РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ВИЗНАЧЕННІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • S. Stebljuk
  • L. Fizer
Ключові слова: бізнес-стратегія; фінансовий аналіз; експрес-діагностика; рентабельність; фінансова стійкість.

Анотація

У статті з’ясовано значення та зміст фінансового аналізу в діяльності підприємств, алгоритм його проведення (збір і підготовка вхідної інформації, розрахунково-аналітичний, оцінка результатів, формулювання висновків). Виокремлено систему методів (балансовий, прийом елімінування, порівняння, метод відносних величин та ін.) означеного аналізу. Визначено, що фінансова аналітика комплексно оцінює діяльність підприємств; сприяє прийняттю управлінських рішень, забезпечує визначення потреби у фінансових ресурсах. Закцентовано увагу на проведенні експрес-діагностики, яка дозволяє оперативно визначити позиції підприємства на ринку, оцінює поточні аспекти його діяльності, виокремлює суттєві питання в управлінні фінансами. Сформульовано окремі заходи покращення фінансово-господарської діяльності підприємств, торговельних зокрема. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначенні особливостей аналізу діяльності підприємств оптової торгівлі.

Посилання

Гром’як О. Б. Класифікація різновидів експрес-діагностики діяльності підприємства / О. Б. Гром’як // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – №722. – С. 53-59.

Економічний аналіз за видами діяльності: Навч. посібник. / Н. А. Волкова, Р. М. Волчек, О. М. Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ, Кримполіграфпапір. – 2018. – 181с.

Івченко Л. В., Федорченко О. Є. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення. Фінанси, облік і аудит. 2015. Випуск 1 (25). С.197-210.

Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г. В. Карпенко // Економіка держави. – 2010. – № 1. – С. 61–62.

Патарідзе-Вишинська М. В. Діагностика фінансового стану підприємств як інструмент управління фінансовою безпекою. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. № 12 (40). ‒ С. 140–145.

Сарапіна О. А. Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення // Науковий вісник Херсонського державного університету Випуск 1. 2013. – С.96-99.

Фінансовий аналіз [текст] навчальний посібник / За заг.ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 318 с.

Яремко З. М. Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління / З. М. Яремко // Інноваційна економіка. ‒ 2013. ‒ № 3. ‒ С. 328-333. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_76.

Gromyak, O. B. (2012), “Classification of varieties of express diagnostics of activity of enterprise”, Visnyk Nacionalnogo universytetu «Lvivska politexnika», vol. 722, pp. 53-59.

Volkova, O. N. Volchek, R. M. and Haydaenko, O. M. (2018), Ekonomichnyj analiz za vydamy diyalnosti [Economic analysis by activity], ONEU, Odessa, Ukraine.

Ivchenko, L. V. and Fedorchenko, O. E. (2015), “Analysis of the financial state of enterprises: information and methodological support”, Finansy, oblik i audyt, vol. 1 (25), pp.197-210.

Karpenko, H. V.(2010), “Ways to improve the financial state of the enterprise”, Ekonomika derzhavy, vol. 1, pр. 61–62.

Pataridze-Vyshynska, M. V. (2019), “Diagnosis of the financial status of enterprises as a tool for managing financial security”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», Seriia «Ekonomika»: naukovyj zhurnal, berezen, vol. 12 (40) , pp. 140–145.

Sarapina, O. A. (2013), “System analysis of the financial state of the enterprise: methods and directions of improvement”, Naukovyj visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 1, Pр.96-99.

Shkolnik, I. O. Boyarko, I. M. and Deinec, O. V. (2016), Finansovyj analiz [Financial Analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Yaremko, Z. M. (2013), “Model of business analytics of enterprise in the context of strategic management”, Innovatsijna ekonomika, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_76 (Accessed 30 Nov 2019).

Опубліковано
2020-02-03
Номер
Розділ
Статьи