ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Anzhelika Mashevska
Ключові слова: заробітна плата; додаткова заробітна плата; основна заробітна плата; виплати; організація оплати праці; працівники; роботодавці.

Анотація

У статті проведено дослідження і встановлено, що заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві, зображено структуру виплат працівника. Опрацьовано перелік форм первинної облікової документації зі статистики праці, які використовуються в управлінні сільськогосподарських підприємств, розглянуто особливості обліку організації оплати праці та її основні елементи. Представлено вимоги до формування організації обліку оплати праці, які визначають завдання, систему показників, документації й системи рахунків, на яких нагромаджується відповідна інформація.Також у статті зазначається, що організація оплати праці являється складним процесом обліку, оскільки тут поєднуються трудові відносини працівників, роботодавців та держави.І саме поліпшення і поєднання ринкового та не ринкового процесу організації оплати праці є першочерговим завданням роботодавців та держави.

Посилання

Грішнова О. А. Людський розвиток. навч. посіб. / О.А. Грішнова. Київ: видавництво КНЕУ, 2009. 308 с.

Іляш, О. І., Гринкевич С.С., Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / за ред. О. І. Іляш, К.: Знання, 2010. 476 с. + Гриф МОН.

Заробітна плата: сутність та функції URL: https://pidruchniki.com/12590605/ekonomika/zarobitna_plata_sutnist_funktsiyi (дата звернення: 15.10.2019).

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є. П. Тернопіль: ТДЕУ, 2006. 373 с.

Жидєєва Л.І., Стародуб І. Облік виплат працівникам: проблеми теорії та практика використання ПСБО 26 та МСБО 19.Економіка та суспільство: Електронне наукове фахове видання. Вип. 9.Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017. с. 1122- 1126.

Андрианова В. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебное пособие. Симферополь: «Таврия», 2004. 168 с.

Первинний документ: роль в обліку та вимоги до оформлення URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9310/59170 (дата звернення: 17.10.2019).

Документальне оформлення нарахування заробітної плати URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/june/issue-50/article-18971.html (дата звернення: 17.10.2019).

Литвиненко В. С., Солодка Я. В. Проблеми обліку праці та її оплати у сільськогосподарських підприємствах. Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2013.Вип. 10(3). C. 429-434. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%283%29__72 (дата звернення: 19.10.2019).

Первинний облік праці та її оплати URL: https://studopedia.org/5-68229.html (дата звернення: 19.10.2019).

Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 р. № 58. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 (дата звернення: 19.10.2019).

Федорчук Н. В. Заробітна плата: теоретичні основи, українські реалії і світові стандарти. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_12 93 (дата звернення: 21.10.2019).

Островерха Р. Е. Теоретичні засади удосконалення організації обліку заробітної плати. Вісник Національного університету «Львівська політехніка».: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 284–291.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): монографія. Тернопіль: Економічна думка, 1999. 423 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000. 496 с.

Островерха Р. Е. Теоретичні засади удосконалення організації обліку заробітної плати. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 284-291. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_41. (дата звернення: 21.10.2019).

Hrishnova, O.A. (2009), Liuds'kyj rozvytok [Human development], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Iliash, O.I. and Hrynkevych, S.S. (2010), Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations], Znannia, Kyiv, Ukraine.

Akulov, M.H. (2012), “Salary: essence and functions”, available at: https://pidruchniki.com/12590605/ekonomika/zarobitna_plata_sutnist_funktsiyi (Accessed 01 Nov 2019).

Kachan, Ye.P. (2006), Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations], TDEU, Ternopil, Ukraine.

Zhydieieva, L.I. and Starodub, I. (2017), “Employee Benefits Accounting: The Problems of Theory and Practice in Using IAS 26 and IAS 19”, Ekonomika ta suspil'stvo: Elektronne naukove fakhove vydannia, vol. 9, pp. 1122-1126.

Andrianova, V. (2004), Jekonomika truda i social'no-trudovye otnoshenija [Labor economics and social and labor relations], «Tavrija», Simferopol, Ukraine.

Interaktyvna bukhhalteriia (2019), “Primary document: accounting role and design requirements”, available at: https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9310/59170 (Accessed 01 Nov 2019).

Voronaia, N. Bilova, N. and Chernyshova, N. (2016), “Documentation of payroll calculation”, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/june/issue-50/article-18971.html (Accessed 01 Nov 2019).

Lytvynenko, V.S. and Solodka, Ya.V. (2013), “Problems of accounting and remuneration in agricultural enterprises”, Ekonomichni nauky. Ser. : Oblik i finansy, vol. 10 (3), pp. 429-434, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%283%29__72 (Accessed 01 Nov 2019).

studopedia (2019), “Primary accounting of work and its payment”, available at: https://studopedia.org/5-68229.html (Accessed 01 Nov 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), “On approval of the Instruction on the procedure for keeping the work records of employees”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 (Accessed 01 Nov 2019).

Fedorchuk, N.V. (2013), “Wages: theoretical foundations, Ukrainian realities and world standards”, Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_12 93 (Accessed 01 Nov 2019).

Ostroverkha, R.E. (2014), “Theoretical principles for improving the organization of payroll”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika».: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 797, pp. 284-291.

Pushkar, M.S. (1999), Tendentsii ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalters'koho obliku v Ukraini (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Trends and patterns of accounting development in Ukraine (theoretical and methodological aspects)], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.

Sokolov, Ja.V. (2000), Osnovy teorii buhgalterskogo ucheta [Fundamentals of accounting theory], Finansy i statistika, Moscow, Russia.

Ostroverkha, R.E. (2014), “Theoretical principles for improving the organization of payroll”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 797, pp. 284-291, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_41. (Accessed 01 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Статьи