ОБЛІК ДОХОДІВ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ

  • A. О. Cherepova
Ключові слова: доходи підприємства; облікова інформація; аналіз і контроль; первинний облік; аналітичний облік.

Анотація

Розглянуто питання видів доходів медичних центрів, удосконалено структуру доходів основної медичної діяльності та надано рекомендації щодо їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Вирішено ряд питань, що виникають у первинному, синтетичному та аналітичному обліку доходів від реалізації продукції. Для вирішення завдань щодо обліку доходів від реалізації та забезпечення управління ними застосовано такі методи: порівняння, конкретизації, абстрагування, аналізу даних бухгалтерських рахунків, спостереження, вибірки. пропонуємо застосовувати інтегрований підхід до робочого плану рахунків обліку, шляхом відкриття аналітичних рахунків з урахуванням особливостей діяльності медичних центрів та виділених нами класифікаційних ознак. Запропоновані напрями удосконалення обліку доходів від надання послуг підприємств сфери медичного обслуговування забезпечать системність до визначення та відображення належної інформації щодо діяльності відповідного центру у розрізі наданих послуг, що буде основою для прийняття ефективних управлінських рішень.

Посилання

Ганін В. І. Аналіз господарської діяльності підприємства: методологія, організація, методика. Навчальний посібник. – Х. : Вид-во ТОВ «С. А. М.», 2013. – 308 с.

Інструкція пoзастoсуванню Плану рахунків бухгалтерськoгooбліку активів, капіталу, зoбoв’язань і гoспoдарськихoперацій підприємств і oрганізацій від 30.01 1999 р. No 291 // Вісник пoдаткoвoї служби України. – 2010.– No6. – 157с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18) Дохід. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_025/print1481888089529103.

Національне положення (стандарт) бухгал- терського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 No 73. URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. No 290 : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0860-99.

Hanin, V. I. (2013), Analiz hospodars'koï diial'nosti pidpryiemstva: metodolohiia, orhanizatsiia, metodyka [Analysis of business activity of the enterprise: methodology, organization, methodology], Vyd-vo TOV «S. A. M.», Kharkiv, Ukraine.

Ministry of Finance of Ukraine (2010), “Instructions for applying the Accounts Plan for the accounting of assets, capital, liabilities, and economic operations of enterprises and organizations”, Visnyk podatkovoï sluzhby Ukraïny, vol.6.

Ministry of Finance of Ukraine (2012), “International Accounting Standard 18 (IAS 18) Income”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_025/print1481888089529103 (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2013), “National Accounting Standard (Standard) 1 General Financial Reporting Requirements”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Accounting Standard 15 (Income)”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0860-99 (Accessed 05 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Статьи