ЕФЕКТ «ДЕКАПЛІНГУ» В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

  • V. Маkarova
Ключові слова: ефект декаплінгу; стале сільськогосподарське землекористування; структуризація аграрного землеробства; гармонізація; екологічні та економічні інтереси; продуктивне землекористування.

Анотація

Досліджено значення англомовного терміну «decoupling» через його прояв у інтерпретаціях зарубіжних і вітчизняних авторів. Означено наявну актуальність «ефекту декаплінгу» для проектування стійких (стабільних) еколого-економічних системних форм і в тому числі для організації усталеної системи сільськогосподарського землекористування. Запропоновано тлумачення дефініції «декаплінг» у контексті структуризації аграрного землегосподарювання з метою забезпечення ефективного і довготривалого функціонування земельних ресурсів. Визначено проблематику із розходження векторів економічного зростання і екологічного заміщення в системі продуктивного землекористування. Обґрунтовано сутність показника екологічної потужності як можливості системи сільськогосподарського землекористування забезпечувати сталий високий рівень продуктивності земель. Визначено шляхи можливого сходження траєкторій економічного розвитку та екологічної стійкості на прикладі організації структурованого сільськогосподарського виробництва.

Посилання

Булигін С.Ю., Думін Ю.В., Куценко М.В. Оцінка географічного середовища та оптимізація землекористування. Харків: ТОВ «Світло зі Сходу», 2002. 168 с.

Дяків Р.С., Бохан А.В. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. К.: МЕФ, 2004. 704 с.

Социально-экономический потенциал устойчивого развития / Под ред. Л.Г. Мельника, Л. Хенса. Сумы: Университетская книга, 2007. 1120 с.

Данилишин Б.М., Веклич О.О. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля. Вісник НАН України. 2008. №5. С. 12-18.

Герман О.С. Декаплінг як баланс між економічним прогресом та інтенсивністю використання природних ресурсів. Матеріали VIII міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25.03.2016. Одеса, ОДУВС, 2016. С. 37-38.

Тур О.М. Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Суми: СумДУ, 2012. 252 с.

Косовський Л.О. Концепція «декаплінгу»: розмежування економічного зростання, ресурсоспоживання та впливу на навколишнє середовище в Україні. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2013. № 11. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2493 (дата звернення 12 грудня 2019).

Літвак О.А. Декаплінг-аналіз економічного зростання та раціонального сільськогосподарського землекористування в аграрному секторі. Науковий вісник Херсонського національного університету. 2015. Випуск 15. Частина 4. С. 40-43.

Сотник І.М., Кулик Л.А. Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на довкілля в регіонах України. Економічний часопис-XXI. 2014. 7-8 (2). С. 60-64.

Горський А. Ефект декаплінгу як критерій еколого-орієнтованого розвитку України. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2014. № 2014. С. 23-26.

Баржина А.В. Ефект декаплінгу як інструмент аналізу впливу економічного розвитку на стан навколишнього середовища в контексті сталого розвитку. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 16. С. 606-611.

Макарова В.В. Структурування системи сільськогосподарського землекористування: ретроспектива і напрями модернізації: монографія. Суми: Університетська книга, 2018. 114 с.

Fischer-Kowalski M. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. UNEP. 2011. 174 p.

Социализм и природа / М.Я. Лемешев, В.А. Анучин, К.Г. Гофман и др. М.: Мысль, 1982. 222 с.

Тур О.М. Методичні підходи до еколого-економічного аналізу еластичності ВВП за антропогенним навантаженням. Економічний аналіз: Зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. Ред. В.А. Дерій. Тернопіль: Виробничо-поліграфічний центр тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. Том 15. № 1. С. 165-170.

Вандишев В.М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 474 с.

OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century [online], available at: http:/oecd.org/dataoecd/33/40/1863639.pdf.

Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth, 2002 [Electronic recourse]. available at: http://search.oecd.org/officialdocuments/doclanduage=sg/sd(2002)1/final. (дата звернення 04 грудня 2019).

Europe in the global battle of sustainability: Rebound strikes back. Advanced Sustainability Analysis / J. Vehmas, P. Malaska, J. Luukkanen et. al. // Turku School of Economics and Business Administration. Series Discussion and Working Papers. 2003. Vol. 7.

Tapio P. Towards a theory of decoupling: degreesеs of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. Transport Policy. 2005. Vol. 12. P. 137-151.

ДСТУ 4362:2004. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів. К.: Держспоживстандарт України, 2005. 32 с.

Bulyhin S.Y., Dumin Y.V. and Kutsenko M.V. (2002), Otsinka heohrafichnoho seredovyscha ta optymizatsiia zemlekorystuvannia [Geographical environment assessment and land use optimization], TOV “Svitlo zi Skhodu”, Kharkiv, Ukraine.

Diakiv R.S. and Bokhan A.V. (2004), Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager], MEF, Kyiv, Ukraine.

Melnik L.G. and Hensa L. (2007), Socialno-jekonomicheskij potencial ustojchivogo razvitija [Socio-economic potential of sustainable development], Universitetska kniga, Sumy, Ukraine.

Danylyshyn B.M. and Veklych O.O. (2008), “The effect of decapling as a factor in the relationship between economic growth and environmental pressures”, Visnyk NAN Ukrayiny. Vol. 5. pp. 12-18.

Herman O.S. (2016), “Decapling as a balance between economic progress and the use of natural resources”, Materialy VIII mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konfrentsiyi [Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference]. Odesa, ODUVS, pp. 37-38.

Tur O.M. (2012), “Economic substantiation of the strategy of ecological-oriented development of national economy”, Abstract of Ph.D. dissertation, Sumy State University, Sumy, Ukraine.

Kosovsʹkyy L.O. (2013), “The concept of "decapitation": delineating economic growth, resource consumption and environmental impact in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], Vol. 11. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2493 (Accessed 12 Dec 2019).

Litvak O.A. (2015), “Decapling analysis of economic growth and sustainable agricultural land use in the agricultural sector”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Vol. 15. Part. 4. pp. 40-43.

Sotnyk I.M. and Kulyk L.A. (2014), “Decapling analysis of economic growth and environmental impact in the regions of Ukraine”, Ekonomichnyy chasopys-XXI. Vol. 7-8 (2). pp. 60-64.

Horskyy A. (2014), “The effect of decapling as a criterion for ecologically oriented development of Ukraine”, Ekonomika pryrodokorystuvannya i okhorony dovkillya. 2014. Vol. 2014. pp. 23-26.

Barzhyna A.V. (2018), “The effect of decapling as a tool for analyzing the impact of economic development on the environment in the context of sustainable development”, Ekonomika ta suspilʹstvo. Vol. 16. pp. 606-611.

Makarova V.V. (2018), Strukturuvannya systemy silʹsʹkohospodarsʹkoho zemlekorystuvannya: retrospektyva i napryamy modernizatsiyi [Structuring of agricultural land use system: retrospective and directions of modernization], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine.

Fischer-Kowalski M. (2011), Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel, United Nations Environment Programme.

Lemeshev M.J., Anuchin V.A., Gofman K.G. and others (1982), Socializm i priroda [Socialism and Nature], Mysl, Moscow, Russia.

Tur O.M. (2014), “ Methodical approaches to ecological and economic analysis of GDP elasticity by anthropogenic load”, Ekonomichnyy analiz: Zbirnyk naukovih prats Ternopilʹsʹkogo natsionalʹnogo ekonomichnogo universytety. Vyrobnycho-polihrafichnyy tsentr ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu «Ekonomichna dumka», Ternopil, Tom 15. Vol. 1. pp. 165-170.

Vandyshev V.M. (2005), Filosofiya. Ekskurs v istoriyu vchenʹ i ponyatʹ [Philosophy. Excursion into the history of pupils and concepts], Kondor, Kyiv, Ukraine.

OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century [online], available at: http:/oecd.org/dataoecd/33/40/1863639.pdf. (Accessed 1 Dec 2019).

Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth, (2002) [online], available at: http://search.oecd.org/officialdocuments/doclanduage=sg/sd(2002)1/final. (Accessed 4 Dec 2019).

Vehmas, J. Malaska, P. and Luukkanen, J. (2003), Europe in the global battle of sustainability: Rebound strikes back. Advanced Sustainability Analysis // Turku School of Economics and Business Administration. Series Discussion and Working Papers. Vol. 7.

Tapio P. (2005), Towards a theory of decoupling: degreesеs of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. Transport Policy. Vol. 12. pp. 137-151.

State Consumer Standard of Ukraine (2005), DSTU 4362:2004. Yakistʹ gruntu. Pokaznyky rodyuchosti gruntiv [Soil quality. Soil fertility rates], Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи