А. Андрушко // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670.

Діденко Є. О. Стратегічний аспект управління конкурентоспроможністю підприємства / Є. О. Діденко, Г. М. Когут // Ефективна економіка. – 2019. – № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7428.

Діденко Є. О. Процес інноваційного розвитку підприємства та його особливості / Є. О. Діденко, Ю. С. Моторна // Ефективна економіка. – 2019. – № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6848.

Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Мельник Л. Г. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетський книга. – 2012. – 863 с.

Лопатинський Ю.М. Концепція сталого розвитку як фактор конкурентоспроможності націлнальної економіки / Ю. М. Лопатинський, В. І. Меглей // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2016. – Випуск 777-778. – С. 35-40.

Мадзігон В. Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства / В. Мадзігон // Молодь і ринок. – 2011. – № 3 (74). – С. 21-25.

Матюшенко О. І. Життєвий цикл підприємства: сутність, моделі, оцінка / О. І. Матюшенко // Проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 82-91.

Офіційний сайт «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт «Міністерство фінансів України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minfin.gov.ua.

Стукан Т. М. Теоретичні аспекти дослідження питань ефективності діяльності аграрних підприємств / Т. М. Стукан // Інтелект XXI. – 2016. – № 5. – С. 115-120.

Global Innovation Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.

Andrijchuk, V. H. (2010), Efektyvnist' diial'nosti pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [Efficiency of enterprise activity: theory, methodology, analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Hrechan, A. P. and Radionova, N. J. (2011), “Diagnosis of efficiency of activity of the enterprises”, Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. 10 (164), pp. 56-51.

Hovorushko, T. A. and Klimash, N. I. (2013), Upravlinnia efektyvnistiu diial'nosti pidpryiemstv na osnovi vartisno-oriientovanoho pidkhodu [Enterprise performance management based on cost-oriented approach], Lohos, Kyiv, Ukraine.

Hudzyns'kyj, O. D. Sudomyr, S. M. and Hurenko, T. O. (2010), Upravlinnia formuvanniam konkurentospromozhnoho potentsialu pidpryiemstv [Management of formation of competitive potential of enterprises], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.

Didenko, Ye. O. and Andrushko, A. A. (2018), “The bases of strategic planning of innovative development of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670 (Accessed 12 Dec 2019).

Didenko, Ye. O. and Kogut, G. М. (2019), “Strategic aspect of enterprise competitiveness management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670 (Accessed 09 Dec 2019).

Didenko, Ye. O. and Motorna, Yu. S. (2019), “The process of innovation development of the enterprise and its features”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6848 (Accessed 09 Dec 2019).

Mel'nyk, L. H. (2012), Ekonomika pidpryiemstva [The economy of the enterprise], Universytets'kyj knyha, Sumy, Ukraine.

Lopatyns'kyj, Yu. M. and Mehlej, V. I. (2016), “The concept of sustainable development as a factor of competitiveness of the national economy”, Naukovyj visnyk Chernivets'koho universytetu, vol. 777-778, pp. 35-40.

Madzihon, V. (2011), “Ways to increase the efficiency of business enterprise”, Molod' i rynok, vol. 3 (74), pp. 21-25.

Matiushenko, O. I. (2010), “Enterprise life cycle: essence, models, evaluation”, Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 82-91.

Official site «State Statistics Service of Ukraine» (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 Nov 2019).

Official site «Ministry of Finance of Ukraine» (2019), available at: http://minfin.gov.ua (Accessed 02 Dec 2019).

Stukan, T. M. (2016), “Theoretical aspects of research of questions of efficiency of activity of agrarian enterprises”, Intelekt XXI, vol. 5, pp. 115-120.

Global Innovation Index (2019), available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (Accessed 10 Dec 2019).

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи