АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

  • D. I. Shipenko
Ключові слова: інформаційне забезпечення; фінансова стійкість; обліково-аналітичне забезпечення; управління; аналіз; система; підприємство.

Анотація

У статті проаналізовано зміст категорії «інформаційне забезпечення», сформовано систему інформаційного забезпечення управління фінансово-майновим станом підприємства, схарактеризовано чинники, які вливають на рівень інформаційного забезпечення, подано етапи формування та вимоги до фінансової інформації. Дослідження інформаційного забезпечення для потреб систем и управлінської діяльності дозволило виокремити сутнісних характеристик, які у взаємозв’язку визначають його змістовне наповнення для підвищення рівня інформованості. Побудовано концептуальну модель інформаційного забезпечення на мікрорівні з виокремленням основних її складових – мети, об’єкт, предмет, функцій і завдань, а також принципів побудови взаємозв’язків як в межах обліково-аналітичного забезпечення так і на рівні системи управління, з використанням адаптованих елементів, які сприяють обґрунтуванню методичних аспектів за відповідними напрямами обліково-аналітичного забезпечення.

Посилання

Апостолов А. О., Смирнова В. В., Информационное обеспечение развития предпринимательских структур. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля. 2003. Вип. 11. С. 294–297.

Бланк И. А. Энциклопедия финансового менеджера: В 4 т. Т. 1. Концептуальные основы финансового менеджмента. 2-е изд., стереотип. М. : Омега-Л, 2008. 447 с.

Гандзюк О. В. Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення аналізу фінансової звітності. Інтелект ХХІ. № 2. 2017. C. 236-241. с. 238.

Гоголь Т.А. Обліково-аналітичне забезпечення як складова інформаційного управління діяльності підприємств малого бізнесу // Економічні проблеми стабільного розвитку. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня, 2013 р.) : у 4 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т. 1. – С. 56-58.

Загородній А.Г. Оцінювання ефективності системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства / А. Г. Загородній // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні”], (Тернопіль, 23-24 квітня 2010р.) / М-во освіти і науки України, ТНЕУ. – Т. : Крок, 2010. – С. 31-32.

Apostolov, A.O. and Smirnova, V.V. (2003), “Information support for the development of business structures”, Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo. Zb. nauk. prats' SNU im. V. Dalia, vol. 11, pp. 294-297.

Blank, I.A. (2008), Jenciklopedija finansovogo menedzhera [Encyclopedia of financial manager], Omega-L, Moscow, Russia.

Handziuk, O.V. (2017), “Information and organizational and methodological support for the analysis of financial statements”, Intelekt XXI, vol. 2, pp. 236-241.

Hohol', T.A. (2013), “Accounting and analytical support as a component of information management of small business enterprises”, Ekonomichni problemy stabil'noho rozvytku. Tezy dopovidej mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pam'iati prof. Balats'koho O.F. [Economic problems of sustainable development. Abstracts of the international scientific conference on the memory of prof. Balats'kyj, O.F.], Sums'kyj derzhavnyj universytet, Sumy, Ukraine, 24-26 April, pp. 56-58.

Zahorodnij, A.H. (2010), “Evaluation of the efficiency of accounting and analytical support of the enterprise management”, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsijnoi systemy v Ukraini” [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Status and Prospects of Development of the Accounting Information System in Ukraine”], TNEU, Ternopil, Ukraine, 23-24 April, vol. 31-32.

Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Статьи