РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА

  • I. V. Nagornaya
  • O. I. Morozov
Ключові слова: аналіз; прибуток; дохід; бухгалтерський облік; резерви; підприємство

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «дохід» різними науковими економічними школами. Встановлено, що доходи підприємства – це найважливіша категорія, від якої залежить чи буде підприємство функціонувати надалі, доходи впливають на всі інші показників діяльності підприємства. Обумовлено необхідність побудови ефективного управління доходами на підприємстві, оскільки дохід є показником ефективності діяльності і від нього залежить можливість подальшого функціонування підприємства. З’ясовано, що важливим для функціонування підприємства є формування системи управління доходами, яка полягає в пошуку шляхів їх максимізації, а також організації суворого контролю за своєчасністю і обсягом надходження доходів. Запропоновано управлінські рішення щодо мобілізації виявлених резервів росту доходів від реалізації продукції, що включають: активізацію маркетингової діяльності, диверсифікація ринків збуту, підвищення якісних характеристик, реалізація різним групам.

Посилання

Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління/ Ф.Ф. Бутинець// Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – №1. – С. 11-18.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХIУ. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

Міжнародний стандарт фінансової звітності 18 «Дохід» від 1 січня 2012 року»: за даними Міністерства фінансів України.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/92429/МСБО 18.pdf.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» від 29.11.1999р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.com.ua/

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», від 29.11.1999 № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», від 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Butynets.F.F (2012), “Production costs and their classification for management purposes”, Problemy teoriï ta metodolohiï bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 1(22), pp. 11-18.

The Law of Ukraine (1999), “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua (Accessed 5 Nov 2019).

According to the Ministry of Finance of Ukraine (2012), “International Financial Reporting Standard 18 "Revenue"”, available at: http://www.minfin.gov.ua/document/92429/МСБО 18.pdf (Accessed 1 Nov 2019).

Tax Code of Ukraine (2019), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 4 Nov 2019).

Accounting Standard (Standard) (1999), “18 "Revenue"”, available at: http://minfin.com.ua/ (Accessed 4 Nov 2019).

Accounting Standard (Standard) (1999) , “18 "Revenue"”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (Accessed 4 Nov 2019).

Order of the Ministry of Finance of Ukraine №87 (1999), “Regulation (Standard) accounting 16 "Expenses"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Accessed 2 Nov 2019).

On approval of the National Accounting Regulation (Standard) 1 (2013), “General requirements for financial statements”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 1 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-13
Номер
Розділ
Статьи