ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКИХ МЕТОДИК МЕНЕДЖМЕНТУ В ІТ-ПРОЕКТАХ

  • V. Marchenko
  • O. Mezentseva
Ключові слова: Scrum; Canban; ІТ-проект; гнучкі методології; Agile-світогляд.

Анотація

У статті розглядаються особливості оптимізації управління сучасними ІТ-проектами, ризики застосування гнучких методик для управління ІТ-проектами і їх причини, питання використання сучасних методологій і програмних інструментів моделювання оптимізації процесів для забезпечення пришвидшення та зниження ризиків реалізації ІТ-проектів. Досліджуються перспективи застосування Canban моделювання для вироблення ефективної управлінської культури постійного удосконалення. Проведено аналіз Agile-світогляду, методології та мислення для команди проекту. В роботі досліджено як концентрація на потоці та теорії масового обслуговування допомагає команді ІТ-проекту втілити в життя важливі програмні продукти.Обґрунтовано доцільність переходу на управління Scrum-моделюванням використання комбінованої методології моделювання на базі процесного і агентно-динамічного підходів у розрізі фаз життєвого циклу і агентів команди ІТ-проекту для зниження інтегральних ризиків.

Посилання

Бабаєв В.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами» / Бабаєв В.М. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.

Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібник / Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В— К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.

Ефимов В. В. Улучшение качества проектов и процессов: Учебное пособие /В. В. Ефимов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 185 с.

Крайнік О.М.. Планування проектних дій: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 8.18010013“Управління проектами» денної форми навчання / О.М. Крайнік, Н.І. Тахтаджиєва – Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – 80 с.

Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г.; Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л., 2004. – 664с.

Ноздріна Л.В. Управління проектами: підручник / Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І./ За заг.ред.Л.В.Ноздріної. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432с.

Руководство к своду знаний по управлению проектами, 5-е издание/ Project Management Institute (PMI). – Project Management Institute, Inc., 2012. – 614 с.

Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под ред. Е. М. Роговой. —М. : Издательство Юрай, 2013. — 383 с.

Babaev, V.M. (2006), Upravlinnia proektamy [Project Management], KHNAMG, Kharkiv, Ukraine.

Batenko, L.P. Zagorodnіkh, O.A. and Lischinska V.V. (2003), Upravlinnia proektamy [Project Management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Efimo, V.V. (2004), Uluchshenie kachestva proektov i processov [Improving the quality of projects and processes:], UlSTU, Ulyanovsk, RF.

Kraynik, O.M. and Takhtadzhieva, N.I. (2015), Planuvannia proektnykh dij [Planning project activities], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine.

Mazur, I.I. Shapiro, V.D. and Olderogge, N.G .(2004), Upravlenie proektami [Project Management, Omega-L., Moscow, RF.

Nozdrina, L.V. Yashchuk, V.I. and Polotay, O.I.(2010), Upravlinnia proektamy [Project management], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Project Management Institute (PMI) (2012), Rukovodstvo k svodu znanij po upravleniju proektami, 5-e izdanie [Guide to the Project Management Body of Knowledge, 5th Edition], Project Management Institute, Inc., Moscow, RF.

Balashov, A. I. Rogova, E. M. Tikhonova, M. V. and Tkachenko, E. A. (2013), Upravlenie proektami [Project management], Publishing house Yuray, Moscow, RF.

Опубліковано
2020-02-03
Номер
Розділ
Статьи