ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ

  • V. Lutsiak
  • L. Chorna
  • A. Pronko
Ключові слова: маркетинг; моделювання; бізнес-модель; рентабельність; горіх волоський.

Анотація

В роботі здійснено економічне та маркетингове моделювання сценаріїв діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського. Розглядаються етапи виробничої та збутової діяльності підприємства від закладення саду або придбання переробленої сировини до збуту переробленої сировини та продукції отриманої в результаті перероблення горіху волоського, вид якої залежить від вибраної бізнес-моделі. Здійснено порівняльний аналіз рентабельності діяльності підприємства при використанні різних бізнес-моделей та сценаріїв діяльності. Здійснено аналіз абсолютних значень показників дохідності та прибутковості при різних бізнес-моделях діяльності підприємства. Запропоновано можливі шляхи розвитку використаних моделей та результатів моделювання для економічного обґрунтування управлінських рішень. Результати роботи отримано на основі дослідження діяльності аграрних підприємств Вінницької області.

Посилання

Божок О.П., Божок В.О. Про перспективи вирощування горіха грецького на території України. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Т. 27, № 3, С. 25–29.

Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності / Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015, 252 с.

Лановенко В. Золотий горішок: як вигідно інвестувати у волоський горіх. 2016. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/zolotij-gorisok-ak-vigidno-investuvati-u-voloskij-gorih.

Мельник О.В. Вирощування грецького горіха: італійський досвід. Новини садівництва. 2015. №1. С. 26–33.

На Вінниччині на масиві в понад 700 га вирощують волоський горіх на зрошенні. SuperAgronom : веб-сайт. URL: https://superagronom.com/news/4008-na-vinnichchini-na-masivi-v-ponad-700-ga-viroschuyut-voloskiy-gorih-na-zroshenni (дата звернення: 01.10.2019).

Пришляк Н.В. Досвід виробництва волоських горіхів у світі: стан та перспективи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 1. С. 63–72.

Радько В.І. Економічні аспекти закладки та функціонування саду грецького. 2016. Український інститут горіхоплідних культур. URL: https://uhbdp.org/images/uhbdp/pdf/Plodoov_vo_2016/1.3_Nuts.pdf (дата звернення: 01.10.2019).

Савчук, Ю., Усатюк С. Отримання білкових продуктів з ядер волоського горіха. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Київ: НУХТ, 2014. Ч. 1. С. 77–78.

Global trade flow of walnuts, fresh or dried, shelled. Tridge : веб-сайт. URL: https://www.tridge.com/hs-codes/080232?query=walnut (дата звернення: 01.10.2019).

Kaletnik G., Tihanovskaia V. Food consumption as an indicator of the state of the domestic food market. Economy and Sociology theoretical and scientifical journal. 2013. № 4. P. 9–16.

Nuts & dried fruits global statistical review 2015/2016. International Nuts&Dried Fruit : веб-сайт. URL: https://www.nutfruit.org/files/tech/Global-Statistical-Review-2015-2016.pdf (дата звернення: 01.10.2019).

Production of major vegetable oils worldwide from 2012/13 to 2017/2018, by type (in million metric tons). Statista : веб-сайт. URL: https://www.statista.com/statistics/263933/production-of-vegetable-oils-worldwide-since-2000/ (дата звернення: 01.10.2019).

Bozhok, O.P. and Bozhok, V.O. (2017), “On prospects for growing walnut in the territory of Ukraine”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, T. 27, No. 3, pp. 25–29.

Kaletnik, G.M., Kozlovsky, S.V., Kireeva, E.A. and Podvalna, O.G. (2015), Upravlinnia rehionalnoiu prodovolchoiu bezpekoiu v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti [Managing Regional Food Security in Conditions of Economic Instability]. Mercury-Podillya, Vinnytsia, Ukraine.

Lanovenko V. (2016), “Golden Nut: How nice to invest in walnut”, [Online], available at: http://agravery.com/en/posts/show/zolotij-gorisok-ak-vigidno-investuvati-u-voloskijgogih (Accessed 1 Oct 2019).

Melnyk O.V. (2015). “Cultivation of walnut: Italian experience”, Novyny sadivnytstva, vol. 1, pp. 26–33.

SuperArgent (2018), “In Vinnytsia region, in the array of more than 700 hectares, wool burning in rust is grown”, available at: https://superagronom.com/news/4008-n-vinnichchini-na-masivi-v-ponad-700-ga-viroschuyut-voloskiy-gorih-na-zroshenni (Accessed 1 Oct 2019).

Prishlyak, N.V. (2017), “The experience of walnuts production in the world: the state and prospects”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. vol. 1. pp. 63–72.

Radko, V.I. (2016). “The economic aspects of the laying and operation of the Greek Garden”, Ukrainian Institute of Nut Cultures, [Online,] available at: https://uhbdp.org/images/uhbdp/pdf/Plodoov_vo_2016/1.3_Nuts.pdf (Accessed 1 Oct 2019).

Savchuk, Yu. and Usatyuk, S. (2014), “Obtaining protein products from walnut kernels”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij naukovij konferentsii Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem kharchuvannia liudstva u KhKhI stolitti [Programs and materials of the 80th international scientific conference of young scientists, postgraduates and students], Mіzhnarodna Naukova konferentsіya [International scientific conference], National University of Food Technologies, Ukraine, pp. 77–78.

Tridge (2018), “Global trade flow of walnuts, fresh or dried, shelled”, available at: https://www.tridge.com/hs-codes/080232?query=walnut (Accessed 1 Oct 2019).

Kaletnik, G. and Tihanovskaia, V. (2013), “Food consumption as an indicator of the state of the domestic food market”, Economy and Sociology theoretical and scientifical journal, vol 4, pp. 9–16.

International Nuts&Dried Fruit (2016), “Nuts & dried fruits global statistical review 2015/2016”, available at: https://www.nutfruit.org/files/tech/Global-Statistical-Review-2015-2016.pdf (Accessed 1 Oct 2019).

Statista (2018), “Production of major vegetable oils worldwide from 2012/13 to 2017/2018, by type (in million metric tons)”, available at: https://www.statista.com/statistics/263933/production-of-vegetable-oils-worldwide-since-2000/ (Accessed 1 Oct 2019).

Опубліковано
2020-02-03
Номер
Розділ
Статьи