ОЦІНКА СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • O. Bilotkach
Ключові слова: інвестиційне забезпечення; інвестиційна привабливість; інвестиційний потенціал; інвестиційний клімат країни.

Анотація

Доведено, що інвестиційна привабливість є незаперечним фактором стабільного соціально-економічного розвитку країни. Суть інвестиційної привабливості включає оцінку рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, людського капіталу, фінансових можливостей, що суттєво впливають на формування прибутковості вкладених основних фондів та інвестиційних ризиків. Аграрний сектор України є інвестиційно привабливий і має потужний потенціал для збільшення обсягу валової сільськогосподарської продукції та забезпечення населення якісними харчовими продуктами. Для підвищення рівня інвестиційної привабливості аграрного сектору рекомендуємо органам влади впровадити механізм накопичення вільних коштів, зокрема, у венчурних фондах; створити інноваційну систему страхування ризиків; накопичення державних коштів у рамках систем соціального та пенсійного страхування та їх спрямованість на довгострокове кредитування інвестиційної діяльності; посилення інвестиційної активності населення та забезпечення гарантованого захисту своїх заощаджень.

Посилання

Ратошнюк Т. М. Інвестиційна привабливість аграрної сфери / Т. М. Ратошнюк, М. А. Мартинюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит / Т. М. Ратошнюк, М. А. Мартинюк, 2013. С. 88–93.

Гуткевич С. О., Пугачов М.І., Завадських Г.М., Занозовська О.Г. (2016). Стратегія розвитку: інвестиційний вимір. Харків, C.16-17.

Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК / О. В. Захарчук, 2014. № 7. С. 92-99.

Кисіль М. І. Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М. І. Кисіль // Інноваційна економіка / М. І. Кисіль, 2014. С. 14–19.

Коденська М. Ю. Інвестиційна складова аграрно-промислової інтеграції / М. Ю. Коденська, Ю. О. Нестерчук // Економіка АПК / М. Ю. Коденська, Ю. О. Нестерчук., 2011. С. 45–51.

Савчук Н. Стан інвестиційного клімату України та напрями його покращення [Електронний ресурс]. / Н.Савчук. — Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Savchuk.pdf.

Вишняк Г.О. Формування системи моніторингу інвестиційного розвитку сільськогосподарських під¬ приємств / Г.О. Вишняк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — № 1. — С. 58—62.

Офіційний сайт головного управління статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» (03.10.2019 року №155-IX) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T156000.html.

Урядовий портал: Держінвестпроект: інвестиційна привабливість регіонів, повна версія рейтингу та звіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/.

Ratoshnyuk, T.M. (2013), “Investment attractiveness of agrarian sphere”, Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Finansy i kredyt, pp. 88–93.

Gutkevich, S.O. Pugachev M.I. Zavadsky G.M. and Zanozovskaya A.G. (2016), Stratehiia rozvytku: investytsijnyj vymir [Development strategy: investment dimension], Kharkiv, Ukraine pp.16-17.

Zakharchuk, O.V. (2014), “Problems of material and technical support of agricultural enterprises of Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 7, pp. 92-99.

Kisil, M.I. (2014), “Modern challenges, strategic priorities and objectives for investment support for agricultural development”, Innovatsijna ekonomika, pp. 14–19.

Kodenskaya, M.Yu. Nesterchuk, Yu. O. (2011), “Investment component of agrarian-industrial integration”, Ekonomika APK, pp. 45–51.

Savchuk, N. (2011), “Condition of investment climate of Ukraine and directions of his improvement”, Democratic Governance, [Online], vol. 8, available at: http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Savchuk.pdf (Accessed 10 Jan 2020).

Vishnyak, G. A. (2015), “Formation of a system for monitoring investment development of agricultural enterprises”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1, pp. 58—62.

The Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Investment Activity”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T156000.html (Accessed 10 Jan 2020).

Government portal (2020), “State Agency for Investments: Investment attractiveness of regions, full version of the rating and report”, [Online], available at: http://vvv.kmu.gov.ua/ (Accessed 10 Jan 2020).

Опубліковано
2020-02-03
Номер
Розділ
Статьи