СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • O. Hasii
  • V. Klimenko
Ключові слова: активні операції; банк; кредит; кредитування; кооперативний банк; регіональна банківська система.

Анотація

Досліджено стан розвитку банківської кредитної діяльності в Україні за 2007-2018 рр., обґрунтовано перспективи розвитку банківського кредитування в динамічних умовах розвитку вітчизняної економіки. Здійснено моніторинг діяльності банків у сфері надання кредитних послуг та перспектив їх розвитку в різних сегментах кредитного ринку. Висвітлено сучасні особливості функціонування банків у сфері кредитування суб’єктів господарювання та домогосподарств. Вирішення поставлених завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та моделювання перспектив розвитку банківського кредитування. Виявлено особливості ведення банківського бізнесу в сфері кредитування та визначено його роль у розвитку національної економіки. Встановлено відсутність стійкої тенденції розвитку банківського кредитування за аналізований період. На основі застосування методів прогнозування, надано розрахунок векторів розвитку банківського кредитування на 2020-2022 роки. На основі кореляційно-регресійного аналізу з’ясовано перспективи змін ВВП від чинників кредитного характеру, що на нього впливають різнобічно (обсяг банківського кредитування, активи банків, кредити, надані фізичним особам та юридичним особам). Обґрунтовано, що розвиток кредитної банківської діяльності є важливою складовою стабілізації національної економіки. Здійснено оцінку інституціонального складу банківської системи України та обґрунтовано необхідність створення передумов формування законодавчої основи до її розширення за рахунок нових видів банків регіонального значення. Відсутність чітко описаного механізму їх діяльності на рівні нормативно-правового забезпечення визначає низку проблем їх створення. Запропоновано розвивати сектор кооперативного кредиту за участю регіональних кооперативних банків як важливої складової банківської системи України. Основні наукові положення дослідження можна використовувати у практиці банків усіх рівнів банківської системи.

Посилання

Аналітичний огляд ринку споживчого кредитування. 2019. URL: http://integrumventures.com/files/Аналіз_ринку_споживчого_кредитування_Україна_лют.2019.pdf (дата звернення: 20.12.2019).

Господарський кодекс України: Кодекс від 16 грудня 2003 № 436-IV / Верховна рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (дата звернення: 18.12.2019).

Єгоричева С.Б. Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи : монографія / С. Б. Єгоричева, О. В. Гасій. Полтава. ПУЕТ, 2016. 217 с.

Миськів Г.В. Проблеми розвитку кредитного ринку України та їх наслідки для національної економіки. 2016. Вип. 1(117). URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20161(117)/sep20161(117)_074_MyskivH.pdf (дата звернення: 21.12.2019).

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://www.bank.gov.ua (дата звернення: 25.12.2019).

Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні: Положення від 11 грудня 2014 № 806; Постанова Національного банку України / Національний банк України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0806500-14 (дата звернення: 23.12.2019).

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 №2121-III / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення: 23.12.2019).

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 №2664-III / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення: 23.12.2019).

Шиндер О.В. Соціальна роль банків у розвитку регіонів. Економіка та держава. 2010. Вип. 4. С. 97-99.

Швець Ю.О., Горбачов О.Є. Сучасний стан банківського кредитування в Україні: проблеми та перспективи. 2018. № 15. С. 793-798. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/120.pdf (дата звернення: 23.11.2019).

Klimenko V., Sokolova A., Hasii O. Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine. Problems and Perspectives in Management (open-access). 2017. 15 (4). рр. 124-133. URL: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-269/status-and-prospects-for-the-development-of-credit-unions-in-ukraine (дата звернення: 23.12.2019).

Stakeholders views on co-operative banks. URL: http://www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/events/4th_convention_cb/4th_convention_stakeholders_views_on_the_sector.pdf (дата звернення: 25.12.2019).

What is a Co-operative bank? : The European Association of Cooperative Banks (EACB). URL: http://www.eacb.coop/en/europeanassociation-of-co-operative-banks.html (дата звернення: 25.12.2019).

Analytical review of the consumer lending market, available at: http://integrumventures.com/files/Аналіз_ринку_споживчого_кредитування_Україна_лют.2019.pdf (Accessed December 20, 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Economic Code of Ukraine”. available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (Accessed December 18, 2019).

Egoricheva, S. B. and Hasii, O.V. (2016), Suchasnyi mekhanizm funktsionuvannia rehionalnoi bankivskoi systemy [Modern mechanism of functioning of the regional banking system], Poltava, PUET, Ukraine.

Myskiv, H.V. (2016), “Problems of development of credit market of Ukraine and their consequences for the national economy”, vol. 1(117), available at:http://ird.gov.ua/sep/sep20161(117)/sep20161(117)_074_MyskivH.pdf (Accessed December 21, 2019).

Official site of the National Bank of Ukraine. available at: https://www.bank.gov.ua (Accessed December 25, 2019).

National Bank of Ukraine (2014), “Regulations on the procedure for the formation and storage of obligatory reserves by banks of Ukraine and branches of foreign banks in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0806500-14 (Accessed December 23, 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On about banks and banking”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. (Accessed December 23, 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On financial services and state regulation of financial services markets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (accessed 23 December 2019).

Shynder, O.V. (2010), “The social role of banks in regional development”. Ekonomika ta derzhava, vol. 4. , pp. 97-99.

Shvets, Yu.O. and Horbachov, O.Ye., (2018), “ The current state of bank lending in Ukraine: problems and prospects”, vol. 15, pp. 793-798. available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/120.pdf (Accessed December 23, 2019).

Klimenko, V., Sokolova, A. and Hasii, O. (2017), “Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine”, Problems and Perspectives in Management (open-access), 15 (4), рр. 124-133, available at: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-269/status-and-prospects-for-the-development-of-credit-unions-in-ukraine (Accessed December 23, 2019).

Stakeholders views on co-operative banks, available at: http://www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/events/4th_convention_cb/4th_convention_stakeholders_views_on_the_sector.pdf. (Accessed December 25, 2019).

What is a Co-operative bank? : The European Association of Cooperative Banks (EACB). available at: http://www.eacb.coop/en/europeanassociation-of-co-operative-banks.html (Accessed December 25, 2019).

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи